15.3.1 cứ lên đã rồi tính

luuly707

New member
1. ** 15.3.1 15.3.1? **

15.3.1 là một phần của Bộ luật thuế Hoa Kỳ liên quan đến việc đánh thuế thu nhập từ các nguồn bên ngoài Hoa Kỳ.Nó được tìm thấy trong Chương 1 của phụ đề A của Bộ luật Doanh thu Nội bộ và nó có tiêu đề "Thu nhập từ các nguồn bên ngoài Hoa Kỳ".

2. ** Ai phải chịu 15.3.1? **

Tất cả những người nộp thuế là công dân hoặc cư dân của Hoa Kỳ phải chịu 15.3.1.Điều này bao gồm các cá nhân, tập đoàn, quan hệ đối tác và niềm tin.

3. ** Những loại thu nhập nào thuộc về 15.3.1? **

Thu nhập từ các nguồn bên ngoài Hoa Kỳ phải chịu 15.3.1.Điều này bao gồm thu nhập từ:

* Cổ tức nước ngoài
* Lợi ích nước ngoài
* Giá thuê nước ngoài
* Tiền bản quyền nước ngoài
* Lợi nhuận nước ngoài từ việc bán tài sản

4. ** Làm thế nào là 15.3.1 bị đánh thuế? **

Thu nhập từ các nguồn bên ngoài Hoa Kỳ bị đánh thuế với tỷ lệ cố định là 30%.Tuy nhiên, có một số ngoại lệ cho quy tắc này.Ví dụ, một số loại thu nhập, chẳng hạn như cổ tức nước ngoài, có thể bị đánh thuế ở mức thấp hơn.

5. ** Các yêu cầu báo cáo cho 15.3.1? **

Những người nộp thuế phải chịu 15.3.1 phải nộp Mẫu 1040NR, tờ khai thuế thu nhập ngoài hành tinh của Hoa Kỳ.Mẫu này phải được nộp trước ngày đáo hạn của tờ khai thuế thu nhập thường xuyên của người nộp thuế.

6. ** Tài nguyên bổ sung **

* [Trang web Dịch vụ Doanh thu Nội bộ] (https://www.irs.gov/)
* [Mẫu 1040nr, Tờ khai thuế người ngoài hành tinh của Hoa Kỳ] (https://www.irs.gov/forms-pubs/form-1040nr)

** Hashtags: **

* #15.3.1
* #USTAXCODE
* #foreignincome
* #Taxation
* #nonresidentalien
=======================================
1. **15.3.1 What is 15.3.1?**

15.3.1 is a section of the United States tax code that deals with the taxation of income from sources outside the United States. It is found in Chapter 1 of Subtitle A of the Internal Revenue Code, and it is titled "Income from Sources Outside the United States."

2. **Who is subject to 15.3.1?**

All taxpayers who are citizens or residents of the United States are subject to 15.3.1. This includes individuals, corporations, partnerships, and trusts.

3. **What types of income are subject to 15.3.1?**

Income from sources outside the United States is subject to 15.3.1. This includes income from:

* Foreign dividends
* Foreign interest
* Foreign rents
* Foreign royalties
* Foreign gains from the sale of property

4. **How is 15.3.1 taxed?**

Income from sources outside the United States is taxed at a flat rate of 30%. However, there are a number of exceptions to this rule. For example, certain types of income, such as foreign dividends, may be taxed at a lower rate.

5. **What are the reporting requirements for 15.3.1?**

Taxpayers who are subject to 15.3.1 must file Form 1040NR, U.S. Nonresident Alien Income Tax Return. This form must be filed by the due date of the taxpayer's regular income tax return.

6. **Additional resources**

* [Internal Revenue Service website](https://www.irs.gov/)
* [Form 1040NR, U.S. Nonresident Alien Income Tax Return](https://www.irs.gov/forms-pubs/form-1040nr)

**Hashtags:**

* #15.3.1
* #USTAXCODE
* #foreignincome
* #Taxation
* #nonresidentalien
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock