2022 ieee 1st global emerging technology get blockchain forum

** 2022 Công nghệ mới nổi toàn cầu của IEEE Nhận diễn đàn Blockchain: Công nghệ và ứng dụng Blockchain tiến bộ **

#BlockChain #technology #InNOVATION #Conference #2022

Công nghệ mới nổi toàn cầu năm 2022 của IEEE sẽ được tổ chức vào ngày 23-24 tháng 3 năm 2023 tại San Francisco, California.Diễn đàn sẽ tập hợp các chuyên gia hàng đầu từ học viện, ngành công nghiệp và chính phủ để thảo luận về những tiến bộ mới nhất trong công nghệ blockchain và các ứng dụng của nó.

Diễn đàn sẽ bao gồm một loạt các chủ đề, bao gồm:

* Lịch sử và sự phát triển của công nghệ blockchain
* Các loại blockchain khác nhau và các ứng dụng của chúng
* Những thách thức và cơ hội mà công nghệ blockchain phải đối mặt
* Tương lai của công nghệ blockchain

Diễn đàn cũng sẽ có các diễn giả chính, thảo luận bảng điều khiển và hội thảo.Đây sẽ là một cơ hội lý tưởng để người tham dự tìm hiểu về những phát triển mới nhất trong công nghệ blockchain và kết nối với các chuyên gia khác trong lĩnh vực này.

** Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web diễn đàn: **

[https://getblockchainforum.org/THER(https://getblockchainforum.org/)
=======================================
**2022 IEEE 1ST Global Emerging Technology Get Blockchain Forum: Advancing Blockchain Technology and Applications**

#BlockChain #technology #InNOVATION #Conference #2022

The 2022 IEEE 1ST Global Emerging Technology Get Blockchain Forum will be held on March 23-24, 2023, in San Francisco, California. The forum will bring together leading experts from academia, industry, and government to discuss the latest advances in blockchain technology and its applications.

The forum will cover a wide range of topics, including:

* The history and evolution of blockchain technology
* The different types of blockchains and their applications
* The challenges and opportunities facing blockchain technology
* The future of blockchain technology

The forum will also feature keynote speakers, panel discussions, and workshops. It will be an ideal opportunity for attendees to learn about the latest developments in blockchain technology and to network with other experts in the field.

**For more information, please visit the forum website:**

[https://getblockchainforum.org/](https://getblockchainforum.org/)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock