10 bước Verify Paypal account để pay MMO

hongnhuanngonha

New member
10 bước để xác minh tài khoản PayPal của bạn để thanh toán cho MMO

## Giới thiệu

Nếu bạn đang tìm cách trả tiền cho MMO với PayPal, bạn sẽ cần xác minh tài khoản của mình trước.Đây là một quá trình đơn giản chỉ mất vài phút, nhưng điều quan trọng là phải làm điều đó để bạn có thể bắt đầu chơi các trò chơi yêu thích của mình mà không gặp vấn đề gì.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các bước xác minh tài khoản PayPal của bạn để bạn có thể bắt đầu sử dụng nó để trả tiền cho MMO của mình.

## Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn

Bước đầu tiên là đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn.Nếu bạn không có tài khoản PayPal, bạn có thể tạo một tài khoản miễn phí.

## Bước 2: Nhấp vào tab "Hồ sơ"

Khi bạn đã đăng nhập, nhấp vào tab "Hồ sơ" ở đầu trang.

## Bước 3: Nhấp vào tab "Xác minh"

Trên trang "Hồ sơ", nhấp vào tab "Xác minh".

## Bước 4: Nhập số điện thoại của bạn

Trên trang "Xác minh", nhập số điện thoại của bạn.Bạn sẽ nhận được mã xác minh qua SMS.

## Bước 5: Nhập mã xác minh

Nhập mã xác minh mà bạn nhận được qua SMS.

## Bước 6: Nhấp vào nút "Xác minh"

Nhấp vào nút "Xác minh".

## Bước 7: Xác nhận địa chỉ email của bạn

Bạn sẽ nhận được một email từ PayPal.Nhấp vào liên kết trong email để xác nhận địa chỉ email của bạn.

## Bước 8: Bạn đã xong!

Tài khoản PayPal của bạn hiện đã được xác minh.Bây giờ bạn có thể sử dụng nó để trả tiền cho MMO của bạn.

## Phần kết luận

Xác minh tài khoản PayPal của bạn là một quy trình đơn giản chỉ mất vài phút.Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể bắt đầu sử dụng PayPal để trả tiền cho MMO của mình mà không gặp vấn đề gì.

## hashtags

* #PayPal
* #Mmo
* #Gaming
* #Payments
* #Xác minh
=======================================
10 Steps to Verify Your PayPal Account to Pay for an MMO

## Introduction

If you're looking to pay for an MMO with PayPal, you'll need to verify your account first. This is a simple process that only takes a few minutes, but it's important to do it so that you can start playing your favorite games without any problems.

In this guide, we'll walk you through the steps of verifying your PayPal account so that you can start using it to pay for your MMOs.

## Step 1: Sign in to your PayPal account

The first step is to sign in to your PayPal account. If you don't have a PayPal account, you can create one for free.

## Step 2: Click the "Profile" tab

Once you're signed in, click the "Profile" tab at the top of the page.

## Step 3: Click the "Verification" tab

On the "Profile" page, click the "Verification" tab.

## Step 4: Enter your phone number

On the "Verification" page, enter your phone number. You'll receive a verification code via SMS.

## Step 5: Enter the verification code

Enter the verification code that you received via SMS.

## Step 6: Click the "Verify" button

Click the "Verify" button.

## Step 7: Confirm your email address

You'll receive an email from PayPal. Click the link in the email to confirm your email address.

## Step 8: You're done!

Your PayPal account is now verified. You can now use it to pay for your MMOs.

## Conclusion

Verifying your PayPal account is a simple process that only takes a few minutes. By following these steps, you can start using PayPal to pay for your MMOs without any problems.

## Hashtags

* #PayPal
* #Mmo
* #Gaming
* #Payments
* #Verification
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock