10 năm về trước để sx được một chiếc smartphone thì chúng ta phải sở hữu công nghệ lõi.

hoalygoogle

New member
#smartphone #technology #core #10yearsago #Keyword 10 năm trước để sản xuất điện thoại thông minh, chúng tôi phải sở hữu công nghệ cốt lõi

Trong quá khứ, nếu bạn muốn sản xuất điện thoại thông minh, bạn phải có công nghệ cốt lõi để làm điều đó.Điều này bao gồm khả năng thiết kế và sản xuất phần cứng, cũng như phần mềm chạy trên đó.Điều này gây khó khăn cho các công ty mới tham gia vào thị trường, vì họ không có nguồn lực để phát triển các công nghệ này.

Tuy nhiên, trong 10 năm qua, cảnh quan đã thay đổi đáng kể.Chi phí phát triển phần cứng điện thoại thông minh đã giảm và hiện có một số nền tảng phần mềm nguồn mở có sẵn.Điều này đã giúp các công ty mới dễ dàng tham gia vào thị trường dễ dàng hơn nhiều, và kết quả là, hiện có một loạt các điện thoại thông minh có sẵn cho người tiêu dùng.

Đây là một điều tốt cho người tiêu dùng, vì điều đó có nghĩa là họ có nhiều sự lựa chọn hơn khi chọn điện thoại thông minh.Điều đó cũng có nghĩa là có nhiều cạnh tranh trên thị trường, có thể dẫn đến giá thấp hơn và sản phẩm tốt hơn.

Dưới đây là một số công nghệ chính đã giúp các công ty mới có thể tham gia vào thị trường điện thoại thông minh:

*** Sự gia tăng của kiến trúc cánh tay: ** Bộ xử lý ARM hiện được sử dụng trong phần lớn các điện thoại thông minh.Điều này là do chúng tiết kiệm năng lượng hơn nhiều so với bộ xử lý x86 truyền thống, điều này làm cho chúng lý tưởng để sử dụng trong các thiết bị di động.
*** Sự phát triển của các nền tảng phần mềm nguồn mở: ** Các nền tảng phần mềm nguồn mở như Android và iOS đã giúp các công ty mới dễ dàng phát triển điện thoại thông minh của riêng họ dễ dàng hơn nhiều.Điều này là do họ không phải lo lắng về việc phát triển hệ điều hành của riêng mình, đây có thể là một quá trình rất tốn thời gian và tốn kém.
*** Sự phát triển của thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc: ** Thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc hiện là lớn nhất thế giới và nó đang phát triển nhanh chóng.Điều này đã tạo ra một nhu cầu lớn cho điện thoại thông minh mới, điều này đã giúp các công ty mới dễ dàng tham gia vào thị trường dễ dàng hơn.

Những thay đổi đã diễn ra trong 10 năm qua đã giúp các công ty mới dễ dàng tham gia vào thị trường điện thoại thông minh dễ dàng hơn nhiều.Đây là một điều tốt cho người tiêu dùng, vì điều đó có nghĩa là họ có nhiều sự lựa chọn hơn khi chọn điện thoại thông minh.Điều đó cũng có nghĩa là có nhiều cạnh tranh trên thị trường, có thể dẫn đến giá thấp hơn và sản phẩm tốt hơn.
=======================================
#smartphone #technology #core #10yearsago #Keyword 10 years ago to produce a smartphone, we must own core technology

In the past, if you wanted to produce a smartphone, you had to have the core technology to do so. This included the ability to design and manufacture the hardware, as well as the software that ran on it. This made it difficult for new companies to enter the market, as they did not have the resources to develop these technologies.

However, over the past 10 years, the landscape has changed significantly. The cost of developing smartphone hardware has come down, and there are now a number of open-source software platforms available. This has made it much easier for new companies to enter the market, and as a result, there is now a much wider range of smartphones available to consumers.

This is a good thing for consumers, as it means that they have more choice when it comes to choosing a smartphone. It also means that there is more competition in the market, which can lead to lower prices and better products.

Here are some of the key technologies that have made it possible for new companies to enter the smartphone market:

* **The rise of the ARM architecture:** ARM processors are now used in the vast majority of smartphones. This is because they are much more power-efficient than traditional x86 processors, which makes them ideal for use in mobile devices.
* **The development of open-source software platforms:** Open-source software platforms such as Android and iOS have made it much easier for new companies to develop their own smartphones. This is because they do not have to worry about developing their own operating system, which can be a very time-consuming and expensive process.
* **The growth of the Chinese smartphone market:** The Chinese smartphone market is now the largest in the world, and it is growing rapidly. This has created a huge demand for new smartphones, which has made it easier for new companies to enter the market.

The changes that have taken place over the past 10 years have made it much easier for new companies to enter the smartphone market. This is a good thing for consumers, as it means that they have more choice when it comes to choosing a smartphone. It also means that there is more competition in the market, which can lead to lower prices and better products.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock