2 wide hidden staircase minecraft java

** 2 cầu thang ẩn rộng Minecraft Java **

## Cầu thang ẩn 2 rộng là gì?

Một cầu thang ẩn 2 rộng là một loại cầu thang được xây dựng vào phía của một ngọn núi hoặc ngọn đồi.Nó thường chỉ rộng hai khối, khiến kẻ thù khó nhìn thấy.Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những người chơi muốn xây dựng một cơ sở bí mật hoặc che giấu đồ đạc của họ.

## Cách xây dựng một cầu thang ẩn 2 rộng

Để xây dựng một cầu thang ẩn 2 rộng, bạn sẽ cần các vật liệu sau:

* 2x6 ván gỗ
* Tấm ván gỗ 2x4
* Đèn đuốc Redstone
* Rương
* Thang

1. Bắt đầu bằng cách đào một lỗ ở phía của một ngọn núi hoặc ngọn đồi.Lỗ nên sâu khoảng 3 khối và rộng 2 khối.
2. Đặt một hàng ván gỗ 2x6 ở dưới cùng của lỗ.
3. Đặt một hàng ván gỗ 2x4 lên trên các tấm ván gỗ 2x6.
4. Đặt một ngọn đuốc đỏ trên mỗi tấm gỗ 2x4.
5. Đặt một cái rương lên trên các tấm ván gỗ 2x4.
6. Đặt một cái thang ở bên hông.

Bây giờ, khi bạn leo lên thang, bạn sẽ bị ẩn khỏi tầm nhìn.Bạn có thể sử dụng cầu thang này để truy cập vào cơ sở bí mật của bạn hoặc ẩn đồ đạc của bạn.

## Mẹo xây dựng một cầu thang ẩn rộng 2

* Hãy chắc chắn rằng lỗ đủ sâu để bạn có thể đứng lên trong đó.
* Hãy chắc chắn rằng cầu thang đủ rộng để bạn có thể thoải mái leo lên nó.
* Sử dụng những ngọn đuốc Redstone để thắp sáng cầu thang để bạn có thể thấy nơi bạn sẽ đi.
* Đặt rương lên đỉnh cầu thang để bạn có thể lưu trữ đồ đạc của mình.
* Sử dụng thang để truy cập vào cầu thang từ bên ngoài.

## 5 hashtags cho 2 cầu thang ẩn Minecraft Java rộng

* #MineCraft
* #Java
* #hiddenstaircase
* #SecretBase
* #xây dựng
=======================================
**2 Wide Hidden Staircase Minecraft Java**

## What is a 2 Wide Hidden Staircase?

A 2 wide hidden staircase is a type of staircase that is built into the side of a mountain or hill. It is typically only two blocks wide, making it difficult for enemies to see. This makes it a great option for players who want to build a secret base or hide their belongings.

## How to Build a 2 Wide Hidden Staircase

To build a 2 wide hidden staircase, you will need the following materials:

* 2x6 Wood Planks
* 2x4 Wood Planks
* Redstone Torches
* Chests
* Ladders

1. Start by digging a hole in the side of a mountain or hill. The hole should be about 3 blocks deep and 2 blocks wide.
2. Place a row of 2x6 Wood Planks at the bottom of the hole.
3. Place a row of 2x4 Wood Planks on top of the 2x6 Wood Planks.
4. Place a Redstone Torch on each of the 2x4 Wood Planks.
5. Place a Chest on top of the 2x4 Wood Planks.
6. Place a Ladder on the side of the hole.

Now, when you climb the ladder, you will be hidden from view. You can use this staircase to access your secret base or hide your belongings.

## Tips for Building a 2 Wide Hidden Staircase

* Make sure the hole is deep enough so that you can stand up in it.
* Make sure the staircase is wide enough so that you can comfortably climb it.
* Use Redstone Torches to light the staircase so that you can see where you are going.
* Place Chests at the top of the staircase so that you can store your belongings.
* Use Ladders to access the staircase from the outside.

## 5 Hashtags for 2 Wide Hidden Staircase Minecraft Java

* #MineCraft
* #Java
* #hiddenstaircase
* #SecretBase
* #build
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top