12 word secret private key recovery phrase blockchain

lykimtrong.viet

New member
** 12 Word Secret Private Key Recovery Cụm từ (BIP39) **

#BlockChain #cryptocurrency #Bitcoin #Wallet #security

Một cụm từ Phục hồi khóa riêng tư 12 từ, còn được gọi là cụm BIP39, là cụm từ ghi nhớ được sử dụng để khôi phục ví tiền điện tử trong trường hợp khóa riêng bị mất hoặc bị lãng quên.Cụm từ được tạo ngẫu nhiên và được tạo thành từ 12 từ từ danh sách 2048 từ.Thứ tự của các từ là quan trọng và nếu bất kỳ từ nào không chính xác, ví không thể được phục hồi.

Các cụm từ BIP39 được sử dụng bởi nhiều ví tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Ethereum và Litecoin.Chúng được coi là một cách rất an toàn để lưu trữ tiền điện tử, vì chúng không được liên kết trực tiếp với địa chỉ công cộng của ví.Điều này có nghĩa là ngay cả khi ai đó biết cụm từ BIP39 của bạn, họ không thể truy cập vào tiền của bạn mà không có khóa riêng.

Để sử dụng cụm BIP39 để khôi phục ví, bạn sẽ cần nhập cụm từ vào phần mềm ví.Phần mềm sau đó sẽ sử dụng cụm từ để tạo khóa riêng mới, có thể được sử dụng để truy cập vào quỹ của ví.

Các cụm từ BIP39 là một phần rất quan trọng của bảo mật tiền điện tử.Bằng cách sử dụng cụm BIP39, bạn có thể bảo vệ tiền của mình khỏi bị mất hoặc bị đánh cắp.

** Dưới đây là một số mẹo để tạo ra cụm BIP39 mạnh mẽ: **

* Sử dụng một cụm từ ngẫu nhiên không liên quan đến bất cứ điều gì trong cuộc sống của bạn.
* Hãy chắc chắn rằng cụm từ dài ít nhất 12 từ.
* Tránh sử dụng các từ hoặc cụm từ phổ biến.
* Viết cụm từ xuống giấy và lưu trữ nó ở một nơi an toàn.
* Không chia sẻ cụm từ của bạn với bất cứ ai.

** Nếu bạn mất cụm từ BIP39 của mình, bạn sẽ không thể thu hồi các quỹ tiền điện tử của mình. ** Điều quan trọng là giữ cho cụm từ của bạn an toàn và an toàn.

**Người giới thiệu:**

* [BIP39: cụm từ ghi nhớ] (https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0039.MD)
=======================================
**12 Word Secret Private Key Recovery Phrase (BIP39)**

#BlockChain #cryptocurrency #Bitcoin #Wallet #security

A 12 word secret private key recovery phrase, also known as a BIP39 phrase, is a mnemonic phrase that is used to recover a cryptocurrency wallet in the event that the private key is lost or forgotten. The phrase is generated randomly and is made up of 12 words from a list of 2048 words. The order of the words is important, and if any of the words are incorrect, the wallet cannot be recovered.

BIP39 phrases are used by many cryptocurrency wallets, including Bitcoin, Ethereum, and Litecoin. They are considered to be a very secure way to store cryptocurrency, as they are not directly linked to the public address of the wallet. This means that even if someone knows your BIP39 phrase, they cannot access your funds without also having the private key.

To use a BIP39 phrase to recover a wallet, you will need to enter the phrase into the wallet software. The software will then use the phrase to generate a new private key, which can be used to access the wallet's funds.

BIP39 phrases are a very important part of cryptocurrency security. By using a BIP39 phrase, you can protect your funds from being lost or stolen.

**Here are some tips for creating a strong BIP39 phrase:**

* Use a random phrase that is not related to anything in your life.
* Make sure the phrase is at least 12 words long.
* Avoid using common words or phrases.
* Write the phrase down on paper and store it in a safe place.
* Do not share your phrase with anyone.

**If you lose your BIP39 phrase, you will not be able to recover your cryptocurrency funds.** It is important to keep your phrase safe and secure.

**References:**

* [BIP39: Mnemonic Phrases](https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0039.md)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock