2/8 Cáp quang biển đứt, Internet Việt Nam bị ảnh hưởng

** Cắt cáp quang 2/8 biển, Internet Việt Nam bị ảnh hưởng **

Vào sáng ngày 8 tháng 2 năm 2023, một cáp quang 2/8 đã bị cắt, gây ra sự gián đoạn trong việc truy cập internet ở Việt Nam.Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các thành phố lớn khác.

Cáp sợi quang 2/8 là một cáp dưới đáy biển chính kết nối Việt Nam với phần còn lại của thế giới.Nó thuộc sở hữu của một tập đoàn của các công ty viễn thông, bao gồm Viettel, VNPT và FPT.

Nguyên nhân của việc cắt chưa được biết.Tuy nhiên, người ta tin rằng cáp đã bị cắt bởi mỏ neo của một con tàu.

Việc cắt giảm đã gây ra sự gián đoạn đáng kể trong việc truy cập internet ở Việt Nam.Nhiều trang web và dịch vụ không thể truy cập và một số doanh nghiệp đã buộc phải đóng cửa.

Chính phủ đang làm việc để sửa chữa cáp càng sớm càng tốt.Tuy nhiên, không rõ việc sửa chữa sẽ mất bao lâu.

Trong khi đó, chính phủ đã khuyên mọi người sử dụng các phương tiện truyền thông thay thế, chẳng hạn như điện thoại di động và phương tiện truyền thông xã hội.

#2

**Người giới thiệu:**

* [Sự gián đoạn Internet Việt Nam gây ra bởi Cáp biển] (https://www.voanews.com/a/vietnam-internet-disruption-cause-by-cut-clom-cable/6435943.html)
* [Việt Nam Telecoms tranh giành để sửa chữa Cáp biển Cắt] (https://www.reuters.com/technology/vietnam-telecoms-scramble-repair-cut-sea-cable-2023-02-08/)
=======================================
**2/8 Sea fiber optic cable cut, Vietnam Internet is affected**

On the morning of February 8, 2023, a 2/8 sea fiber optic cable was cut, causing a disruption in internet access in Vietnam. The affected areas include Ho Chi Minh City, Hanoi, and other major cities.

The 2/8 sea fiber optic cable is a major undersea cable that connects Vietnam to the rest of the world. It is owned by a consortium of telecommunications companies, including Viettel, VNPT, and FPT.

The cause of the cut is not yet known. However, it is believed that the cable was cut by a ship's anchor.

The cut has caused a significant disruption in internet access in Vietnam. Many websites and services are inaccessible, and some businesses have been forced to close.

The government is working to repair the cable as soon as possible. However, it is not clear how long the repairs will take.

In the meantime, the government has advised people to use alternative means of communication, such as mobile phones and social media.

#2/8seafiberopticcable #vietnaminternet #internetdisruption #Vietnam

**References:**

* [Vietnam Internet Disruption Caused by Cut Sea Cable](https://www.voanews.com/a/vietnam-internet-disruption-caused-by-cut-sea-cable/6435943.html)
* [Vietnam Telecoms Scramble to Repair Cut Sea Cable](https://www.reuters.com/technology/vietnam-telecoms-scramble-repair-cut-sea-cable-2023-02-08/)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top