10 sai lầm nghiêm trọng nhất của trader mới và cách khắc phục

trankimhongchau

New member
họ #NewTraders #TradingMistakes #trading #OverbomingMistakes ## 1.** Không có kế hoạch giao dịch **

Một trong những sai lầm lớn nhất mà các nhà giao dịch mới mắc phải là không có kế hoạch giao dịch.Điều này có nghĩa là họ không có ý tưởng rõ ràng về những gì họ sẽ làm trước khi họ tham gia giao dịch.Do đó, họ có nhiều khả năng đưa ra quyết định bốc đồng dẫn đến tổn thất.

Để tránh sai lầm này, hãy dành thời gian để phát triển một kế hoạch giao dịch phác thảo khả năng chịu rủi ro, chiến lược giao dịch và tiêu chí thoát của bạn.Điều này sẽ giúp bạn duy trì kỷ luật và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

## 2.** Giao dịch quá lớn **

Một sai lầm phổ biến khác mà các nhà giao dịch mới mắc phải là giao dịch quá lớn.Điều này có nghĩa là họ đang mạo hiểm quá nhiều tiền cho mỗi giao dịch.Khi bạn giao dịch quá lớn, bạn có nhiều khả năng gặp phải một chuỗi tổn thất có thể xóa sạch tài khoản của bạn.

Để tránh sai lầm này, hãy bắt đầu bằng cách giao dịch với quy mô tài khoản nhỏ.Điều này sẽ cho phép bạn học các sợi dây giao dịch mà không mạo hiểm quá nhiều tiền.Khi bạn có được kinh nghiệm và sự tự tin, bạn có thể dần dần tăng quy mô giao dịch của mình.

## 3.** Trở ra tổn thất **

Chảy tổn thất là một phản ứng tự nhiên để mất tiền vào một giao dịch.Tuy nhiên, đó là một trong những điều tồi tệ nhất bạn có thể làm với tư cách là một nhà giao dịch.Khi bạn theo đuổi thua lỗ, về cơ bản bạn đang cố gắng giành lại số tiền bạn đã mất trong giao dịch trước đó.Đây hầu như luôn luôn là một đề xuất mất.

Để tránh sai lầm này, hãy để mất mát của bạn.Đừng cố gắng giành lại chúng.Thay vào đó, hãy tập trung vào giao dịch tiếp theo của bạn và thực hiện các bước để đảm bảo rằng bạn không mắc lỗi tương tự nữa.

##4.** không lấy lợi nhuận **

Các nhà giao dịch mới thường gặp khó khăn trong việc lấy lợi nhuận.Họ sợ bỏ lỡ những lợi ích thậm chí còn lớn hơn.Tuy nhiên, điều này thường có thể dẫn đến việc họ trả lại lợi nhuận và thậm chí mất tiền.

Để tránh sai lầm này, hãy học cách lấy lợi nhuận khi bạn giao dịch.Đừng tham lam.Đặt mục tiêu lợi nhuận cho mỗi giao dịch và lấy lợi nhuận của bạn khi bạn đạt được nó.

## 5.** Không học hỏi từ những sai lầm của bạn **

Tất cả các thương nhân mắc lỗi.Đó là một phần của quá trình học tập.Tuy nhiên, các nhà giao dịch thành công nhất là những người học hỏi từ những sai lầm của họ và không làm cho họ trở lại.

Để tránh sai lầm này, hãy giữ một tạp chí giao dịch.Điều này sẽ cho phép bạn theo dõi các giao dịch của mình và xác định những sai lầm bạn đang mắc phải.Khi bạn đã xác định được lỗi của mình, bạn có thể thực hiện các bước để sửa chúng.

** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này: **

* #NewTraders
* #TradingMistakes
* #thương mại
* #OVERCOMINGMISTAKE
* #TradingTips
=======================================
them #NewTraders #TradingMistakes #trading #overcomingmistakes ##1. **Not having a trading plan**

One of the biggest mistakes that new traders make is not having a trading plan. This means that they don't have a clear idea of what they're going to do before they enter a trade. As a result, they're more likely to make impulsive decisions that lead to losses.

To avoid this mistake, take the time to develop a trading plan that outlines your risk tolerance, your trading strategy, and your exit criteria. This will help you to stay disciplined and make more informed trading decisions.

##2. **Trading too big**

Another common mistake that new traders make is trading too big. This means that they're risking too much money on each trade. When you trade too big, you're more likely to experience a string of losses that can wipe out your account.

To avoid this mistake, start by trading with a small account size. This will allow you to learn the ropes of trading without risking too much money. As you gain experience and confidence, you can gradually increase the size of your trades.

##3. **Chasing losses**

Chasing losses is a natural reaction to losing money on a trade. However, it's one of the worst things you can do as a trader. When you chase losses, you're essentially trying to win back the money you lost on your previous trade. This is almost always a losing proposition.

To avoid this mistake, let your losses go. Don't try to win them back. Instead, focus on your next trade and take steps to ensure that you don't make the same mistake again.

##4. **Not taking profits**

New traders often have a hard time taking profits. They're afraid of missing out on even bigger gains. However, this can often lead to them giving back their profits and even losing money.

To avoid this mistake, learn to take profits when you're in a trade. Don't be greedy. Set a profit target for each trade and take your profits when you reach it.

##5. **Not learning from your mistakes**

All traders make mistakes. It's part of the learning process. However, the most successful traders are the ones who learn from their mistakes and don't make them again.

To avoid this mistake, keep a trading journal. This will allow you to track your trades and identify the mistakes you're making. Once you've identified your mistakes, you can take steps to correct them.

**Here are 5 hashtags that you can use for this article:**

* #NewTraders
* #TradingMistakes
* #trading
* #overcomingmistakes
* #TradingTips
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock