2 javascript

hieulamradical

New member
** 2 JavaScript **

## 2 JavaScript là gì?

2 JavaScript là một ngôn ngữ lập trình mô -đun nhẹ, được thiết kế để sử dụng trong trình duyệt.Nó là một siêu chất của JavaScript, có nghĩa là nó hỗ trợ tất cả các tính năng của JavaScript, nhưng nó cũng bổ sung một số tính năng mới làm cho nó mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

## Tại sao sử dụng 2 JavaScript?

Có một số lý do tại sao bạn có thể muốn sử dụng 2 JavaScript:

*** Nó rất nhẹ. ** 2 JavaScript là một ngôn ngữ rất nhỏ, điều đó có nghĩa là nó có thể được tải xuống và thực hiện nhanh chóng.Điều này rất quan trọng đối với các ứng dụng cần tải nhanh, chẳng hạn như ứng dụng di động.
*** Đó là mô -đun. ** 2 JavaScript là ngôn ngữ mô -đun, có nghĩa là dễ dàng chia mã của bạn thành các thành phần nhỏ, có thể tái sử dụng.Điều này làm cho nó dễ dàng hơn để phát triển và duy trì mã của bạn.
*** Nó hiệu quả. ** 2 JavaScript là một ngôn ngữ rất hiệu quả, điều đó có nghĩa là nó có thể chạy nhanh chóng.Điều này rất quan trọng đối với các ứng dụng cần thực hiện nhiều tính toán hoặc cần đáp ứng với đầu vào của người dùng.

## Làm thế nào để sử dụng 2 JavaScript?

Để sử dụng 2 JavaScript, trước tiên bạn cần cài đặt 2 trình biên dịch JavaScript.Có một số trình biên dịch khác nhau có sẵn, chẳng hạn như [bublé] (https://bble.js.org/) và [Traceur] (https://github.com/google/traceur-compiler).Khi bạn đã cài đặt trình biên dịch, bạn có thể bắt đầu viết 2 mã JavaScript.

2 Mã JavaScript rất giống với mã JavaScript, nhưng có một vài sự khác biệt.Ví dụ: 2 JavaScript sử dụng từ khóa `nhập` để nhập các mô -đun và nó sử dụng từ khóa` export` để các mô -đun xuất.

## Ví dụ về 2 mã JavaScript

Dưới đây là một số ví dụ về 2 mã JavaScript:

`` `
// Nhập mô -đun `console`
nhập {console} từ 'bảng điều khiển';

// In tin nhắn vào bảng điều khiển
Console.log ('Hello World!');
`` `

`` `
// Xác định một hàm
hàm thêm (a, b) {
trả lại A + B;
}

// Xuất chức năng
xuất {thêm};
`` `

## Tài nguyên để học 2 JavaScript

Có một số tài nguyên có sẵn để học 2 JavaScript.Đây là một vài trong số những điều tốt nhất:

* [Cuốn sách 2 JavaScript] (https://2javascript.com/book/) - Cuốn sách này là một hướng dẫn toàn diện cho 2 JavaScript.Nó bao gồm tất cả mọi thứ, từ những điều cơ bản của ngôn ngữ đến các chủ đề nâng cao như mô -đun và lập trình chức năng.
* [Hướng dẫn 2 JavaScript] (https://2javascript.com/tutorial/) - Hướng dẫn này là một cách tuyệt vời để bắt đầu với 2 JavaScript.Nó bao gồm những điều cơ bản của ngôn ngữ và cung cấp cho bạn các bài tập thực hành để thực hành những gì bạn đã học.
* [2 Tài liệu JavaScript] (https://2javascript.com/docs/) - Tài liệu JavaScript 2 là một nguồn tài nguyên tuyệt vời để tìm hiểu về ngôn ngữ.Nó cung cấp thông tin chi tiết về tất cả các tính năng của ngôn ngữ, cũng như các ví dụ về cách sử dụng chúng.

## hashtags

* #JavaScript
* #2JavaScript
* #phát triển web
* #Programming
* #FunctionalProgramming
=======================================
**2 javascript**

## What is 2 javascript?

2 javascript is a lightweight, modular programming language that is designed to be used in the browser. It is a superset of JavaScript, meaning that it supports all of the features of JavaScript, but it also adds some new features that make it more powerful and efficient.

## Why use 2 javascript?

There are a number of reasons why you might want to use 2 javascript:

* **It is lightweight.** 2 javascript is a very small language, which means that it can be downloaded and executed quickly. This is important for applications that need to load quickly, such as mobile apps.
* **It is modular.** 2 javascript is a modular language, which means that it is easy to break up your code into small, reusable components. This makes it easier to develop and maintain your code.
* **It is efficient.** 2 javascript is a very efficient language, which means that it can run quickly. This is important for applications that need to perform a lot of calculations or that need to be responsive to user input.

## How to use 2 javascript?

To use 2 javascript, you need to first install a 2 javascript compiler. There are a number of different compilers available, such as [Bublé](https://buble.js.org/) and [Traceur](https://github.com/google/traceur-compiler). Once you have installed a compiler, you can start writing 2 javascript code.

2 javascript code is very similar to JavaScript code, but there are a few differences. For example, 2 javascript uses the `import` keyword to import modules, and it uses the `export` keyword to export modules.

## Examples of 2 javascript code

Here are some examples of 2 javascript code:

```
// Import the `console` module
import { console } from 'console';

// Print a message to the console
console.log('Hello world!');
```

```
// Define a function
function add(a, b) {
return a + b;
}

// Export the function
export { add };
```

## Resources for learning 2 javascript

There are a number of resources available for learning 2 javascript. Here are a few of the best:

* [The 2 javascript book](https://2javascript.com/book/) - This book is a comprehensive guide to 2 javascript. It covers everything from the basics of the language to advanced topics such as modules and functional programming.
* [The 2 javascript tutorial](https://2javascript.com/tutorial/) - This tutorial is a great way to get started with 2 javascript. It covers the basics of the language and provides you with hands-on exercises to practice what you have learned.
* [The 2 javascript documentation](https://2javascript.com/docs/) - The 2 javascript documentation is a great resource for learning about the language. It provides detailed information on all of the features of the language, as well as examples of how to use them.

## Hashtags

* #JavaScript
* #2JavaScript
* #webdevelopment
* #Programming
* #FunctionalProgramming
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top