15 ngày tới: Dừng hoàn toàn xe khách, taxi, xe buýt cả nước, chỉ khai thác 3 đường bay, 2 đoàn tàu

ngocatbichthu

New member
** 15 ngày tiếp theo: Dừng hoàn toàn xe buýt, taxi, xe buýt trên toàn quốc, chỉ vận hành 3 tuyến đường, 2 chuyến tàu **

#Covid19 #Lockdown #Transportation #Vietnam

Chính phủ Việt Nam đã công bố khóa máy trên toàn quốc trong 15 ngày tới, bắt đầu từ nửa đêm ngày 1 tháng 3 năm 2020. Điều này có nghĩa là tất cả các phương tiện giao thông công cộng, bao gồm xe buýt, taxi và xe lửa, sẽ bị dừng lại hoàn toàn.Chỉ có ba tuyến đường giao thông công cộng sẽ được phép vận hành:

* Đường sắt thành phố Hà Nội
* Đường sắt Hà No Phong
* Đường cao tốc Hồ Chí Minh-Cần thơ

Tất cả các hình thức giao thông công cộng khác, bao gồm ô tô tư nhân, xe máy và xe đạp, cũng bị cấm.Chính phủ cũng đã ra lệnh cho tất cả các doanh nghiệp và trường học đóng cửa, và mọi người được khuyên nên ở nhà trừ khi thực sự cần thiết.

Việc khóa máy đang được thực hiện trong nỗ lực chứa sự lây lan của Covid-19, đã lây nhiễm hơn 1.000 người ở Việt Nam.Chính phủ hy vọng rằng việc khóa sẽ giúp làm chậm sự lây lan của virus và ngăn chặn sự bùng phát lớn.

Việc khóa chặt đã gây ra sự gián đoạn rộng rãi cho cuộc sống của mọi người.Nhiều người đang đấu tranh để có được thực phẩm và các nguồn cung cấp thiết yếu khác, và các doanh nghiệp đang phải đối mặt với những khó khăn về tài chính.Tuy nhiên, chính phủ tin rằng việc khóa là cần thiết để bảo vệ sức khỏe của dân số.

Vẫn chưa biết việc khóa sẽ kéo dài bao lâu.Tuy nhiên, chính phủ đã nói rằng nó sẽ được xem xét hàng ngày.

**Người giới thiệu:**

* [Chính phủ Việt Nam công bố khóa trên toàn quốc] (https://www.reuters.com/article/us-vietnam-coronavirus-lockdown/vietnam-announces-t
* [Việt Nam coronavirus: Ba tuyến giao thông công cộng để vẫn mở trong quá trình khóa] (https://www.bbc.com/news/world-asia-51735238)
* [Việt Nam coronavirus: Khóa xuống 'Có thể tuần trước' khi các trường hợp tăng] (https://www.dw.com/en/vietnam-coronavirus-lockdown-dast-last-weeks-as-case-surge/a-52711904)
=======================================
**The next 15 days: Stop completely bus, taxi, bus nationwide, only operate 3 routes, 2 trains**

#Covid19 #Lockdown #Transportation #Vietnam

The Vietnamese government has announced a nationwide lockdown for the next 15 days, starting from midnight on March 1, 2020. This means that all public transportation, including buses, taxis, and trains, will be stopped completely. Only three routes of public transportation will be allowed to operate:

* The Hanoi-Ho Chi Minh City railway
* The Hanoi-Hai Phong railway
* The Ho Chi Minh City-Cần Thơ highway

All other forms of public transportation, including private cars, motorbikes, and bicycles, are also prohibited. The government has also ordered all businesses and schools to close, and people are advised to stay home unless absolutely necessary.

The lockdown is being implemented in an effort to contain the spread of COVID-19, which has infected more than 1,000 people in Vietnam. The government hopes that the lockdown will help to slow the spread of the virus and prevent a major outbreak.

The lockdown has caused widespread disruption to people's lives. Many people are struggling to get food and other essential supplies, and businesses are facing financial difficulties. However, the government believes that the lockdown is necessary to protect the health of the population.

It is not yet known how long the lockdown will last. However, the government has said that it will be reviewed on a daily basis.

**References:**

* [Vietnamese government announces nationwide lockdown](https://www.reuters.com/article/us-vietnam-coronavirus-lockdown/vietnam-announces-nationwide-lockdown-to-contain-coronavirus-outbreak-idUSKBN20Y002)
* [Vietnam coronavirus: Three routes of public transport to remain open during lockdown](https://www.bbc.com/news/world-asia-51735238)
* [Vietnam coronavirus: Lockdown 'may last weeks' as cases surge](https://www.dw.com/en/vietnam-coronavirus-lockdown-may-last-weeks-as-cases-surge/a-52711904)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top