2022 blockchain futurist conference

ducthanhuser

New member
** Hội nghị Futurist Blockchain 2022: Điều gì sẽ xảy ra **

Hội nghị Futurist 2022 là một sự kiện kéo dài hai ngày sẽ tập hợp các nhà lãnh đạo tư tưởng từ ngành công nghiệp blockchain để thảo luận về các xu hướng và phát triển mới nhất.Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 24-25 tháng 2 năm 2023, tại Quảng trường Liên minh Hilton San Francisco.

Hội nghị sẽ có các diễn giả chính từ các công ty hàng đầu như IBM, Microsoft và Amazon Web Services.Cũng sẽ có các cuộc thảo luận của hội thảo về các chủ đề như blockchain để quản lý chuỗi cung ứng, blockchain cho chăm sóc sức khỏe và blockchain cho ngành dịch vụ tài chính.

Ngoài chương trình hội nghị chính, cũng sẽ có một số hội thảo và các sự kiện kết nối mạng.Các hội thảo sẽ cung cấp cho người tham dự cơ hội tìm hiểu thêm về các chủ đề blockchain cụ thể và các sự kiện kết nối sẽ cho họ cơ hội kết nối với các chuyên gia trong ngành khác.

Hội nghị Futurist 2022 là một sự kiện phải tham dự cho bất kỳ ai quan tâm đến tương lai của công nghệ blockchain.Hội nghị sẽ cung cấp cho người tham dự thông tin họ cần để đi trước đường cong và đưa ra quyết định sáng suốt về cách sử dụng blockchain trong doanh nghiệp của họ.

** Loa chính **

* Tiến sĩ Gavin Wood, đồng sáng lập Ethereum
* Tiến sĩ Stuart Haber, đồng phát minh của Bitcoin
* Tiến sĩ Emin Gün Sirer, Giám đốc sáng lập của Trung tâm Nghiên cứu Blockchain của Đại học Cornell
* Balaji Srinivasan, CTO cũ của Coinbase
* Cathy Bessant, Giám đốc điều hành và Giám đốc Công nghệ của Bank of America

** Thảo luận về bảng điều khiển **

* Blockchain để quản lý chuỗi cung ứng
* Blockchain cho chăm sóc sức khỏe
* Blockchain cho ngành dịch vụ tài chính
* Blockchain cho chính phủ
* Blockchain cho Internet of Things

** Hội thảo **

* Bắt đầu với blockchain
* Xây dựng một ứng dụng blockchain
* Đảm bảo mạng blockchain
* Sử dụng blockchain để bảo mật dữ liệu
* Đầu tư vào blockchain

** Sự kiện kết nối mạng **

* Chào mừng lễ tân
* Bữa tối diễn giả chính
* Cạnh tranh sân khởi động
* Bế mạc buổi tiệc

** hashtags **

* #BlockChainFuturistConference
* #BlockChain
* #cryptocurrency
* #DLT
* #Web3
=======================================
**2022 Blockchain Futurist Conference: What to Expect**

The 2022 Blockchain Futurist Conference is a two-day event that will bring together thought leaders from the blockchain industry to discuss the latest trends and developments. The conference will be held on February 24-25, 2023, at the Hilton San Francisco Union Square.

The conference will feature keynote speakers from leading companies such as IBM, Microsoft, and Amazon Web Services. There will also be panel discussions on topics such as blockchain for supply chain management, blockchain for healthcare, and blockchain for the financial services industry.

In addition to the main conference program, there will also be a number of workshops and networking events. The workshops will provide attendees with the opportunity to learn more about specific blockchain topics, and the networking events will give them the chance to connect with other industry professionals.

The 2022 Blockchain Futurist Conference is a must-attend event for anyone who is interested in the future of blockchain technology. The conference will provide attendees with the information they need to stay ahead of the curve and make informed decisions about how to use blockchain in their businesses.

**Keynote Speakers**

* Dr. Gavin Wood, Co-Founder of Ethereum
* Dr. Stuart Haber, Co-Inventor of Bitcoin
* Dr. Emin Gün Sirer, Founding Director of Cornell University's Center for Blockchain Research
* Balaji Srinivasan, Former CTO of Coinbase
* Cathy Bessant, Chief Operations and Technology Officer of Bank of America

**Panel Discussions**

* Blockchain for Supply Chain Management
* Blockchain for Healthcare
* Blockchain for the Financial Services Industry
* Blockchain for Government
* Blockchain for the Internet of Things

**Workshops**

* Getting Started with Blockchain
* Building a Blockchain Application
* Securing a Blockchain Network
* Using Blockchain for Data Privacy
* Investing in Blockchain

**Networking Events**

* Welcome Reception
* Keynote Speaker Dinner
* Startup Pitch Competition
* Closing Party

**Hashtags**

* #BlockChainFuturistConference
* #BlockChain
* #cryptocurrency
* #DLT
* #Web3
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top