2.400 xe Toyota là con số người Việt tiêu thụ trong tháng 2/2021 này

lebaohuyen.anh

New member
#toyota #toyota Cars #Vietnamese #Febr tháng 2 năm 2021 #Car SALES

Toyota Motor Việt Nam đã bán 2.400 xe vào tháng 2 năm 2021, giảm 14% so với năm trước.Thị phần của công ty đứng ở mức 10,9%, giảm từ 12,4% trong cùng tháng năm ngoái.

Sự suy giảm doanh số được quy cho sự thiếu hụt chip toàn cầu, điều này đã ảnh hưởng đến việc sản xuất xe Toyota.Công ty nói rằng họ đang làm việc để giải quyết vấn đề và dự kiến sẽ tiếp tục sản xuất bình thường trong những tháng tới.

Bất chấp những thách thức, Toyota Motor Việt Nam vẫn lạc quan về triển vọng của thị trường Việt Nam.Công ty nói rằng họ đang thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm của mình, đặc biệt là từ phân khúc SUV.

Toyota Motor Việt Nam là nhà sản xuất ô tô lớn nhất tại Việt Nam, với thị phần khoảng 30%.Công ty bán một loạt các phương tiện, bao gồm xe mui trần, hatchback, SUV và xe bán tải.

Dưới đây là một số chiếc xe Toyota bán chạy nhất ở Việt Nam vào tháng 2 năm 2021:

* Toyota Vios: 1.000 chiếc được bán
* Toyota Corolla Altis: 600 chiếc được bán
* Toyota Fortuner: 400 chiếc được bán
* Toyota Innova: 300 chiếc được bán
* Toyota Hilux: 200 chiếc được bán

Toyota Motor Việt Nam là một công ty con của Toyota Motor Corporation, Nhật Bản.Công ty được thành lập vào năm 1995 và có một nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Long Long, Hà Nội.

** Hashtags: **

* #toyota
* #toyota xe
* #Tiếng Việt
* #Febr tháng 2 năm 2021
* #Car Sales
=======================================
#toyota #toyota cars #Vietnamese #February 2021 #Car sales **2,400 Toyota cars are Vietnamese consumed in February 2021**

Toyota Motor Vietnam sold 2,400 vehicles in February 2021, down 14% year-on-year. The company's market share stood at 10.9%, down from 12.4% in the same month last year.

The decline in sales was attributed to the global chip shortage, which has affected the production of Toyota vehicles. The company said that it is working to address the issue and expects to resume normal production in the coming months.

Despite the challenges, Toyota Motor Vietnam remains optimistic about the outlook for the Vietnamese market. The company said that it is seeing strong demand for its products, especially from the SUV segment.

Toyota Motor Vietnam is the largest automaker in Vietnam, with a market share of around 30%. The company sells a wide range of vehicles, including sedans, hatchbacks, SUVs, and pickup trucks.

Here are some of the best-selling Toyota cars in Vietnam in February 2021:

* Toyota Vios: 1,000 units sold
* Toyota Corolla Altis: 600 units sold
* Toyota Fortuner: 400 units sold
* Toyota Innova: 300 units sold
* Toyota Hilux: 200 units sold

Toyota Motor Vietnam is a subsidiary of Toyota Motor Corporation, Japan. The company was established in 1995 and has a manufacturing plant in Thang Long Industrial Park, Hanoi.

**Hashtags:**

* #toyota
* #toyota cars
* #Vietnamese
* #February 2021
* #Car sales
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock