10 bị bắt vì hack sim-swap đã đánh cắp 100 triệu đô la tiền điện tử từ những người nổi tiếng: Europol

** 10 bị bắt vì hack sim-swap đã đánh cắp 100 triệu đô la tiền điện tử từ những người nổi tiếng: Europol **

** #SIM-SWAP #hack #CRYPTOCURRCIES #celebrities #Europol **

Europol đã bắt giữ 10 người bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ hack hoán đổi SIM đã đánh cắp hơn 100 triệu đô la tiền điện tử từ những người nổi tiếng và các cá nhân cao cấp khác.

Các nghi phạm, tất cả đều đến từ Vương quốc Anh, được cho là đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để có quyền truy cập vào số điện thoại của nạn nhân, bao gồm lừa đảo, khám phá và kỹ thuật xã hội.Khi họ có quyền truy cập vào số điện thoại của nạn nhân, họ đã có thể đặt lại mật khẩu của họ và có quyền truy cập vào ví tiền điện tử của họ.

Cuộc điều tra về vụ hack sim-swap bắt đầu vào năm 2018, khi Europol nhận được lời khuyên từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) tại Vương quốc Anh.NCA đã điều tra một loạt các cuộc tấn công hoán đổi SIM đã nhắm vào những người nổi tiếng và các cá nhân cao cấp khác.

Lực lượng đặc nhiệm hành động tội phạm mạng (J-CAT) của Europol đã điều phối cuộc điều tra, liên quan đến các cơ quan thực thi pháp luật từ 12 quốc gia.Các nghi phạm đã bị bắt tại Vương quốc Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha và Síp.

Cuộc điều tra cho thấy các nghi phạm đã vận hành một hoạt động hoán đổi SIM tinh vi trong vài năm.Họ đã phát triển một loạt các kỹ thuật để có quyền truy cập vào số điện thoại của nạn nhân, bao gồm:

* Phishing: Các nghi phạm đã gửi email nạn nhân xuất hiện từ các công ty hoặc tổ chức hợp pháp.Các email này chứa các liên kết đến các trang web độc hại, khi được nhấp, đã cài đặt phần mềm độc hại trên máy tính của nạn nhân.Phần mềm độc hại cho phép các nghi phạm truy cập số điện thoại của nạn nhân và thông tin cá nhân khác.
* Vishing: Các nghi phạm được gọi là nạn nhân và giả vờ là đại diện của các công ty hoặc tổ chức hợp pháp.Họ sẽ yêu cầu các nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân của họ, chẳng hạn như số an sinh xã hội hoặc số thẻ tín dụng của họ.Các nghi phạm sau đó sẽ sử dụng thông tin này để có quyền truy cập vào số điện thoại của nạn nhân.
* Kỹ thuật xã hội: Các nghi phạm đã sử dụng nhiều kỹ thuật kỹ thuật xã hội để lừa nạn nhân cung cấp cho họ thông tin cá nhân của họ.Ví dụ, họ sẽ đóng vai trò là bạn bè hoặc thành viên gia đình và yêu cầu các nạn nhân gửi tiền cho họ hoặc cung cấp cho họ số điện thoại của họ.

Các nghi phạm được cho là đã đánh cắp hơn 100 triệu đô la tiền điện tử từ nạn nhân của họ.Các loại tiền điện tử đã bị đánh cắp từ nhiều sàn giao dịch, bao gồm coinbase, binance và bitfinex.

Các nghi phạm hiện đang phải đối mặt với cáo buộc ở Vương quốc Anh.Nếu bị kết án, họ có thể phải đối mặt với 10 năm tù.

Trường hợp này là một lời nhắc nhở rằng các cuộc tấn công hoán đổi SIM là một mối đe dọa nghiêm trọng.Nếu bạn nhận được một email hoặc cuộc gọi điện thoại đáng ngờ, đừng nhấp vào bất kỳ liên kết nào hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.Nếu bạn tin rằng bạn đã là nạn nhân của một cuộc tấn công hoán đổi SIM, bạn nên liên hệ với công ty điện thoại của mình ngay lập tức.
=======================================
**10 Arrested for SIM-Swap Hack That Stole $100 Million in Cryptocurrencies from Celebrities: Europol**

**#SIM-swap #hack #Cryptocurrencies #celebrities #Europol**

Europol has arrested 10 people suspected of being involved in a SIM-swap hack that stole more than $100 million in cryptocurrencies from celebrities and other high-profile individuals.

The suspects, who are all from the United Kingdom, are alleged to have used a variety of methods to gain access to victims' phone numbers, including phishing, vishing, and social engineering. Once they had access to the victims' phone numbers, they were able to reset their passwords and gain access to their cryptocurrency wallets.

The investigation into the SIM-swap hack began in 2018, when Europol received a tip from the National Crime Agency (NCA) in the United Kingdom. The NCA had been investigating a series of SIM-swap attacks that had targeted celebrities and other high-profile individuals.

Europol's Joint Cybercrime Action Task Force (J-CAT) coordinated the investigation, which involved law enforcement agencies from 12 countries. The suspects were arrested in the United Kingdom, the Netherlands, Spain, and Cyprus.

The investigation revealed that the suspects had been operating a sophisticated SIM-swap operation for several years. They had developed a variety of techniques to gain access to victims' phone numbers, including:

* Phishing: The suspects sent victims emails that appeared to be from legitimate companies or organizations. These emails contained links to malicious websites that, when clicked, installed malware on the victims' computers. The malware allowed the suspects to access the victims' phone numbers and other personal information.
* Vishing: The suspects called victims and pretended to be representatives of legitimate companies or organizations. They would ask the victims to provide their personal information, such as their Social Security number or credit card number. The suspects would then use this information to gain access to the victims' phone numbers.
* Social engineering: The suspects used a variety of social engineering techniques to trick victims into giving them their personal information. For example, they would pose as friends or family members and ask the victims to send them money or provide them with their phone numbers.

The suspects are alleged to have stolen more than $100 million in cryptocurrencies from their victims. The cryptocurrencies were stolen from a variety of exchanges, including Coinbase, Binance, and Bitfinex.

The suspects are currently facing charges in the United Kingdom. If convicted, they could face up to 10 years in prison.

This case is a reminder that SIM-swap attacks are a serious threat. If you receive a suspicious email or phone call, do not click on any links or provide any personal information. If you believe that you have been the victim of a SIM-swap attack, you should contact your phone company immediately.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock