2.137 chiếc ô tô VinFast được bán ra trong tháng 07/2022, Lux A2.0 đầu bảng 1.085 xe

whitebear798

New member
** #Vinfast #LuxA2.0 #Car Sales #July 2022 #Việt Nam **

Vinfast đã bán 2.137 xe vào tháng 7 năm 2022, tăng 19% so với tháng trước.Mô hình bán chạy nhất của công ty là Lux A2.0, với 1.085 chiếc được bán.

Các số liệu bán hàng đến khi Vinfast đang tăng cường sản xuất tại nhà máy của nó ở Hai Phong, Việt Nam.Công ty có kế hoạch sản xuất 250.000 xe mỗi năm vào năm 2026.

Vinfast cũng đang mở rộng mạng lưới bán hàng quốc tế.Công ty đã mở các phòng trưng bày tại Hoa Kỳ, Canada, Đức, Pháp và Hà Lan.

Công ty đang hy vọng trở thành một người chơi toàn cầu trong ngành công nghiệp ô tô.Nó đang nhắm mục tiêu doanh số 1 triệu xe mỗi năm vào năm 2030.

Dưới đây là một số yếu tố đang thúc đẩy sự tăng trưởng của Vinfast:

*** Nhu cầu mạnh mẽ đối với xe điện: ** Vinfast là một trong số ít các nhà sản xuất ô tô chỉ tập trung vào xe điện.Đây là một lợi thế lớn trong các thị trường nơi các chính phủ đang cung cấp các ưu đãi cho mọi người để mua xe điện.
*** Giá cả phải chăng: ** Xe của Vinfast có giá cạnh tranh với các phương tiện điện khác trên thị trường.Điều này làm cho họ dễ tiếp cận hơn với một loạt người mua.
*** Chất lượng tốt: ** Xe của Vinfast đã được khen ngợi vì chất lượng và hiệu suất của họ.Điều này đã giúp xây dựng một danh tiếng tích cực cho thương hiệu.

Vinfast là một ngôi sao đang lên trong ngành công nghiệp ô tô.Công ty có vị trí tốt để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với xe điện.Với thương hiệu mạnh mẽ, giá cả phải chăng và chất lượng tốt, Vinfast có thể sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới.

## Người giới thiệu

* [Số liệu bán hàng Vinfast] (https://www.vinfast.com/en/newsroom/press-releases/vinfast-delivers-2137-cars-in-july-2022/)
* [Vinfast Factory] (https://www.vinfast.com/en/newsroom...d-on-second-automotive-factory-in-ai-phphong/)
* [Bán hàng quốc tế Vinfast] (https://www.vinfast.com/en/newsroom/press-releases/vinfast-opens-first-showroom-in-germany/)
* [Mục tiêu bán hàng của Vinfast] (https://www.vinfast.com/en/newsroom/press-releases/vinfast-targets-1-million-cars-pere-pere-by-2030/)
=======================================
**#VinFast #LuxA2.0 #Car Sales #July 2022 #Vietnam**

VinFast sold 2,137 cars in July 2022, up 19% from the previous month. The company's best-selling model was the Lux A2.0, with 1,085 units sold.

The sales figures come as VinFast is ramping up production at its factory in Hai Phong, Vietnam. The company plans to produce 250,000 cars per year by 2026.

VinFast is also expanding its international sales network. The company has already opened showrooms in the United States, Canada, Germany, France, and the Netherlands.

The company is hoping to become a global player in the automotive industry. It is targeting sales of 1 million cars per year by 2030.

Here are some of the factors that are driving VinFast's growth:

* **Strong demand for electric vehicles:** VinFast is one of the few automakers that is exclusively focused on electric vehicles. This is a major advantage in markets where governments are offering incentives for people to buy electric cars.
* **Affordable pricing:** VinFast's cars are priced competitively with other electric vehicles on the market. This makes them more accessible to a wider range of buyers.
* **Good quality:** VinFast's cars have been praised for their quality and performance. This has helped to build a positive reputation for the brand.

VinFast is a rising star in the automotive industry. The company is well-positioned to take advantage of the growing demand for electric vehicles. With its strong brand, affordable pricing, and good quality, VinFast is likely to continue to grow in the years to come.

## References

* [VinFast sales figures](https://www.vinfast.com/en/newsroom/press-releases/vinfast-delivers-2137-cars-in-july-2022/)
* [VinFast factory](https://www.vinfast.com/en/newsroom/press-releases/vinfast-breaks-ground-on-second-automotive-factory-in-hai-phong/)
* [VinFast international sales](https://www.vinfast.com/en/newsroom/press-releases/vinfast-opens-first-showroom-in-germany/)
* [VinFast sales target](https://www.vinfast.com/en/newsroom/press-releases/vinfast-targets-1-million-cars-per-year-by-2030/)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock