2 ngày rồi paypal chưa complete và bị paypal gọi về

phamvyvietan

New member
** 2 ngày trước, PayPal chưa hoàn thành và được PayPal gọi lại **

** #PayPal #payment #Refund #Dispute #Giao dịch **

**Chuyện gì đã xảy ra thế?**

Bạn đã thực hiện một khoản thanh toán thông qua PayPal 2 ngày trước, nhưng khoản thanh toán chưa được hoàn thành và được PayPal gọi lại.Bạn không chắc chắn những gì đã xảy ra và tại sao khoản thanh toán không được hoàn thành.

**Tại sao điều này xảy ra?**

Có một vài lý do tại sao một khoản thanh toán PayPal có thể không được hoàn thành và được gọi lại.Dưới đây là một số lý do phổ biến nhất:

*** Thanh toán không được ủy quyền. ** Nếu bạn không cho phép thanh toán, PayPal có thể đã đảo ngược giao dịch.Điều này có thể xảy ra nếu người khác sử dụng tài khoản PayPal của bạn để mua hàng hoặc nếu bạn nhập mật khẩu PayPal không chính xác.
*** Thanh toán đã bị từ chối. ** Thanh toán của bạn có thể đã bị từ chối nếu thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của bạn không có đủ tiền để chi trả cho việc mua hàng.Khoản thanh toán của bạn cũng có thể bị từ chối nếu có vấn đề với thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của bạn.
*** Thanh toán đã bị hủy. ** Bạn có thể đã tự mình hủy bỏ thanh toán.Điều này có thể xảy ra nếu bạn thay đổi suy nghĩ về việc mua hàng hoặc nếu bạn nhận ra rằng bạn không có đủ tiền để trang trải mua hàng.
*** Thanh toán đã bị tranh chấp. ** Người nhận thanh toán có thể đã tranh chấp giao dịch.Điều này có thể xảy ra nếu họ tin rằng sản phẩm hoặc dịch vụ không như được mô tả, hoặc nếu họ không nhận được sản phẩm hoặc dịch vụ nào cả.

**Tôi có thể làm gì?**

Nếu khoản thanh toán PayPal của bạn chưa được hoàn thành và được gọi lại, có một vài điều bạn có thể làm.

*** Kiểm tra tài khoản PayPal của bạn. ** Trước tiên, hãy kiểm tra tài khoản PayPal của bạn để xem liệu có bất kỳ thông tin nào về lý do tại sao khoản thanh toán không được hoàn thành.Bạn có thể tìm thấy một tin nhắn từ PayPal giải thích lý do tại sao khoản thanh toán bị đảo ngược hoặc từ chối.
*** Liên hệ Hỗ trợ khách hàng PayPal. ** Nếu bạn không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về lý do tại sao khoản thanh toán không được hoàn thành trong tài khoản PayPal của bạn, bạn có thể liên hệ với Hỗ trợ khách hàng PayPal để được trợ giúp.Hỗ trợ khách hàng của PayPal có thể giúp bạn xác định lý do tại sao khoản thanh toán không được hoàn thành và những gì bạn có thể làm để giải quyết vấn đề.
*** Liên hệ với người nhận thanh toán. ** Nếu bạn là người gửi thanh toán, bạn có thể liên hệ với người nhận thanh toán để xem liệu họ có thể giúp bạn giải quyết vấn đề không.Người nhận khoản thanh toán có thể cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn về lý do tại sao khoản thanh toán không được hoàn thành.

** Làm thế nào tôi có thể ngăn chặn điều này xảy ra một lần nữa? **

Có một vài điều bạn có thể làm để ngăn chặn điều này xảy ra lần nữa.

*** ủy quyền cho tất cả các khoản thanh toán. ** Đảm bảo rằng bạn ủy quyền tất cả các khoản thanh toán trước khi bạn thực hiện chúng.Điều này sẽ giúp ngăn người khác sử dụng tài khoản PayPal của bạn để mua hàng trái phép.
*** Kiểm tra số dư thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng của bạn. ** Đảm bảo rằng bạn có đủ tiền trong thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng để chi trả cho bất kỳ khoản thanh toán nào bạn thực hiện.Điều này sẽ giúp ngăn chặn các khoản thanh toán của bạn bị từ chối.
*** Hủy thanh toán nếu bạn thay đổi suy nghĩ. ** Nếu bạn thay đổi suy nghĩ về việc mua hàng, bạn có thể hủy thanh toán trước khi hoàn thành.Điều này sẽ giúp ngăn chặn việc thanh toán bị đảo ngược hoặc từ chối.
*** Thanh toán tranh chấp nếu bạn không hài lòng. ** Nếu bạn không hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn nhận được, bạn có thể tranh chấp giao dịch.Điều này sẽ giúp lấy lại tiền của bạn nếu sản phẩm hoặc dịch vụ không được mô tả.
=======================================
**2 days ago, Paypal has not completed and was called back by Paypal**

**#Paypal #payment #Refund #Dispute #TransAction**

**What happened?**

You made a payment through Paypal 2 days ago, but the payment has not been completed and was called back by Paypal. You are not sure what happened and why the payment was not completed.

**Why did this happen?**

There are a few reasons why a Paypal payment may not be completed and be called back. Here are some of the most common reasons:

* **The payment was not authorized.** If you did not authorize the payment, Paypal may have reversed the transaction. This could happen if someone else used your Paypal account to make a purchase, or if you entered your Paypal password incorrectly.
* **The payment was declined.** Your payment may have been declined if your credit card or bank account does not have enough funds to cover the purchase. Your payment may also be declined if there is a problem with your credit card or bank account.
* **The payment was canceled.** You may have canceled the payment yourself. This could happen if you changed your mind about making the purchase, or if you realized that you did not have enough funds to cover the purchase.
* **The payment was disputed.** The recipient of the payment may have disputed the transaction. This could happen if they believe that the product or service was not as described, or if they did not receive the product or service at all.

**What can I do?**

If your Paypal payment has not been completed and was called back, there are a few things you can do.

* **Check your Paypal account.** First, check your Paypal account to see if there is any information about why the payment was not completed. You may be able to find a message from Paypal explaining why the payment was reversed or declined.
* **Contact Paypal customer support.** If you cannot find any information about why the payment was not completed in your Paypal account, you can contact Paypal customer support for help. Paypal customer support can help you determine why the payment was not completed and what you can do to resolve the issue.
* **Contact the recipient of the payment.** If you are the sender of the payment, you can contact the recipient of the payment to see if they can help you resolve the issue. The recipient of the payment may be able to provide you with more information about why the payment was not completed.

**How can I prevent this from happening again?**

There are a few things you can do to prevent this from happening again.

* **Authorize all payments.** Make sure that you authorize all payments before you make them. This will help to prevent someone else from using your Paypal account to make unauthorized purchases.
* **Check your credit card and bank account balances.** Make sure that you have enough funds in your credit card and bank account to cover any payments that you make. This will help to prevent your payments from being declined.
* **Cancel payments if you change your mind.** If you change your mind about making a purchase, you can cancel the payment before it is completed. This will help to prevent the payment from being reversed or declined.
* **Dispute payments if you are not satisfied.** If you are not satisfied with the product or service that you received, you can dispute the transaction. This will help to get your money back if the product or service was not as described.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top