12mini 14.6 mình lên 14.7 cứ lỗi ko update đc, xong google map vs mp3 zing bỗng tê liệt mấy tháng n

maiquyen1

New member
## 12 mini 14.6 -> 14.7 Lỗi cập nhật

** #apple #iOS #iphone #12mini #phần mềm

** 12 MINI 14.6 -> 14.7 Lỗi cập nhật **

Một số người dùng của iPhone 12 Mini đã báo cáo lỗi khi cố cập nhật từ iOS 14.6 lên iOS 14.7.Lỗi xuất hiện dưới dạng thông báo "Không thể kiểm tra cập nhật".

Có một vài nguyên nhân có thể cho lỗi này.Một khả năng là bạn không được kết nối với mạng Wi-Fi.Đảm bảo rằng bạn được kết nối với mạng Wi-Fi và bạn có tín hiệu mạnh.

Một khả năng khác là iPhone của bạn không được sao lưu.Nếu iPhone của bạn không được sao lưu, bạn có thể không cập nhật nó.Hãy chắc chắn rằng bạn sao lưu iPhone của mình trước khi thử cập nhật nó.

Nếu bạn vẫn gặp khó khăn trong việc cập nhật iPhone của mình, bạn có thể thử đặt lại cài đặt mạng của mình.Để thực hiện việc này, hãy chuyển đến Cài đặt> Chung> Đặt lại> Đặt lại cài đặt mạng.Điều này sẽ đặt lại cài đặt Wi-Fi, Bluetooth và Cellular của bạn.

Nếu không có giải pháp nào trong số này hoạt động, bạn có thể cần liên hệ với hỗ trợ của Apple để được giúp đỡ.

** Cách cập nhật iPhone của bạn lên iOS 14.7 **

Để cập nhật iPhone của bạn lên iOS 14.7, hãy làm theo các bước sau:

1. Đảm bảo rằng iPhone của bạn được kết nối với mạng Wi-Fi.
2. Chuyển đến Cài đặt> Chung> Cập nhật phần mềm.
3. Nhấn vào tải xuống và cài đặt.
4. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành bản cập nhật.

**Những mẹo xử lí sự cố**

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc cập nhật iPhone của mình lên iOS 14.7, đây là một vài mẹo khắc phục sự cố:

* Hãy chắc chắn rằng iPhone của bạn không bị bẻ khóa.Iphones Jailbroken không thể được cập nhật lên phiên bản iOS mới nhất.
* Đảm bảo rằng iPhone của bạn có đủ không gian lưu trữ.Bạn cần ít nhất 2GB không gian lưu trữ miễn phí để cập nhật iPhone của mình.
* Hãy thử khởi động lại iPhone của bạn.Đôi khi, một khởi động lại đơn giản có thể khắc phục sự cố phần mềm.
* Hãy thử đặt lại cài đặt mạng của bạn.Điều này sẽ đặt lại cài đặt Wi-Fi, Bluetooth và Cellular của bạn.
* Nếu không có giải pháp nào trong số này hoạt động, bạn có thể cần liên hệ với hỗ trợ của Apple để được giúp đỡ.
=======================================
## 12 mini 14.6 -> 14.7 update error

**#Apple #iOS #iphone #12mini #SoftwareUpdate**

**12 mini 14.6 -> 14.7 update error**

Some users of the iPhone 12 mini have reported an error when trying to update from iOS 14.6 to iOS 14.7. The error appears as a message saying "Unable to check for update".

There are a few possible causes for this error. One possibility is that you are not connected to a Wi-Fi network. Make sure that you are connected to a Wi-Fi network and that you have a strong signal.

Another possibility is that your iPhone is not backed up. If your iPhone is not backed up, you may not be able to update it. Make sure that you back up your iPhone before attempting to update it.

If you are still having trouble updating your iPhone, you can try resetting your network settings. To do this, go to Settings > General > Reset > Reset Network Settings. This will reset your Wi-Fi, Bluetooth, and cellular settings.

If none of these solutions work, you may need to contact Apple support for help.

**How to update your iPhone to iOS 14.7**

To update your iPhone to iOS 14.7, follow these steps:

1. Make sure that your iPhone is connected to a Wi-Fi network.
2. Go to Settings > General > Software Update.
3. Tap Download and Install.
4. Follow the on-screen instructions to complete the update.

**Troubleshooting tips**

If you are having trouble updating your iPhone to iOS 14.7, here are a few troubleshooting tips:

* Make sure that your iPhone is not jailbroken. Jailbroken iPhones cannot be updated to the latest version of iOS.
* Make sure that your iPhone has enough storage space. You need at least 2GB of free storage space to update your iPhone.
* Try restarting your iPhone. Sometimes, a simple restart can fix software problems.
* Try resetting your network settings. This will reset your Wi-Fi, Bluetooth, and cellular settings.
* If none of these solutions work, you may need to contact Apple support for help.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top