11 mẹo sử dụng ghi chú trên iPhone bạn đã biết hết chưa?

sonduong309

New member
## 11 Mẹo sử dụng ghi chú trên iPhone mà bạn có thể không biết

Ghi chú là một ứng dụng mạnh mẽ được cài đặt sẵn trên mọi iPhone.Đó là một nơi tuyệt vời để ghi lại các ý tưởng, theo dõi danh sách và thậm chí tạo ra các bản vẽ đơn giản.Nhưng bạn có biết rằng các ghi chú có rất nhiều tính năng ẩn mà bạn có thể không biết?

Dưới đây là 11 mẹo để giúp bạn sử dụng ghi chú trên iPhone của mình với toàn bộ tiềm năng của nó:

1. ** Sử dụng tính năng Note nhanh. ** Để nhanh chóng tạo một ghi chú mới, chỉ cần vuốt xuống từ đầu màn hình của bạn và nhấn vào biểu tượng ** Ghi chú **.Bạn cũng có thể tạo một ghi chú mới bằng cách nhấn nút ** Power ** và nút ** âm lượng xuống ** cùng một lúc.
2. ** Sử dụng nút ** Chỉnh sửa ** để nhanh chóng định dạng ghi chú của bạn. ** Nhấn nút ** Chỉnh sửa ** ở góc trên bên phải của ứng dụng Ghi chú để thay đổi phông chữ, kích thước và màu của văn bản của bạn.Bạn cũng có thể thêm in đậm, in nghiêng và gạch chân vào văn bản của bạn.
3. ** Sử dụng nút ** Danh sách ** để tạo danh sách kiểm tra. ** Nhấn vào nút ** Danh sách ** ở góc trên bên trái của ứng dụng Ghi chú để tạo danh sách kiểm tra mới.Sau đó, bạn có thể thêm các mục vào danh sách kiểm tra của mình bằng cách nhấn nút **+**.
4. ** Sử dụng nút ** camera ** để thêm ảnh và video vào ghi chú của bạn. ** Nhấn vào nút ** camera ** ở góc trên bên phải của ứng dụng ghi chú để chụp ảnh hoặc video.Sau đó, bạn có thể thêm ảnh hoặc video vào ghi chú của bạn bằng cách nhấn vào nút ** Thêm **.
5. ** Sử dụng nút ** bản vẽ ** để vẽ trong ghi chú của bạn. ** Nhấn vào nút ** bản vẽ ** ở góc trên bên phải của ứng dụng Ghi chú để mở các công cụ vẽ.Sau đó, bạn có thể sử dụng ngón tay hoặc bút chì táo của bạn để vẽ trong ghi chú của bạn.
6. ** Sử dụng nút ** Chia sẻ ** để chia sẻ ghi chú của bạn với những người khác.Tin nhắn.
7. ** Sử dụng nút ** Lưu trữ ** để ẩn ghi chú mà bạn không muốn xem. ** Nhấn nút ** Lưu trữ ** ở góc trên bên trái của ứng dụng Ghi chú để lưu trữ một ghi chú.Ghi chú lưu trữ vẫn sẽ được lưu trên thiết bị của bạn, nhưng chúng sẽ không xuất hiện trong danh sách ghi chú chính của bạn.
8. ** Sử dụng nút ** Trash ** để xóa ghi chú mà bạn không cần nữa. ** Nhấn nút ** Trash ** ở góc trên bên trái của ứng dụng Ghi chú để xóa ghi chú.Ghi chú bị xóa sẽ được chuyển sang thư mục ** rác **, nơi họ sẽ ở lại trong 30 ngày trước khi bị xóa vĩnh viễn.
9. ** Sử dụng thanh tìm kiếm ** ** để tìm các ghi chú mà bạn đang tìm kiếm.Bạn có thể sử dụng nó để tìm kiếm ghi chú theo tiêu đề, nội dung hoặc ngày.
10. ** Sử dụng ứng dụng ** Cài đặt ** để tùy chỉnh ứng dụng Ghi chú.Bạn có thể sử dụng nó để thay đổi phông chữ, kích thước và màu sắc của các ghi chú của bạn, cũng như kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các tính năng như đồng bộ hóa iCloud và bảo vệ mật khẩu.
11. ** Sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba để mở rộng chức năng của các ghi chú. ** Có một số ứng dụng của bên thứ ba có thể được sử dụng để mở rộng chức năng của các ghi chú.Một số tùy chọn phổ biến bao gồm ** Evernote **, ** Google Keep ** và ** khái niệm **.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều mẹo mà bạn có thể sử dụng để tận dụng tối đa các ghi chú trên iPhone.Bằng cách tận dụng các mẹo này, bạn có thể sử dụng các ghi chú để được tổ chức hơn, hiệu quả và sáng tạo hơn.

## hashtags

* #NOTESApp
* #điện thoại Iphone
* #năng suất
* #tổ chức
* #sáng tạo
=======================================
## 11 Tips to Use Notes on the iPhone You Might Not Know

Notes is a powerful app that comes pre-installed on every iPhone. It's a great place to jot down ideas, keep track of lists, and even create simple drawings. But did you know that Notes has a lot of hidden features that you might not be aware of?

Here are 11 tips to help you use Notes on your iPhone to its full potential:

1. **Use the Quick Note feature.** To quickly create a new note, just swipe down from the top of your screen and tap the **Notes** icon. You can also create a new note by pressing the **Power** button and the **Volume down** button at the same time.
2. **Use the **Edit** button to quickly format your notes.** Tap the **Edit** button in the upper right corner of the Notes app to change the font, size, and color of your text. You can also add bold, italics, and underline to your text.
3. **Use the **List** button to create a checklist.** Tap the **List** button in the upper left corner of the Notes app to create a new checklist. You can then add items to your checklist by tapping the **+** button.
4. **Use the **Camera** button to add photos and videos to your notes.** Tap the **Camera** button in the upper right corner of the Notes app to take a photo or video. You can then add the photo or video to your note by tapping the **Add** button.
5. **Use the **Drawing** button to draw in your notes.** Tap the **Drawing** button in the upper right corner of the Notes app to open the drawing tools. You can then use your finger or Apple Pencil to draw in your note.
6. **Use the **Share** button to share your notes with others.** Tap the **Share** button in the upper right corner of the Notes app to share your note with others via email, AirDrop, or Messages.
7. **Use the **Archive** button to hide notes that you don't want to see.** Tap the **Archive** button in the upper left corner of the Notes app to archive a note. Archived notes will still be saved on your device, but they won't appear in your main list of notes.
8. **Use the **Trash** button to delete notes that you don't need anymore.** Tap the **Trash** button in the upper left corner of the Notes app to delete a note. Deleted notes will be moved to the **Trash** folder, where they will stay for 30 days before being permanently deleted.
9. **Use the **Search** bar to find notes that you're looking for.** The **Search** bar is located at the top of the Notes app. You can use it to search for notes by title, content, or date.
10. **Use the **Settings** app to customize the Notes app.** The **Settings** app for Notes is located in the **Settings** app on your iPhone. You can use it to change the font, size, and color of your notes, as well as enable or disable features like iCloud syncing and password protection.
11. **Use third-party apps to extend the functionality of Notes.** There are a number of third-party apps that can be used to extend the functionality of Notes. Some popular options include **Evernote**, **Google Keep**, and **Notion**.

These are just a few of the many tips that you can use to get the most out of Notes on your iPhone. By taking advantage of these tips, you can use Notes to be more organized, productive, and creative.

## Hashtags

* #NOTESApp
* #iphone
* #productivity
* #organization
* #creativity
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top