11pm call bên kia nghe rất nhỏ tiếng mình nói

phamvuvanthong

New member
#11pmcall #verysmallvoice #can'thear #noisyenvironment #badconnection ** Tại sao tôi không thể nghe thấy người ở phía bên kia của điện thoại lúc 11 giờ tối? **

Bạn đã bao giờ thử gọi điện thoại vào lúc 11 giờ tối và thấy rằng bạn không thể nghe thấy người ở phía bên kia chưa?Đây là một vấn đề phổ biến, và có một vài lý do tại sao nó có thể xảy ra.

** 1.Tiếng ồn**

Một trong những lý do phổ biến nhất để không thể nghe thấy ai đó qua điện thoại vào ban đêm là tiếng ồn.Nếu bạn đang gọi từ một môi trường ồn ào, người khác có thể khó nghe bạn.Điều này đặc biệt đúng nếu bạn đang gọi từ một con phố bận rộn hoặc một bữa tiệc lớn.

** 2.Kết nối kém**

Một khả năng khác là bạn có một kết nối xấu.Điều này có thể xảy ra nếu bạn đang gọi từ khu vực nông thôn hoặc nếu bạn đang sử dụng điện thoại di động ở khu vực tín hiệu thấp.Nếu bạn gặp khó khăn khi nghe người khác ở phía bên kia, hãy thử chuyển đến một vị trí khác hoặc gọi từ một chiếc điện thoại khác.

** 3.Mất thính lực**

Cuối cùng, cũng có thể bạn đang bị mất thính lực.Điều này có thể gây khó khăn khi nghe mọi người qua điện thoại, bất kể thời gian trong ngày.Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể bị mất thính lực, điều quan trọng là phải gặp bác sĩ.

** Bạn có thể làm gì nếu bạn không thể nghe thấy người ở phía bên kia của điện thoại lúc 11 giờ tối? **

Nếu bạn gặp khó khăn khi nghe ai đó qua điện thoại vào ban đêm, có một vài điều bạn có thể làm để cố gắng cải thiện tình hình.

*** Di chuyển đến một vị trí yên tĩnh hơn. ** Nếu bạn đang gọi từ một môi trường ồn ào, hãy thử di chuyển đến một nơi yên tĩnh hơn.Điều này sẽ giúp giảm lượng tiếng ồn nền và giúp người khác dễ nghe bạn hơn.
*** Hãy thử gọi từ một chiếc điện thoại khác. ** Nếu bạn gặp khó khăn khi nghe người khác ở phía bên kia của điện thoại, hãy thử gọi từ một chiếc điện thoại khác.Đây có thể là điện thoại cố định hoặc điện thoại di động khác.
*** Tắt âm lượng trên TV của bạn hoặc các thiết bị khác. ** Nếu có những tiếng ồn lớn khác trong môi trường của bạn, hãy thử từ chối chúng.Điều này sẽ giúp giảm lượng tiếng ồn nền và giúp bạn dễ dàng nghe thấy người ở phía bên kia của điện thoại.
*** Yêu cầu người ở phía bên kia lên tiếng. ** Nếu bạn vẫn gặp khó khăn khi nghe người ở phía bên kia của điện thoại, hãy yêu cầu họ lên tiếng.Điều này sẽ giúp làm cho giọng nói của họ to và dễ nghe hơn.
*** gặp bác sĩ nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể bị mất thính lực. ** Nếu bạn gặp khó khăn khi nghe mọi người qua điện thoại, ngay cả khi bạn đang ở trong môi trường yên tĩnh, có thể bạn đang bị mất thính lực.Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể bị mất thính lực, điều quan trọng là phải gặp bác sĩ để bạn có thể điều trị.

** Hashtags: **

* #11pmcall
* #verysmallvoice
* #Can'Thear
* #môi trường ồn ào
* #kết nối kém
=======================================
#11pmcall #verysmallvoice #can'thear #noisyenvironment #badconnection **Why Can't I Hear the Person on the Other Side of the Phone at 11pm?**

Have you ever tried to make a phone call at 11pm and found that you couldn't hear the person on the other side? This is a common problem, and there are a few reasons why it might be happening.

**1. Noise**

One of the most common reasons for not being able to hear someone on the phone at night is noise. If you're calling from a noisy environment, it can be difficult for the other person to hear you. This is especially true if you're calling from a busy street or a loud party.

**2. Bad connection**

Another possibility is that you have a bad connection. This can happen if you're calling from a rural area or if you're using a cell phone in a low-signal area. If you're having trouble hearing the person on the other side, try moving to a different location or calling from a different phone.

**3. Hearing loss**

Finally, it's also possible that you're experiencing hearing loss. This can make it difficult to hear people on the phone, regardless of the time of day. If you think you might be experiencing hearing loss, it's important to see a doctor.

**What can you do if you can't hear the person on the other side of the phone at 11pm?**

If you're having trouble hearing someone on the phone at night, there are a few things you can do to try to improve the situation.

* **Move to a quieter location.** If you're calling from a noisy environment, try moving to a quieter place. This will help to reduce the amount of background noise and make it easier for the other person to hear you.
* **Try calling from a different phone.** If you're having trouble hearing the person on the other side of the phone, try calling from a different phone. This could be a landline phone or a different cell phone.
* **Turn down the volume on your TV or other devices.** If there are other loud noises in your environment, try turning them down. This will help to reduce the amount of background noise and make it easier for you to hear the person on the other side of the phone.
* **Ask the person on the other side to speak up.** If you're still having trouble hearing the person on the other side of the phone, ask them to speak up. This will help to make their voice louder and easier for you to hear.
* **See a doctor if you think you might be experiencing hearing loss.** If you're having trouble hearing people on the phone, even when you're in a quiet environment, it's possible that you're experiencing hearing loss. If you think you might be experiencing hearing loss, it's important to see a doctor so that you can get treatment.

**Hashtags:**

* #11pmcall
* #verysmallvoice
* #can'thear
* #noisyenvironment
* #badconnection
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top