2 thay đổi quan trọng trên iOS 17 beta 6: nút kết thúc cuộc gọi và truy cập Photos trong iMessage

lenhathanhtruc

New member
** 2 Thay đổi quan trọng trên iOS 17 beta 6: Nút cuối cuộc gọi và truy cập ảnh trong iMessage **

Apple đã phát hành bản beta thứ sáu của iOS 17 và bao gồm hai thay đổi quan trọng: nút cuối cuộc gọi mới và khả năng truy cập ảnh trong iMessage.

** Nút kết thúc cuộc gọi mới **

Nút Call End mới được đặt ở dưới cùng của màn hình, bên cạnh nút tắt tiếng.Đó là một nút nhỏ, hình tròn với "X" màu đỏ ở giữa.Để kết thúc cuộc gọi, chỉ cần nhấn vào nút.

Nút cuối cuộc gọi cũ được đặt ở góc trên cùng bên trái của màn hình.Đó là một nút nhỏ, trắng với "X" màu đỏ ở giữa.Để kết thúc cuộc gọi, bạn phải vuốt lên từ dưới cùng của màn hình để lộ nút, sau đó nhấn vào nó.

Nút Call End mới dễ sử dụng hơn nhiều so với nút cũ.Nó nằm ở một điểm thuận tiện hơn, và nó lớn hơn và dễ dàng hơn để khai thác.

** Truy cập ảnh trong iMessage **

Trong iOS 17, bây giờ bạn có thể truy cập ảnh trong iMessage bằng cách nhấn vào nút "+" trong trường văn bản.Điều này sẽ mở một menu các tùy chọn, bao gồm "Ảnh".Nhấn "Ảnh" để mở thư viện ảnh của bạn.

Sau đó, bạn có thể chọn một hoặc nhiều ảnh để gửi trong tin nhắn của bạn.Để thực hiện việc này, hãy nhấn vào ảnh bạn muốn gửi, sau đó nhấn nút "Gửi".

Các bức ảnh sẽ được gửi dưới dạng tệp đính kèm cho tin nhắn của bạn.Người nhận sẽ có thể xem các bức ảnh bằng cách nhấn vào chúng.

Khả năng truy cập ảnh trong Imessage là một tính năng mới hữu ích.Nó giúp chia sẻ ảnh với bạn bè và gia đình dễ dàng hơn trong các tin nhắn.

** Hashtags: **

#iOS17
#Beta6
#CallendButton
#PhotosAccessInimessage
#Quả táo
=======================================
**2 Important Changes on iOS 17 Beta 6: Call End Button and Photos Access in iMessage**

Apple has released the sixth beta of iOS 17, and it includes two important changes: a new call end button and the ability to access photos in iMessage.

**New Call End Button**

The new call end button is located at the bottom of the screen, next to the mute button. It's a small, circular button with a red "X" in the middle. To end a call, simply tap the button.

The old call end button was located in the top left corner of the screen. It was a small, white button with a red "X" in the middle. To end a call, you had to swipe up from the bottom of the screen to reveal the button, then tap it.

The new call end button is much easier to use than the old one. It's located in a more convenient spot, and it's larger and easier to tap.

**Photos Access in iMessage**

In iOS 17, you can now access photos in iMessage by tapping the "+" button in the text field. This will open a menu of options, including "Photos." Tap "Photos" to open your photo library.

You can then select one or more photos to send in your message. To do this, tap on the photos you want to send, then tap the "Send" button.

The photos will be sent as attachments to your message. The recipient will be able to view the photos by tapping on them.

The ability to access photos in iMessage is a useful new feature. It makes it easier to share photos with friends and family in Messages.

**Hashtags:**

#iOS17
#Beta6
#CallendButton
#PhotosAccessInimessage
#apple
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top