2 tài khoản paypal cùng add 1 ngân hàng

whitefish820

New member
Tài khoản ** #PayPal #BankAccount #MultileAccounts **

** Tôi có thể có 2 tài khoản paypal với 1 tài khoản ngân hàng không? **

Có, bạn có thể có 2 tài khoản PayPal với 1 tài khoản ngân hàng.Tuy nhiên, có một vài điều cần ghi nhớ.

*** Bạn chỉ có thể liên kết một tài khoản ngân hàng với mỗi tài khoản PayPal. ** Điều này có nghĩa là bạn không thể sử dụng cùng một tài khoản ngân hàng cho cả hai tài khoản PayPal của bạn.
*** Bạn chỉ có thể có một tài khoản PayPal chính. ** Đây là tài khoản mà bạn sẽ sử dụng để nhận thanh toán và gửi tiền.
*** Bạn có thể có nhiều tài khoản PayPal thứ cấp. ** Đây là những tài khoản mà bạn có thể sử dụng để gửi tiền hoặc nhận thanh toán, nhưng chúng không thể được sử dụng làm tài khoản PayPal chính của bạn.

Nếu bạn muốn có 2 tài khoản PayPal có 1 tài khoản ngân hàng, bạn có thể tạo tài khoản PayPal chính và sau đó liên kết tài khoản PayPal phụ với nó.Sau đó, bạn có thể sử dụng tài khoản PayPal thứ cấp để gửi tiền hoặc nhận thanh toán.

** Dưới đây là các bước về cách liên kết tài khoản PayPal thứ cấp với tài khoản PayPal chính của bạn: **

1. Đăng nhập vào tài khoản PayPal chính của bạn.
2. Nhấp vào tab ** Cài đặt **.
3. Nhấp vào ** Tài khoản ngân hàng **.
4. Nhấp vào ** Thêm tài khoản ngân hàng **.
5. Nhập chi tiết của tài khoản ngân hàng của bạn.
6. Nhấp vào ** Tài khoản liên kết **.

Khi bạn đã liên kết tài khoản PayPal thứ cấp của mình với tài khoản PayPal chính của mình, bạn có thể bắt đầu sử dụng nó để gửi tiền hoặc nhận thanh toán.

** Dưới đây là một số lợi ích của việc có 2 tài khoản PayPal với 1 tài khoản ngân hàng: **

* Bạn có thể tách biệt tài chính cá nhân và kinh doanh của mình.
* Bạn có thể có các tài khoản PayPal khác nhau cho các mục đích khác nhau.Ví dụ: bạn có thể có một tài khoản PayPal cho chi phí cá nhân của bạn và một tài khoản PayPal cho chi phí doanh nghiệp của bạn.
* Bạn có thể dễ dàng quản lý tài khoản PayPal của mình hơn.

** Nếu bạn đang xem xét có 2 tài khoản PayPal có 1 tài khoản ngân hàng, hãy chắc chắn cân nhắc các lợi ích và nhược điểm trước khi đưa ra quyết định. **

** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết của mình: **

* #PayPal
* #Tài khoản ngân hàng
* #nhiều tài khoản
* #PersonalFinance
* #BusinessFinance
=======================================
account **#Paypal #BankAccount #MultipleAccounts**

**Can I have 2 Paypal accounts with 1 bank account?**

Yes, you can have 2 Paypal accounts with 1 bank account. However, there are a few things to keep in mind.

* **You can only link one bank account to each Paypal account.** This means that you cannot use the same bank account for both of your Paypal accounts.
* **You can only have one primary Paypal account.** This is the account that you will use to receive payments and send money.
* **You can have multiple secondary Paypal accounts.** These are accounts that you can use to send money or receive payments, but they cannot be used as your primary Paypal account.

If you want to have 2 Paypal accounts with 1 bank account, you can create a primary Paypal account and then link a secondary Paypal account to it. You can then use the secondary Paypal account to send money or receive payments.

**Here are the steps on how to link a secondary Paypal account to your primary Paypal account:**

1. Log in to your primary Paypal account.
2. Click on the **Settings** tab.
3. Click on **Bank Accounts**.
4. Click on **Add Bank Account**.
5. Enter the details of your bank account.
6. Click on **Link Account**.

Once you have linked your secondary Paypal account to your primary Paypal account, you can start using it to send money or receive payments.

**Here are some of the benefits of having 2 Paypal accounts with 1 bank account:**

* You can keep your personal and business finances separate.
* You can have different Paypal accounts for different purposes. For example, you could have one Paypal account for your personal expenses and one Paypal account for your business expenses.
* You can more easily manage your Paypal accounts.

**If you are considering having 2 Paypal accounts with 1 bank account, be sure to weigh the benefits and drawbacks before making a decision.**

**Here are 5 hashtags that you can use for your article:**

* #PayPal
* #BankAccount
* #MultipleAccounts
* #PersonalFinance
* #BusinessFinance
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock