11promax có 2 mã imei

phamvudathi

New member
## 11Promax có 2 mã IMEI

#điện thoại Iphone
#Quả táo
#Imei
#Số seri
#iphone 11 Pro Max

** Số IMEI trên iPhone 11 Pro Max là gì? **

Số IMEI là mã 15 chữ số duy nhất xác định iPhone của bạn.Nó có thể được tìm thấy ở mặt sau của điện thoại của bạn, dưới pin và trong ứng dụng Cài đặt theo General> about.

** Tại sao iPhone 11 Pro Max của tôi có hai số IMEI? **

Có hai lý do tại sao iPhone 11 Pro Max của bạn có thể có hai số IMEI.

*** SIM kép: ** Nếu iPhone 11 Pro Max của bạn có khe cắm thẻ SIM kép, nó sẽ có hai số IMEI, một cho mỗi thẻ SIM.
*** ESIM: ** Nếu iPhone 11 Pro của bạn có ESIM, nó cũng sẽ có số IMEI thứ hai.ESIM là thẻ SIM kỹ thuật số được nhúng trong phần cứng của điện thoại.Nó cho phép bạn sử dụng hai số điện thoại khác nhau trên iPhone, một cho thẻ SIM vật lý của bạn và một cho ESIM của bạn.

** Tôi phải làm gì nếu iPhone 11 pro max của tôi có hai số IMEI? **

Nếu bạn có một chiếc iPhone 11 Pro Max kép, bạn có thể sử dụng cả hai thẻ SIM cùng một lúc.Bạn cũng có thể chọn sử dụng một thẻ SIM tại một thời điểm.

Nếu bạn có ESIM iPhone 11 Pro Max, bạn có thể sử dụng ESIM để kích hoạt số điện thoại thứ hai.Bạn cũng có thể chọn sử dụng ESIM hoặc thẻ SIM vật lý của bạn.

** Làm thế nào tôi có thể tìm thấy số IMEI của iPhone 11 pro max của tôi? **

Có một vài cách để tìm số IMEI của iPhone 11 Pro Max của bạn.

*** Ở mặt sau của điện thoại của bạn: ** Số IMEI được in ở mặt sau của iPhone 11 Pro Max, dưới pin.
*** Trong ứng dụng Cài đặt: ** Bạn cũng có thể tìm thấy số IMEI của iPhone 11 Pro Max trong ứng dụng Cài đặt.Chuyển đến General> về và cuộn xuống phần "IMEI".
*** Trên trang web của nhà mạng: ** Nếu bạn có tài khoản nhà mạng, bạn cũng có thể tìm thấy số IMEI của iPhone 11 Pro Max trên trang web của nhà mạng.

** Tôi có thể làm gì với số IMEI của iPhone 11 Pro Max? **

Bạn có thể sử dụng số IMEI của iPhone 11 Pro Max của mình để:

* Theo dõi điện thoại của bạn nếu nó bị mất hoặc bị đánh cắp.
* Kích hoạt điện thoại của bạn trên một nhà mạng khác.
* Nhận hỗ trợ kỹ thuật từ Apple.

** Cách theo dõi iPhone 11 Pro của bạn với số IMEI **

Nếu iPhone 11 Pro Max của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, bạn có thể sử dụng số IMEI của nó để theo dõi nó.Đây là cách:

1. Truy cập trang web của Apple và đăng nhập vào tài khoản iCloud của bạn.
2. Nhấp vào liên kết "Tìm iPhone của tôi".
3. Nhập mật khẩu ID Apple của bạn.
4. Nếu iPhone 11 Pro Max của bạn được bật và kết nối với Internet, nó sẽ được hiển thị trên bản đồ.
5. Bạn có thể nhấp vào nút "Phát âm thanh" để làm cho điện thoại của bạn đổ chuông, ngay cả khi nó ở chế độ im lặng.
6. Bạn cũng có thể nhấp vào nút "Khóa" để khóa điện thoại của bạn và hiển thị thông báo trên màn hình.
7. Bạn có thể nhấp vào nút "Xóa" để xóa tất cả dữ liệu trên điện thoại của bạn.

** Cách kích hoạt iPhone 11 Pro của bạn trên một nhà mạng khác **

Nếu bạn muốn kích hoạt iPhone 11 Pro của mình trên một nhà mạng khác, bạn có thể sử dụng số IMEI của nó.Đây là cách:

1. Liên hệ với nhà mạng mới và cung cấp cho họ số IMEI của iPhone 11 Pro Max.
2. Nhà cung cấp sẽ kích hoạt điện thoại của bạn và cung cấp cho bạn thẻ SIM mới.
3. Khi bạn có thẻ SIM mới, hãy chèn nó vào iPhone 11 Pro Max.
4. Điện thoại của bạn sẽ
=======================================
## 11promax has 2 iMei codes

#iphone
#apple
#Imei
#Serial number
#iphone 11 Pro Max

**What is the IMEI number on an iPhone 11 Pro Max?**

The IMEI number is a unique 15-digit code that identifies your iPhone. It can be found on the back of your phone, under the battery, and in the Settings app under General > About.

**Why does my iPhone 11 Pro Max have two IMEI numbers?**

There are two reasons why your iPhone 11 Pro Max might have two IMEI numbers.

* **Dual SIM:** If your iPhone 11 Pro Max has a dual SIM card slot, it will have two IMEI numbers, one for each SIM card.
* **eSIM:** If your iPhone 11 Pro Max has an eSIM, it will also have a second IMEI number. The eSIM is a digital SIM card that is embedded in your phone's hardware. It allows you to use two different phone numbers on your iPhone, one for your physical SIM card and one for your eSIM.

**What do I do if my iPhone 11 Pro Max has two IMEI numbers?**

If you have a dual SIM iPhone 11 Pro Max, you can use both SIM cards at the same time. You can also choose to use one SIM card at a time.

If you have an eSIM iPhone 11 Pro Max, you can use the eSIM to activate a second phone number. You can also choose to use the eSIM or your physical SIM card.

**How can I find my iPhone 11 Pro Max's IMEI number?**

There are a few ways to find your iPhone 11 Pro Max's IMEI number.

* **On the back of your phone:** The IMEI number is printed on the back of your iPhone 11 Pro Max, under the battery.
* **In the Settings app:** You can also find your iPhone 11 Pro Max's IMEI number in the Settings app. Go to General > About and scroll down to the "IMEI" section.
* **On your carrier's website:** If you have a carrier account, you can also find your iPhone 11 Pro Max's IMEI number on your carrier's website.

**What can I do with my iPhone 11 Pro Max's IMEI number?**

You can use your iPhone 11 Pro Max's IMEI number to:

* Track your phone if it is lost or stolen.
* Activate your phone on a different carrier.
* Get technical support from Apple.

**How to track your iPhone 11 Pro Max with its IMEI number**

If your iPhone 11 Pro Max is lost or stolen, you can use its IMEI number to track it down. Here's how:

1. Go to the Apple website and sign in to your iCloud account.
2. Click on the "Find my iPhone" link.
3. Enter your Apple ID password.
4. If your iPhone 11 Pro Max is turned on and connected to the internet, it will be displayed on the map.
5. You can click on the "Play Sound" button to make your phone ring, even if it is on silent mode.
6. You can also click on the "Lock" button to lock your phone and display a message on the screen.
7. You can click on the "Erase" button to erase all of the data on your phone.

**How to activate your iPhone 11 Pro Max on a different carrier**

If you want to activate your iPhone 11 Pro Max on a different carrier, you can use its IMEI number. Here's how:

1. Contact the new carrier and provide them with your iPhone 11 Pro Max's IMEI number.
2. The carrier will activate your phone and provide you with a new SIM card.
3. Once you have the new SIM card, insert it into your iPhone 11 Pro Max.
4. Your phone will
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top