101 blockchains vs blockchain council

nguyenaisuong.suong

New member
Credits
586
** 101 Blockchains vs Hội đồng Blockchain: Sự khác biệt là gì? **

101 Blockchain và Hội đồng Blockchain là hai tổ chức cung cấp giáo dục và chứng nhận blockchain.Mặc dù cả hai đều có mục tiêu tương tự, có một số khác biệt chính giữa hai tổ chức.

** 101 blockchains **

101 Blockchain là một nền tảng giáo dục blockchain cung cấp nhiều khóa học và chứng nhận về công nghệ blockchain.Các khóa học được thiết kế cho người mới bắt đầu và các chuyên gia có kinh nghiệm, và chúng bao gồm một loạt các chủ đề, bao gồm cơ bản blockchain, hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung (DAPP).101 Blockchains cũng cung cấp một chương trình bootcamp cung cấp cho sinh viên đào tạo chuyên sâu về phát triển blockchain.

** Hội đồng Blockchain **

Hội đồng Blockchain là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy việc áp dụng công nghệ blockchain.Hội đồng cung cấp một loạt các nguồn lực và chứng chỉ để giúp các doanh nghiệp và cá nhân tìm hiểu về công nghệ blockchain và cách sử dụng nó.Các chứng chỉ được thiết kế cho các chuyên gia ở tất cả các cấp độ kinh nghiệm và chúng bao gồm một loạt các chủ đề, bao gồm Blockchain Basics, Enterprise Blockchain và Blockchain Security.

** Sự khác biệt chính **

Sự khác biệt chính giữa 101 blockchain và hội đồng blockchain như sau:

*** Đối tượng mục tiêu: ** 101 Blockchain nhằm vào người mới bắt đầu và các chuyên gia có kinh nghiệm, trong khi Hội đồng Blockchain nhắm vào các doanh nghiệp và cá nhân muốn tìm hiểu về công nghệ blockchain và cách sử dụng nó.
*** Cung cấp khóa học: ** 101 Blockchain cung cấp nhiều khóa học hơn Hội đồng Blockchain, bao gồm các khóa học về cơ bản blockchain, hợp đồng thông minh và DAPP.Hội đồng Blockchain cung cấp một số lượng hạn chế hơn các khóa học, nhưng họ tập trung vào bảo mật blockchain và blockchain của doanh nghiệp.
*** Chứng chỉ: ** 101 Blockchains cung cấp một chương trình bootcamp cung cấp cho sinh viên đào tạo chuyên sâu về phát triển blockchain.Hội đồng Blockchain cung cấp một loạt các chứng chỉ để giúp các doanh nghiệp và cá nhân tìm hiểu về công nghệ blockchain và cách sử dụng nó.

**Thứ nào là thứ phù hợp với bạn?**

Cách tốt nhất để quyết định tổ chức nào phù hợp với bạn là xem xét mục tiêu và nhu cầu của bạn.Nếu bạn là người mới bắt đầu muốn tìm hiểu về công nghệ blockchain, thì 101 blockchain là một lựa chọn tốt.Nếu bạn là một doanh nghiệp hoặc cá nhân muốn học cách sử dụng công nghệ blockchain, thì Hội đồng Blockchain là một lựa chọn tốt.

** Tài nguyên bổ sung **

* [101 Blockchains] (https://101blockchains.com/)
* [Hội đồng Blockchain] (https://blockchaincoard.org/)

** hashtags **

* #BlockChain
* #giáo dục
* #Certification
* #101blockchains
* #BlockChainCother
=======================================
**101 Blockchains vs Blockchain Council: What's the Difference?**

101 Blockchains and Blockchain Council are two organizations that offer blockchain education and certifications. While they both have similar goals, there are some key differences between the two organizations.

**101 Blockchains**

101 Blockchains is a blockchain education platform that offers a variety of courses and certifications on blockchain technology. The courses are designed for beginners and experienced professionals alike, and they cover a wide range of topics, including blockchain basics, smart contracts, and decentralized applications (dApps). 101 Blockchains also offers a bootcamp program that provides students with intensive training in blockchain development.

**Blockchain Council**

The Blockchain Council is a non-profit organization that promotes the adoption of blockchain technology. The council offers a variety of resources and certifications to help businesses and individuals learn about blockchain technology and how to use it. The certifications are designed for professionals at all levels of experience, and they cover a wide range of topics, including blockchain basics, enterprise blockchain, and blockchain security.

**Key Differences**

The key differences between 101 Blockchains and Blockchain Council are as follows:

* **Target audience:** 101 Blockchains is aimed at beginners and experienced professionals, while Blockchain Council is aimed at businesses and individuals who want to learn about blockchain technology and how to use it.
* **Course offerings:** 101 Blockchains offers a wider range of courses than Blockchain Council, including courses on blockchain basics, smart contracts, and dApps. Blockchain Council offers a more limited number of courses, but they focus on enterprise blockchain and blockchain security.
* **Certifications:** 101 Blockchains offers a bootcamp program that provides students with intensive training in blockchain development. Blockchain Council offers a variety of certifications to help businesses and individuals learn about blockchain technology and how to use it.

**Which One is Right for You?**

The best way to decide which organization is right for you is to consider your goals and needs. If you are a beginner who wants to learn about blockchain technology, then 101 Blockchains is a good option. If you are a business or individual who wants to learn how to use blockchain technology, then Blockchain Council is a good option.

**Additional Resources**

* [101 Blockchains](https://101blockchains.com/)
* [Blockchain Council](https://blockchaincouncil.org/)

**Hashtags**

* #BlockChain
* #education
* #Certification
* #101blockchains
* #blockchaincouncil
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top