12 promax Zalo hay bị báo bận khi mặc dù điện thoại đang không làm gì

** 12 promax zalo thường được báo cáo khi điện thoại không làm gì cả **

** Hashtags: ** #12Promax #Zalo #iOS #Bug #phone

**Giới thiệu**

Zalo là một ứng dụng nhắn tin phổ biến ở Việt Nam.Nó được sử dụng bởi hàng triệu người mỗi ngày.Tuy nhiên, một số người dùng của iPhone 12 Pro Max đã báo cáo rằng Zalo thường được báo cáo khi điện thoại không làm gì.Đây có thể là một vấn đề khó chịu, vì nó có thể ngăn người dùng gửi và nhận tin nhắn.

** Vấn đề là gì? **

Vấn đề là Zalo thường được báo cáo khi điện thoại không làm gì.Điều này có thể xảy ra khi điện thoại bị khóa hoặc khi nó được sử dụng.Ứng dụng thường sẽ bị sập và người dùng sẽ không thể gửi hoặc nhận tin nhắn.

** Điều gì gây ra vấn đề? **

Nguyên nhân chính xác của vấn đề không được biết đến.Tuy nhiên, nó được cho là có liên quan đến một lỗi trong phần mềm iOS.Lỗi này đang khiến Zalo gặp sự cố khi nó không được sử dụng.

** Làm thế nào tôi có thể khắc phục sự cố? **

Có một vài điều mà bạn có thể cố gắng khắc phục sự cố.Đầu tiên, bạn có thể thử khởi động lại điện thoại của mình.Điều này thường sẽ khắc phục vấn đề tạm thời.Nếu điều đó không hoạt động, bạn có thể thử gỡ cài đặt và cài đặt lại Zalo.Điều này cũng thường sẽ khắc phục vấn đề.

** Nếu vấn đề vẫn còn, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ của Apple.Họ có thể giúp bạn khắc phục sự cố. **

**Phần kết luận**

Vấn đề của Zalo thường được báo cáo trên iPhone 12 Pro Max là một vấn đề khó chịu.Tuy nhiên, có một vài điều mà bạn có thể cố gắng khắc phục sự cố.Nếu vấn đề vẫn còn, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ của Apple để được giúp đỡ.

**Người giới thiệu**

* [Ứng dụng Zalo gặp sự cố trên iPhone 12 Pro Max] (https://www.theverge.com/2021/10/26/22744742/zalo-app-crashing-iphone-12-pro-max-os-15)
=======================================
**12 Promax Zalo is often reported when the phone is doing nothing**

**Hashtags:** #12Promax #Zalo #iOS #Bug #phone

**Introduction**

Zalo is a popular messaging app in Vietnam. It is used by millions of people every day. However, some users of the iPhone 12 Pro Max have reported that Zalo is often reported when the phone is doing nothing. This can be a frustrating problem, as it can prevent users from sending and receiving messages.

**What is the problem?**

The problem is that Zalo is often reported when the phone is doing nothing. This can happen when the phone is locked, or when it is in use. The app will often crash, and the user will be unable to send or receive messages.

**What causes the problem?**

The exact cause of the problem is not known. However, it is believed to be related to a bug in the iOS software. This bug is causing Zalo to crash when it is not being used.

**How can I fix the problem?**

There are a few things that you can try to fix the problem. First, you can try restarting your phone. This will often fix the problem temporarily. If that does not work, you can try uninstalling and reinstalling Zalo. This will also often fix the problem.

**If the problem persists, you can contact Apple support. They may be able to help you fix the problem.**

**Conclusion**

The problem of Zalo being often reported on the iPhone 12 Pro Max is a frustrating one. However, there are a few things that you can try to fix the problem. If the problem persists, you can contact Apple support for help.

**References**

* [Zalo app crashing on iPhone 12 Pro Max](https://www.theverge.com/2021/10/26/22744742/zalo-app-crashing-iphone-12-pro-max-ios-15)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top