2 Bị bắt tại Nhật Bản vì có được tiền điện tử được liên kết với vụ hack 530 triệu đô la của Coincheck

** 2 Bị bắt tại Nhật Bản vì 530 triệu đô la Coincheck Hack **

** #CoinCheck #hack #Bitcoin #cryptocurrency #Nhật Bản **

Hai người đàn ông đã bị bắt tại Nhật Bản liên quan đến vụ hack Coincheck trị giá 530 triệu đô la.

Các vụ bắt giữ đã được Sở Cảnh sát Metropolitan Tokyo công bố vào ngày 14 tháng 2 năm 2018. Hai người, những người không được nêu tên, bị nghi ngờ truy cập bất hợp pháp các hệ thống của Coincheck và chuyển tiền vào tài khoản của chính họ.

Vụ hack xảy ra vào ngày 26 tháng 1 năm 2018. Vào thời điểm đó, Coincheck là một trong những trao đổi tiền điện tử lớn nhất ở Nhật Bản.Vụ hack dẫn đến việc mất 500 triệu mã thông báo NEM, trị giá khoảng 530 triệu đô la vào thời điểm đó.

Hai người đàn ông bị cáo buộc đã sử dụng một cuộc tấn công lừa đảo để có quyền truy cập vào các hệ thống của Coincheck.Họ cũng bị cáo buộc đã sử dụng một chương trình phần mềm độc hại để đánh cắp các khóa riêng của khách hàng của Coincheck.

Các vụ bắt giữ là mới nhất trong một loạt các vụ hack tiền điện tử cao cấp.Vào tháng 12 năm 2017, Sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Bithumb đã bị hack với giá 31 triệu đô la.Vào tháng 1 năm 2018, Sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản Zaif đã bị hack với giá 60 triệu đô la.

Vụ hack Coincheck đã gây lo ngại về sự bảo mật của các trao đổi tiền điện tử.Nó cũng đã dẫn đến các lời kêu gọi quy định nhiều hơn của ngành công nghiệp tiền điện tử.

Hai người đàn ông bị bắt liên quan đến vụ hack Coincheck hiện đang bị cảnh sát giam giữ.Họ dự kiến sẽ bị buộc tội gian lận và các tội phạm khác.

Vụ hack đã có tác động đáng kể đến Coincheck.Sàn giao dịch đã buộc phải đóng cửa cho khách hàng mới và đã mất một lượng thị phần đáng kể.Coincheck cũng đã buộc phải bồi thường cho khách hàng của mình về những tổn thất mà họ phải chịu do vụ hack.

Vụ hack Coincheck là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử vẫn là một công nghệ tương đối mới và chưa trưởng thành.Bảo mật của các trao đổi tiền điện tử vẫn là một mối quan tâm lớn và có nguy cơ hack tiếp theo có thể xảy ra trong tương lai.
=======================================
**2 Arrested in Japan for $530M Coincheck Hack**

**#Coincheck #hack #Bitcoin #cryptocurrency #Japan**

Two men have been arrested in Japan in connection with the $530 million hack of cryptocurrency exchange Coincheck.

The arrests were announced by the Tokyo Metropolitan Police Department on February 14, 2018. The two men, who have not been named, are suspected of illegally accessing Coincheck's systems and transferring the funds to their own accounts.

The hack occurred on January 26, 2018. At the time, Coincheck was one of the largest cryptocurrency exchanges in Japan. The hack resulted in the loss of 500 million NEM tokens, which were worth approximately $530 million at the time.

The two men are alleged to have used a phishing attack to gain access to Coincheck's systems. They are also alleged to have used a malware program to steal the private keys of Coincheck's customers.

The arrests are the latest in a series of high-profile cryptocurrency hacks. In December 2017, the South Korean cryptocurrency exchange Bithumb was hacked for $31 million. In January 2018, the Japanese cryptocurrency exchange Zaif was hacked for $60 million.

The Coincheck hack has raised concerns about the security of cryptocurrency exchanges. It has also led to calls for more regulation of the cryptocurrency industry.

The two men arrested in connection with the Coincheck hack are currently being held in police custody. They are expected to be charged with fraud and other crimes.

The hack has had a significant impact on Coincheck. The exchange has been forced to close its doors to new customers and has lost a significant amount of its market share. Coincheck has also been forced to compensate its customers for the losses they suffered as a result of the hack.

The Coincheck hack is a reminder that cryptocurrency is still a relatively new and immature technology. The security of cryptocurrency exchanges is still a major concern, and there is a risk that further hacks could occur in the future.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock