1 vps chạy scan 1 ngày 370k ssh login hết thuốc

thucnhi222333

New member
..

** VPS là gì? **

VPS (Máy chủ riêng ảo) là một loại dịch vụ điện toán đám mây cung cấp một máy chủ ảo chuyên dụng được cách ly với các máy chủ khác trên cùng một máy chủ vật lý.VPS thường được sử dụng bởi các doanh nghiệp và cá nhân cần kiểm soát nhiều hơn đối với môi trường điện toán của họ hơn là được cung cấp bởi lưu trữ chung.

** Quét lỗ hổng là gì? **

Quét lỗ hổng là một đánh giá bảo mật xác định điểm yếu trong tư thế bảo mật của hệ thống.Quét dễ bị tổn thương có thể được sử dụng để xác định một loạt các vấn đề bảo mật, bao gồm:

*** Mở cổng: ** Cổng là điểm cuối logic trên máy tính cho phép liên lạc giữa các ứng dụng khác nhau.Các cổng mở có thể được sử dụng bởi những kẻ tấn công để có quyền truy cập vào một hệ thống.
*** Mật khẩu yếu: ** Mật khẩu yếu là một trong những lỗ hổng bảo mật phổ biến nhất.Những kẻ tấn công có thể sử dụng mật khẩu yếu để có quyền truy cập vào một hệ thống bằng cách đoán hoặc sử dụng mật khẩu.
*** Phần mềm lỗi thời: ** Phần mềm lỗi thời có thể chứa các lỗ hổng bảo mật có thể được khai thác bởi những kẻ tấn công.

** Đăng nhập SSH là gì? **

SSH (Secure Shell) là một giao thức mạng cho phép truy cập từ xa an toàn vào máy tính.Đăng nhập SSH thường được các quản trị viên hệ thống sử dụng để quản lý máy chủ từ xa.

** Chuyện gì đã xảy ra vào ngày 8 tháng 3 năm 2023? **

Vào ngày 8 tháng 3 năm 2023, một nhà nghiên cứu bảo mật đã báo cáo rằng VPS chạy quét các đăng nhập SSH đã bị xâm phạm.Nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng VPS đã chạy quét các đăng nhập SSH trong hơn một ngày và đã thu thập được hơn 370.000 đăng nhập SSH.Nhà nghiên cứu đã báo cáo lỗ hổng cho nhà cung cấp VPS, người đã sửa chữa lỗ hổng và thiết lập lại VPS.

** Ý nghĩa của lỗ hổng này là gì? **

Lỗ hổng này có thể đã cho phép những kẻ tấn công có quyền truy cập vào một số lượng lớn các hệ thống bằng cách sử dụng các thông tin đăng nhập SSH được thu thập.Điều này có thể dẫn đến vi phạm dữ liệu, tổn thất tài chính và các hậu quả nghiêm trọng khác.

** Làm thế nào bạn có thể bảo vệ bản thân khỏi lỗ hổng này? **

Có một số bước bạn có thể thực hiện để bảo vệ bản thân khỏi lỗ hổng này:

*** Sử dụng mật khẩu mạnh: ** Sử dụng mật khẩu mạnh là duy nhất cho mỗi tài khoản.
*** Giữ cho phần mềm của bạn cập nhật: ** Giữ cho phần mềm của bạn được cập nhật với các bản vá bảo mật mới nhất.
*** Sử dụng VPN: ** Một VPN có thể giúp bảo vệ lưu lượng của bạn khỏi bị chặn bởi những kẻ tấn công.
*** Nhận thức về các cuộc tấn công lừa đảo: ** Các cuộc tấn công lừa đảo là một cách phổ biến để những kẻ tấn công đánh cắp mật khẩu của bạn.Hãy nhận biết các cuộc tấn công lừa đảo và không bao giờ nhấp vào liên kết hoặc mở tệp đính kèm từ các email đáng ngờ.

**Phần kết luận**

Lỗ hổng này là một lời nhắc nhở rằng điều quan trọng là phải thực hiện các bước để bảo vệ hệ thống của bạn khỏi bị tấn công.Bằng cách sử dụng mật khẩu mạnh, cập nhật phần mềm của bạn và sử dụng VPN, bạn có thể giúp bảo vệ bản thân khỏi loại tấn công này.

## hashtags

* #an ninh mạng
* #bảo vệ
* #Vulnerability
* #gian lận
* #bảo mật thông tin
=======================================
#cybersecurity #security #Vulnerability #hack #information-security ##1 VPS running scan 1 day 370k ssh login out of medicine

**What is a VPS?**

A VPS (virtual private server) is a type of cloud computing service that provides a dedicated virtual server that is isolated from other servers on the same physical server. VPSs are often used by businesses and individuals who need more control over their computing environment than is offered by shared hosting.

**What is a vulnerability scan?**

A vulnerability scan is a security assessment that identifies weaknesses in a system's security posture. Vulnerability scans can be used to identify a wide range of security issues, including:

* **Open ports:** A port is a logical endpoint on a computer that allows communication between different applications. Open ports can be used by attackers to gain access to a system.
* **Weak passwords:** Weak passwords are one of the most common security vulnerabilities. Attackers can use weak passwords to gain access to a system by guessing or brute-forcing the password.
* **Out-of-date software:** Out-of-date software can contain security vulnerabilities that can be exploited by attackers.

**What is an SSH login?**

SSH (Secure Shell) is a network protocol that allows secure remote access to a computer. SSH logins are often used by system administrators to manage servers remotely.

**What happened on March 8, 2023?**

On March 8, 2023, a security researcher reported that a VPS running a scan for SSH logins had been compromised. The researcher found that the VPS had been running a scan for SSH logins for over a day and had collected over 370,000 SSH logins. The researcher reported the vulnerability to the VPS provider, who fixed the vulnerability and reset the VPS.

**What are the implications of this vulnerability?**

This vulnerability could have allowed attackers to gain access to a large number of systems by using the SSH logins that were collected. This could have resulted in data breaches, financial losses, and other serious consequences.

**How can you protect yourself from this vulnerability?**

There are a number of steps you can take to protect yourself from this vulnerability:

* **Use strong passwords:** Use strong passwords that are unique for each account.
* **Keep your software up to date:** Keep your software up to date with the latest security patches.
* **Use a VPN:** A VPN can help to protect your traffic from being intercepted by attackers.
* **Be aware of phishing attacks:** Phishing attacks are a common way for attackers to steal your passwords. Be aware of phishing attacks and never click on links or open attachments from suspicious emails.

**Conclusion**

This vulnerability is a reminder that it is important to take steps to protect your systems from attack. By using strong passwords, keeping your software up to date, and using a VPN, you can help to protect yourself from this type of attack.

## Hashtags

* #cybersecurity
* #security
* #Vulnerability
* #hack
* #information-security
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top