2 python versions on windows

lebaothao.huong

New member
## 2 phiên bản Python trên Windows

### 2.1.Python 2.7

Python 2.7 là phiên bản Python lâu đời nhất và được sử dụng rộng rãi nhất.Nó vẫn được hỗ trợ bởi Quỹ phần mềm Python, nhưng nó không còn được phát triển tích cực.Điều này có nghĩa là không có tính năng mới nào được thêm vào Python 2.7 và bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào được tìm thấy sẽ không được sửa chữa.

### 2.2.Python 3.x

Python 3.x là phiên bản mới nhất của Python.Nó là một bản viết lại chính của ngôn ngữ và nó giới thiệu một số tính năng và thay đổi mới.Một số thay đổi quan trọng nhất bao gồm:

* Một cú pháp mới cho danh sách, từ điển và bộ
* Một hệ thống loại mới hỗ trợ nhiều kế thừa
* Một thư viện tiêu chuẩn mới bao gồm một số mô -đun mới

### 2.3.Tôi nên sử dụng phiên bản nào?

Quyết định sử dụng phiên bản Python nào phụ thuộc vào nhu cầu của bạn.Nếu bạn cần sử dụng một thư viện chỉ có sẵn cho Python 2.7, thì bạn sẽ cần sử dụng phiên bản đó.Tuy nhiên, nếu bạn đang bắt đầu một dự án mới, thì bạn nên xem xét sử dụng Python 3.x.Đó là tương lai của Python, và đó là phiên bản nhận được sự chú ý phát triển nhất.

### 2.4.Cài đặt Python trên Windows

Để cài đặt Python trên Windows, bạn có thể tải xuống trình cài đặt Python chính thức từ trang web Python.Trình cài đặt sẽ cài đặt Python vào hệ thống của bạn và tạo môi trường Python.Sau đó, bạn có thể sử dụng trình thông dịch dòng lệnh Python để chạy các tập lệnh Python.

### 2.5.Sử dụng Python trên Windows

Khi bạn đã cài đặt Python trên Windows, bạn có thể bắt đầu sử dụng nó bằng cách mở trình thông dịch dòng lệnh Python.Để làm điều này, hãy mở một cửa sổ nhắc lệnh và nhập `python`.Sau đó, bạn sẽ được trình bày với lời nhắc Python, đó là nơi bạn có thể nhập các lệnh Python.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng Python trên Windows, bạn có thể tham khảo các tài nguyên sau:

* [Hướng dẫn Python] (https://docs.python.org/3/tutorial/)
* [Thư viện tiêu chuẩn Python] (https://docs.python.org/3/l Library/)
* [Tài liệu Python] (https://docs.python.org/3/)

### 5 hashtags

* #Python
* #python3
* #các cửa sổ
* #Programming
* #phát triển
=======================================
## 2 Python Versions on Windows

### 2.1. Python 2.7

Python 2.7 is the oldest and most widely used version of Python. It is still supported by the Python Software Foundation, but it is no longer under active development. This means that there are no new features being added to Python 2.7, and any security vulnerabilities that are found will not be fixed.

### 2.2. Python 3.x

Python 3.x is the latest version of Python. It is a major rewrite of the language, and it introduces a number of new features and changes. Some of the most significant changes include:

* A new syntax for lists, dictionaries, and sets
* A new type system that supports multiple inheritance
* A new standard library that includes a number of new modules

### 2.3. Which version should I use?

The decision of which Python version to use depends on your needs. If you need to use a library that is only available for Python 2.7, then you will need to use that version. However, if you are starting a new project, then you should consider using Python 3.x. It is the future of Python, and it is the version that is receiving the most development attention.

### 2.4. Installing Python on Windows

To install Python on Windows, you can download the official Python installer from the Python website. The installer will install Python to your system and create a Python environment. You can then use the Python command-line interpreter to run Python scripts.

### 2.5. Using Python on Windows

Once you have installed Python on Windows, you can start using it by opening the Python command-line interpreter. To do this, open a command prompt window and type `python`. You will then be presented with the Python prompt, which is where you can type Python commands.

For more information on using Python on Windows, you can refer to the following resources:

* [The Python Tutorial](https://docs.python.org/3/tutorial/)
* [The Python Standard Library](https://docs.python.org/3/library/)
* [The Python Documentation](https://docs.python.org/3/)

### 5 Hashtags

* #Python
* #python3
* #Windows
* #Programming
* #development
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock