2021 có ảnh hưởng nhất: Tim Beiko

phamkieuhoang.ha

New member
Credits
330
#Ethereum #BlockChain #Defi #cryptocurrency #timbeiko ### 2021 có ảnh hưởng nhất: Tim Beiko

Tim Beiko là một kỹ sư phần mềm Canada, người đã tham gia vào hệ sinh thái Ethereum kể từ năm 2014. Ông hiện là nhà phát triển chính của Ethereum Foundation và chịu trách nhiệm giám sát sự phát triển của giao thức Ethereum.

Beiko là một nhân vật quan trọng trong sự phát triển của Ethereum, và anh ta là công cụ trong sự phát triển của hệ sinh thái Ethereum.Anh ấy là một diễn giả thường xuyên tại các hội nghị và gặp gỡ Ethereum, và anh ấy cũng là người đóng góp thường xuyên cho blog Ethereum.

Năm 2021, Beiko được Tạp chí Fortune Bang nào có ảnh hưởng nhất trong Blockchain.Ông cũng được Coindesk vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trong tiền điện tử.

Công việc của Beiko về Ethereum đã có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp blockchain.Ông đã giúp biến Ethereum thành một trong những nền tảng blockchain phổ biến và thành công nhất trên thế giới.Anh ấy cũng là một tiếng nói hàng đầu trong cộng đồng Ethereum, và anh ấy đang giúp định hình tương lai của công nghệ blockchain.

#### 5 hashtag ở dạng#

* #Ethereum
* #BlockChain
* #Defi
* #cryptocurrency
* #timbeiko
=======================================
#Ethereum #BlockChain #Defi #cryptocurrency #timbeiko ### 2021 The most influential: Tim Beiko

Tim Beiko is a Canadian software engineer who has been involved in the Ethereum ecosystem since 2014. He is currently the lead developer of the Ethereum Foundation and is responsible for overseeing the development of the Ethereum protocol.

Beiko has been a key figure in the development of Ethereum, and he has been instrumental in the growth of the Ethereum ecosystem. He is a frequent speaker at Ethereum conferences and meetups, and he is also a regular contributor to the Ethereum blog.

In 2021, Beiko was named one of the most influential people in blockchain by Fortune magazine. He was also named one of the top 100 most influential people in cryptocurrency by CoinDesk.

Beiko's work on Ethereum has had a significant impact on the blockchain industry. He has helped to make Ethereum one of the most popular and successful blockchain platforms in the world. He is also a leading voice in the Ethereum community, and he is helping to shape the future of blockchain technology.

#### 5 hashtags in the form of #

* #Ethereum
* #BlockChain
* #Defi
* #cryptocurrency
* #timbeiko
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top