$ 180M Bitcoin Trust hoàn thành IPO Canada, đầu tư đầy đủ vào ngày đầu tiên

thiengiang120

New member
Credits
302
** #Bitcoin #Investment #canada #ipo #BlockChain **

** Bitcoin Trust tăng 180 triệu đô la tại Canada IPO, đầu tư đầy đủ vào ngày đầu tiên **

Một Bitcoin Trust đã huy động được 180 triệu đô la trong đợt chào bán công khai ban đầu (IPO) ở Canada đã được đầu tư đầy đủ vào ngày đầu tiên giao dịch.

Mục đích Bitcoin ETF, được liệt kê trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto (TSX), đã được đăng ký vượt quá 100%, với các nhà đầu tư đặt hàng với số tiền trị giá hơn 270 triệu đô la.

Thành công của Trust là một dấu hiệu của sự quan tâm đến thể chế ngày càng tăng đối với Bitcoin, khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư tìm cách tiếp xúc với tiền điện tử mà không phải đối phó với sự biến động của thị trường giao ngay.

Mục đích Bitcoin ETF là sản phẩm liên quan đến Bitcoin đầu tiên được liệt kê trên một sàn giao dịch chứng khoán lớn ở Canada.Đây cũng là ETF Bitcoin đầu tiên được liệt kê trên bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán nào bên ngoài Hoa Kỳ.

Thành công của ETF có khả năng khuyến khích các nhà phát hành khác ra mắt các sản phẩm liên quan đến Bitcoin ở Canada và các quốc gia khác.Nó cũng có thể giúp hợp pháp hóa Bitcoin như một tài sản đầu tư, giúp các nhà đầu tư chính thống hơn.

** Bitcoin Trust là gì? **

Bitcoin Trust là một sản phẩm tài chính cho phép các nhà đầu tư mua và bán Bitcoin mà không phải trực tiếp giữ tiền điện tử.

Tín thác thường được quản lý bởi một bên thứ ba, người đầu tư tài sản của ủy thác vào Bitcoin và cung cấp cho các nhà đầu tư các báo cáo thường xuyên về hiệu suất của ủy thác.

Bitcoin Trust có thể cung cấp một số lợi thế hơn so với đầu tư vào Bitcoin, bao gồm:

*** Thanh khoản: ** Tín thác Bitcoin được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán, điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư có thể mua và bán chúng bất cứ lúc nào.Đây có thể là một lợi thế lớn cho các nhà đầu tư cần có khả năng truy cập tiền của họ một cách nhanh chóng.
*** Đa dạng hóa: ** Tín thác Bitcoin có thể được tổ chức cùng với các khoản đầu tư khác vào danh mục đầu tư, có thể giúp giảm rủi ro.
*** Quy định: ** Tín thác Bitcoin được quy định bởi các cơ quan quản lý chứng khoán, nơi cung cấp cho các nhà đầu tư một số bảo vệ chống gian lận.

** Cách đầu tư vào một niềm tin bitcoin **

Đầu tư vào một Trust Bitcoin tương tự như đầu tư vào bất kỳ cổ phiếu hoặc ETF nào khác.Các nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu của ủy thác thông qua tài khoản môi giới.

Giá của một Bitcoin Trust dựa trên giá trị của Bitcoin do ủy thác nắm giữ.Điều này có nghĩa là giá của ủy thác sẽ dao động theo giá của Bitcoin.

Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng tin tưởng Bitcoin có thể biến động và họ chỉ nên đầu tư tiền mà họ có thể đủ khả năng để mất.

**Phần kết luận**

Mục đích thành công của Bitcoin ETF là một dấu hiệu của sự quan tâm đến thể chế ngày càng tăng đối với Bitcoin.Nó có khả năng khuyến khích các nhà phát hành khác ra mắt các sản phẩm liên quan đến Bitcoin ở Canada và các quốc gia khác.Nó cũng có thể giúp hợp pháp hóa Bitcoin như một tài sản đầu tư, giúp các nhà đầu tư chính thống hơn.
=======================================
**#Bitcoin #Investment #canada #ipo #BlockChain**

**Bitcoin Trust Raises $180M in Canada IPO, Fully Invested on First Day**

A Bitcoin trust that raised $180 million in its initial public offering (IPO) in Canada was fully invested on its first day of trading.

The Purpose Bitcoin ETF, which is listed on the Toronto Stock Exchange (TSX), was oversubscribed by more than 100%, with investors putting in orders for more than $270 million worth of shares.

The trust's success is a sign of growing institutional interest in Bitcoin, as more and more investors look to get exposure to the cryptocurrency without having to deal with the volatility of the spot market.

The Purpose Bitcoin ETF is the first Bitcoin-related product to be listed on a major stock exchange in Canada. It is also the first Bitcoin ETF to be listed on any stock exchange outside of the United States.

The ETF's success is likely to encourage other issuers to launch Bitcoin-related products in Canada and other countries. It could also help to legitimize Bitcoin as an investment asset, making it more accessible to mainstream investors.

**What is a Bitcoin Trust?**

A Bitcoin trust is a financial product that allows investors to buy and sell Bitcoin without having to hold the cryptocurrency directly.

Trusts are typically managed by a third party, who invests the trust's assets in Bitcoin and provides investors with regular reports on the trust's performance.

Bitcoin trusts can offer a number of advantages over investing in Bitcoin directly, including:

* **Liquidity:** Bitcoin trusts are traded on stock exchanges, which means that investors can buy and sell them at any time. This can be a major advantage for investors who need to be able to access their money quickly.
* **Diversification:** Bitcoin trusts can be held alongside other investments in a portfolio, which can help to reduce risk.
* **Regulation:** Bitcoin trusts are regulated by securities regulators, which provides investors with some protection against fraud.

**How to Invest in a Bitcoin Trust**

Investing in a Bitcoin trust is similar to investing in any other stock or ETF. Investors can buy shares of the trust through a brokerage account.

The price of a Bitcoin trust is based on the value of the Bitcoin held by the trust. This means that the trust's price will fluctuate in line with the price of Bitcoin.

Investors should be aware that Bitcoin trusts can be volatile, and they should only invest money that they can afford to lose.

**Conclusion**

The Purpose Bitcoin ETF's success is a sign of growing institutional interest in Bitcoin. It is likely to encourage other issuers to launch Bitcoin-related products in Canada and other countries. It could also help to legitimize Bitcoin as an investment asset, making it more accessible to mainstream investors.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top