1- Xe CX5-2016 có Firmware 56.00.240 4A N quá cũ, vậy nên nâng cấp FW nào trước

#CX5 #FirmWare #update #Mazda #Car

** Cách cập nhật phần sụn trên Mazda CX-5 **

Phần sụn trên Mazda CX-5 của bạn chịu trách nhiệm kiểm soát nhiều chức năng trên xe của bạn, bao gồm hệ thống thông tin giải trí, động cơ và truyền.Điều quan trọng là luôn cập nhật chương trình cơ sở của bạn để đảm bảo rằng CX-5 của bạn đang chạy trơn tru và bạn có quyền truy cập vào các tính năng mới nhất.

** Cách kiểm tra phiên bản phần sụn của bạn **

Bước đầu tiên là kiểm tra phiên bản phần sụn hiện tại của bạn.Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

1. Bật CX-5 của bạn.
2. Nhấn nút ** menu ** trên hệ thống thông tin giải trí.
3. Chọn ** Cài đặt **.
4. Chọn ** Hệ thống **.
5. Chọn ** Phần mềm **.
6. Phiên bản phần sụn sẽ được hiển thị ở dưới cùng của màn hình.

** Cách cập nhật chương trình cơ sở của bạn **

Nếu phiên bản phần sụn của bạn đã hết hạn, bạn có thể cập nhật nó bằng các bước sau:

1. Tải xuống bản cập nhật phần sụn mới nhất từ trang web Mazda.
2. Kết nối ổ USB với máy tính của bạn.
3. Sao chép tệp cập nhật chương trình cơ sở vào ổ USB.
4. Chèn ổ USB vào cổng USB của CX-5.
5. Bật CX-5.
6. Hệ thống thông tin giải trí sẽ tự động bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở.
7. Quá trình cập nhật có thể mất vài phút.
8. Sau khi bản cập nhật hoàn tất, hệ thống thông tin giải trí sẽ khởi động lại.

**Xử lý sự cố**

Nếu bạn gặp sự cố khi cập nhật phần sụn trên CX-5, bạn có thể thử các bước khắc phục sự cố sau:

* Đảm bảo rằng bạn đã tải xuống bản cập nhật phần sụn chính xác cho CX-5 của bạn.
* Đảm bảo rằng ổ USB được định dạng chính xác.
* Hãy chắc chắn rằng ổ USB không bị hỏng.
* Hãy thử một ổ USB khác.
* Hãy thử khởi động lại CX-5 của bạn.
* Nếu bạn vẫn đang gặp sự cố, bạn có thể liên hệ với Mazda Khách hàng để được hỗ trợ.

** 5 hashtags **

* #Mazda
* #CX5
* #FirmWare
* #cập nhật
* #Xe hơi
=======================================
#CX5 #FirmWare #update #Mazda #Car

**How to Update the Firmware on a Mazda CX-5**

The firmware on your Mazda CX-5 is responsible for controlling a variety of functions on your vehicle, including the infotainment system, the engine, and the transmission. It's important to keep your firmware up to date to ensure that your CX-5 is running smoothly and that you have access to the latest features.

**How to Check Your Firmware Version**

The first step is to check your current firmware version. To do this, follow these steps:

1. Turn on your CX-5.
2. Press the **Menu** button on the infotainment system.
3. Select **Settings**.
4. Select **System**.
5. Select **Software**.
6. The firmware version will be displayed at the bottom of the screen.

**How to Update Your Firmware**

If your firmware version is out of date, you can update it using the following steps:

1. Download the latest firmware update from the Mazda website.
2. Connect a USB drive to your computer.
3. Copy the firmware update file to the USB drive.
4. Insert the USB drive into the CX-5's USB port.
5. Turn on the CX-5.
6. The infotainment system will automatically start the firmware update.
7. The update process may take several minutes.
8. Once the update is complete, the infotainment system will restart.

**Troubleshooting**

If you have problems updating the firmware on your CX-5, you can try the following troubleshooting steps:

* Make sure that you have downloaded the correct firmware update for your CX-5.
* Make sure that the USB drive is formatted correctly.
* Make sure that the USB drive is not corrupted.
* Try a different USB drive.
* Try restarting your CX-5.
* If you are still having problems, you can contact Mazda customer service for assistance.

**5 Hashtags**

* #Mazda
* #CX5
* #FirmWare
* #update
* #Car
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock