2 vấn đề Paypal e cần trợ giúp của cao nhân

### 2 paypal e vấn đề cần sự giúp đỡ của cao NHAN

#PayPal #E #Caonhan

** Vấn đề 1: Không thể xác minh tài khoản của tôi **

Tôi đã cố gắng xác minh tài khoản PayPal E của mình trong nhiều ngày, nhưng tôi tiếp tục nhận được thông báo lỗi khi nói rằng thông tin của tôi không khớp.Tôi đã kiểm tra lại mọi thứ và tôi chắc chắn rằng tôi đang nhập thông tin chính xác.Tôi cũng đã thử liên hệ với hỗ trợ PayPal, nhưng họ không thể giúp tôi.

**Giải pháp:**

Cuối cùng tôi đã tìm thấy một giải pháp cho vấn đề này bằng cách làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web PayPal và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
2. Nhấp vào tab "Hồ sơ" và sau đó nhấp vào liên kết "Thông tin cá nhân".
3. Đảm bảo rằng tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn là chính xác.
4. Nhấp vào nút "Lưu".
5. Hãy thử xác minh lại tài khoản của bạn.

** Vấn đề 2: Tài khoản PayPal E của tôi đã bị hack **

Tài khoản PayPal E của tôi đã bị hack vài tuần trước và tôi đã mất rất nhiều tiền.Kể từ đó, tôi đã thay đổi mật khẩu và kích hoạt xác thực hai yếu tố, nhưng tôi vẫn lo lắng rằng tài khoản của mình có thể bị hack lại.

**Giải pháp:**

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn bảo vệ tài khoản PayPal E của mình khỏi bị hack:

* Sử dụng mật khẩu mạnh mà bạn không sử dụng cho bất kỳ tài khoản nào khác.
* Bật xác thực hai yếu tố.
* Giữ cho phần mềm của bạn cập nhật.
* Hãy cẩn thận về việc nhấp vào liên kết trong email hoặc bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội.
* Không bao giờ chia sẻ thông tin đăng nhập của bạn với bất kỳ ai.

Nếu bạn nghĩ rằng tài khoản PayPal E của bạn đã bị hack, bạn nên thay đổi ngay mật khẩu và liên hệ với hỗ trợ PayPal.

### 5 hashtag ở dạng#

* #Paypale
* #PayPalHacked
* #Twofactoraothentication
* #Mật khẩu mạnh
* #ProtectyourAccount
=======================================
### 2 Paypal E issues need Cao Nhan's help

#PayPal #E #Caonhan

**Issue 1: Can't verify my account**

I've been trying to verify my Paypal E account for days, but I keep getting an error message saying that my information doesn't match. I've double-checked everything, and I'm sure I'm entering the correct information. I've also tried contacting Paypal support, but they haven't been able to help me.

**Solution:**

I finally found a solution to this problem by following these steps:

1. Go to the Paypal website and log in to your account.
2. Click on the "Profile" tab and then click on the "Personal Information" link.
3. Make sure that your name, address, and phone number are correct.
4. Click on the "Save" button.
5. Try verifying your account again.

**Issue 2: My Paypal E account was hacked**

My Paypal E account was hacked a few weeks ago, and I lost a lot of money. I've since changed my password and enabled two-factor authentication, but I'm still worried that my account could be hacked again.

**Solution:**

Here are some tips to help you protect your Paypal E account from being hacked:

* Use a strong password that you don't use for any other accounts.
* Enable two-factor authentication.
* Keep your software up to date.
* Be careful about clicking on links in emails or social media posts.
* Never share your login information with anyone.

If you think your Paypal E account has been hacked, you should immediately change your password and contact Paypal support.

### 5 hashtags in the form of #

* #Paypale
* #PayPalHacked
* #TwoFactorAuthentication
* #StrongPassword
* #ProtectyourAccount
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock