139.000 máy tính tại Việt Nam bị nhiễm virus đào tiền ảo

goldenrabbit379

New member
** 139.000 máy tính ở Việt Nam bị nhiễm vi -rút tiền tệ ảo **

#VirtualCurrency #cryptocurrency #Mining #Virus #security

** Một báo cáo mới từ Kaspersky Lab đã phát hiện ra rằng hơn 139.000 máy tính tại Việt Nam đã bị nhiễm virus được thiết kế để khai thác tiền điện tử.Ở Việt Nam được gọi là Coinhive.Coinhive là một phần mềm khai thác dựa trên JavaScript có thể được cài đặt trên máy tính của nạn nhân mà không có kiến thức của họ.Sau khi được cài đặt, Coinhive sẽ sử dụng máy tính của nạn nhân để khai thác tiền điện tử cho kẻ tấn công.

Báo cáo cho thấy phần lớn các máy tính bị nhiễm bệnh được đặt tại các thành phố lớn của Việt Nam, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Da Nang.Các ngành công nghiệp phổ biến nhất bị ảnh hưởng là tài chính, sản xuất và giáo dục.

Kaspersky Lab cho biết số lượng máy tính bị nhiễm bệnh tại Việt Nam có thể cao hơn nhiều so với 139.000 báo cáo trong nghiên cứu.Điều này là do nghiên cứu chỉ xem xét một mẫu nhỏ của máy tính và không bao gồm các máy tính không được kết nối với Internet.

Công ty cảnh báo rằng virus khai thác tiền điện tử có thể gây rủi ro bảo mật nghiêm trọng cho các doanh nghiệp.Những virus này có thể sử dụng nhiều tài nguyên, có thể làm chậm máy tính và làm cho chúng không ổn định.Họ cũng có thể thu thập thông tin nhạy cảm từ các máy tính bị nhiễm bệnh, chẳng hạn như mật khẩu và số thẻ tín dụng.

Kaspersky Lab khuyến nghị các doanh nghiệp thực hiện các bước để bảo vệ bản thân khỏi virus khai thác tiền điện tử.Các bước này bao gồm sử dụng phần mềm chống vi -rút, cập nhật các máy tính của chúng với các bản vá bảo mật mới nhất và sử dụng tường lửa để chặn truy cập trái phép.

** Cách bảo vệ bản thân khỏi virus khai thác tiền điện tử **

* Sử dụng phần mềm chống vi -rút để quét máy tính của bạn cho phần mềm độc hại.
* Giữ cho hệ điều hành và phần mềm của bạn cập nhật các bản vá bảo mật mới nhất.
* Sử dụng tường lửa để chặn truy cập trái phép vào máy tính của bạn.
* Hãy cẩn thận về những trang web bạn truy cập và những tập tin bạn tải xuống.
* Chỉ cài đặt phần mềm từ các nguồn đáng tin cậy.
* Nếu bạn nghĩ rằng máy tính của bạn đã bị nhiễm vi -rút khai thác tiền điện tử, bạn nên liên hệ với bộ phận CNTT của bạn hoặc chuyên gia an ninh mạng để được giúp đỡ.
=======================================
**139,000 computers in Vietnam are infected with virtual currency mining viruses**

#VirtualCurrency #cryptocurrency #Mining #Virus #security

**A new report from Kaspersky Lab has found that over 139,000 computers in Vietnam have been infected with viruses designed to mine cryptocurrency.** The report, which was released on February 25, 2023, found that the most common type of cryptocurrency mining virus in Vietnam is called CoinHive. CoinHive is a JavaScript-based mining software that can be installed on a victim's computer without their knowledge. Once installed, CoinHive will use the victim's computer to mine cryptocurrency for the attacker.

The report found that the majority of the infected computers were located in Vietnam's major cities, including Ho Chi Minh City, Hanoi, and Da Nang. The most common industries affected were finance, manufacturing, and education.

Kaspersky Lab said that the number of infected computers in Vietnam is likely to be much higher than the 139,000 reported in the study. This is because the study only looked at a small sample of computers and did not include computers that were not connected to the internet.

The company warned that cryptocurrency mining viruses can pose a serious security risk to businesses. These viruses can use up a lot of resources, which can slow down computers and make them unstable. They can also collect sensitive information from infected computers, such as passwords and credit card numbers.

Kaspersky Lab recommends that businesses take steps to protect themselves from cryptocurrency mining viruses. These steps include using antivirus software, keeping their computers up to date with the latest security patches, and using a firewall to block unauthorized access.

**How to protect yourself from cryptocurrency mining viruses**

* Use antivirus software to scan your computer for malicious software.
* Keep your operating system and software up to date with the latest security patches.
* Use a firewall to block unauthorized access to your computer.
* Be careful about what websites you visit and what files you download.
* Only install software from trusted sources.
* If you think your computer has been infected with a cryptocurrency mining virus, you should contact your IT department or a cybersecurity specialist for help.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock