15 thành viên R3 Thử nghiệm phân phối Ledger Tech cho tài chính thương mại

lymaiduc.tam

New member
## 15 thành viên R3 đã thử nghiệm công nghệ sổ cái cho tài chính thương mại

#R3 #ledger #Tài chính thương mại #BlockChain #DLT

R3, một công ty công nghệ dịch vụ tài chính toàn cầu, đã thông báo rằng 15 thành viên của họ đã hoàn thành thành công một phi công của Công nghệ sổ cái phân phối Corda (DLT) cho tài chính thương mại.

Phi công, được thực hiện trong khoảng thời gian sáu tháng, liên quan đến một loạt các tổ chức tài chính, bao gồm các ngân hàng, quản lý tài sản và doanh nghiệp.Nó đã thử nghiệm việc sử dụng CORDA để tự động hóa và hợp lý hóa một số quy trình tài chính thương mại, bao gồm tài chính thương mại, tài chính hóa đơn và tài chính chuỗi cung ứng.

Kết quả của phi công là rất tích cực, với những người tham gia báo cáo rằng Corda có khả năng giảm đáng kể chi phí, cải thiện hiệu quả và tăng tính minh bạch.

Thành công của phi công này thể hiện tiềm năng của Corda để chuyển đổi tài chính thương mại, ông David E. Rutter, CEO của R3 cho biết.Chúng tôi rất vui mừng khi thấy các thành viên của mình tiếp tục áp dụng Corda và làm việc với họ để phát triển hơn nữa khả năng của mình.

Phi công là một cột mốc quan trọng đối với Corda, ngày càng được coi là một nền tảng DLT hàng đầu cho ngành dịch vụ tài chính.Corda được thiết kế để được phép, điều đó có nghĩa là chỉ những người tham gia được ủy quyền mới có thể truy cập mạng.Điều này làm cho nó lý tưởng để sử dụng trong các ứng dụng tài chính nhạy cảm, chẳng hạn như tài chính thương mại và tài chính chuỗi cung ứng.

Corda cũng có khả năng mở rộng cao và có thể hỗ trợ một số lượng lớn người tham gia.Điều này làm cho nó phù hợp để sử dụng trong các ứng dụng tài chính thương mại quy mô lớn.

Việc hoàn thành thành công phi công là một cuộc bỏ phiếu lớn về niềm tin vào Corda và tiềm năng của nó để cách mạng hóa tài chính thương mại.Đây cũng là một bước tiến đáng kể trong việc phát triển DLT cho ngành dịch vụ tài chính.

Dưới đây là năm hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết này:

* #R3
* #ledger
* #Tài chính thương mại
* #BlockChain
* #DLT
=======================================
## 15 members R3 tested Ledger Tech for Commercial Finance

#R3 #ledger #Commercial Finance #BlockChain #DLT

R3, a global financial services technology company, has announced that 15 of its members have successfully completed a pilot of its Corda distributed ledger technology (DLT) for commercial finance.

The pilot, which was conducted over a period of six months, involved a variety of financial institutions, including banks, asset managers, and corporates. It tested the use of Corda to automate and streamline a number of commercial finance processes, including trade finance, invoice financing, and supply chain finance.

The results of the pilot were overwhelmingly positive, with participants reporting that Corda had the potential to significantly reduce costs, improve efficiency, and increase transparency.

“The success of this pilot demonstrates the potential of Corda to transform commercial finance,” said David E. Rutter, CEO of R3. “We are excited to see our members continue to adopt Corda and to work with them to further develop its capabilities.”

The pilot is a major milestone for Corda, which is increasingly being seen as a leading DLT platform for the financial services industry. Corda is designed to be permissioned, which means that only authorized participants can access the network. This makes it ideal for use in sensitive financial applications, such as trade finance and supply chain finance.

Corda is also highly scalable and can support a large number of participants. This makes it well-suited for use in large-scale commercial finance applications.

The successful completion of the pilot is a major vote of confidence in Corda and its potential to revolutionize commercial finance. It is also a significant step forward in the development of DLT for the financial services industry.

Here are five hashtags that you can use to promote this article:

* #R3
* #ledger
* #Commercial Finance
* #BlockChain
* #DLT
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock