2 info dùng 2 acc paypal khác nhau dùng chung 1 mạng internet ?

danhthanh1944

New member
** Tôi có thể sử dụng 2 tài khoản PayPal khác nhau để chia sẻ 1 Internet không? **

** Có, bạn có thể sử dụng 2 tài khoản PayPal khác nhau để chia sẻ 1 Internet. ** Đây là cách:

1. ** Tạo một tài khoản PayPal mới. ** Bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập trang web PayPal và nhấp vào nút "Đăng ký".
2. ** Nhập thông tin cá nhân của bạn và tạo mật khẩu. **
3. ** Xác minh địa chỉ email của bạn. ** PayPal sẽ gửi cho bạn một email có mã xác minh.Nhập mã vào trường Xác minh trên trang web PayPal.
4. ** Thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ vào tài khoản của bạn. ** Đây sẽ là thẻ mà bạn sử dụng để thanh toán cho hóa đơn internet của mình.
5. ** Chia sẻ tài khoản PayPal của bạn với người bạn muốn chia sẻ Internet của mình. ** Bạn có thể làm điều này bằng cách gửi cho họ địa chỉ email của bạn hoặc bằng cách chia sẻ liên kết tài khoản PayPal của bạn.
6. ** Người khác sẽ cần tạo tài khoản PayPal và thêm địa chỉ email của bạn vào danh sách "Trả tiền cho" của họ. **
7. ** Khi người khác đã thêm địa chỉ email của bạn vào danh sách "thanh toán cho" của họ, họ sẽ có thể sử dụng tài khoản PayPal của bạn để thanh toán cho hóa đơn Internet của bạn. **

** Lưu ý: ** Bạn chỉ có thể chia sẻ tài khoản PayPal của mình với một người khác.Nếu bạn muốn chia sẻ tài khoản của mình với nhiều người, bạn sẽ cần tạo một tài khoản PayPal mới cho mỗi người.

** Đây là một số hashtag mà bạn có thể sử dụng: **

* #PayPal
* #internet
* #Shared
* #Accounts
* #nhiều
=======================================
**Can I use 2 different Paypal accounts to share 1 internet?**

**Yes, you can use 2 different Paypal accounts to share 1 internet.** Here's how:

1. **Create a new Paypal account.** You can do this by visiting the Paypal website and clicking on the "Sign Up" button.
2. **Enter your personal information and create a password.**
3. **Verify your email address.** Paypal will send you an email with a verification code. Enter the code into the verification field on the Paypal website.
4. **Add a credit or debit card to your account.** This will be the card that you use to pay for your internet bill.
5. **Share your Paypal account with the person you want to share your internet with.** You can do this by sending them your email address or by sharing your Paypal account link.
6. **The other person will need to create a Paypal account and add your email address to their "Paying for" list.**
7. **Once the other person has added your email address to their "Paying for" list, they will be able to use your Paypal account to pay for your internet bill.**

**Note:** You can only share your Paypal account with one other person. If you want to share your account with more than one person, you will need to create a new Paypal account for each person.

**Here are some hashtags that you can use:**

* #PayPal
* #internet
* #sharing
* #Accounts
* #multiple
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock