2 naftol

ngoaiquoc.dien

New member
#2-naphthol #naphthol #2-naphthylamine #2-naphthylamine thuốc nhuộm #2-naphthylamine tổng hợp ## 2-naphthol

2-naphthol là một hợp chất hữu cơ với công thức C10H8O.Nó là một chất rắn tinh thể trắng hòa tan trong rượu và ether.2-naphthol được sử dụng làm tiền chất cho nhiều loại thuốc nhuộm, bao gồm 2-naphthylamine và 2 naphthol màu vàng.

2-naphthol được sản xuất bởi quá trình oxy hóa naphthalene.Phản ứng được thực hiện với sự hiện diện của một chất xúc tác, chẳng hạn như mangan dioxide hoặc clorua sắt.

2-naphthol là một hợp chất đa năng có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng.Nó được sử dụng như một tiền chất của thuốc nhuộm, dược phẩm và các hóa chất khác.2-naphthol cũng được sử dụng làm chất ổn định trong nhựa và cao su.

**Ảnh hưởng sức khỏe**

2-naphthol là một chất gây ung thư được biết đến.Nó cũng độc hại cho gan và thận.Tiếp xúc với 2 naphthol có thể gây kích ứng da, kích ứng mắt và các vấn đề về hô hấp.

**Biện pháp phòng ngừa an toàn**

2-naphthol nên được xử lý cẩn thận.Nó nên được lưu trữ trong một nơi khô, mát khỏi nhiệt và ánh sáng.2-naphthol nên được sử dụng trong một khu vực thông thoáng.Nếu 2 naphthol tiếp xúc với da, nó nên được rửa sạch ngay lập tức bằng xà phòng và nước.Nếu 2-naphthol được ăn, nên theo dõi với than hoạt tính và nên tìm kiếm sự chú ý y tế ngay lập tức.

**Người giới thiệu**

* [2-Naphthol-Wikipedia] (https://en.wikipedia.org/wiki/2-Naphthol)
* [2-Naphthol-PubChem] (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2-naphthol)
* [2-Naphthol-Ngân hàng dữ liệu chất gây nguy hiểm] (https://www.cdc.gov/niosh/npl/hsdb/2-naphthol.html)
=======================================
#2-Naphthol #naphthol #2-Naphthylamine #2-Naphthylamine dye #2-Naphthylamine synthesis ##2-Naphthol

2-Naphthol is an organic compound with the formula C10H8O. It is a white crystalline solid that is soluble in alcohol and ether. 2-Naphthol is used as a precursor to a variety of dyes, including 2-naphthylamine and 2-naphthol yellow.

2-Naphthol is produced by the oxidation of naphthalene. The reaction is carried out in the presence of a catalyst, such as manganese dioxide or ferric chloride.

2-Naphthol is a versatile compound that can be used in a variety of applications. It is used as a precursor to dyes, pharmaceuticals, and other chemicals. 2-Naphthol is also used as a stabilizer in plastics and rubber.

**Health effects**

2-Naphthol is a known carcinogen. It is also toxic to the liver and kidneys. Exposure to 2-naphthol can cause skin irritation, eye irritation, and respiratory problems.

**Safety precautions**

2-Naphthol should be handled with care. It should be stored in a cool, dry place away from heat and light. 2-Naphthol should be used in a well-ventilated area. If 2-naphthol comes into contact with the skin, it should be washed off immediately with soap and water. If 2-naphthol is ingested, it should be followed with activated charcoal and medical attention should be sought immediately.

**References**

* [2-Naphthol - Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/2-Naphthol)
* [2-Naphthol - PubChem](https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2-Naphthol)
* [2-Naphthol - Hazardous Substances Data Bank](https://www.cdc.gov/niosh/npl/HSDB/2-Naphthol.html)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock