2022 java

vuongviet349

New member
#Java #Java2022 #Programming #development #technology ## 2022 Java: Có gì mới và những gì mong đợi

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Nó linh hoạt, mạnh mẽ và có một cộng đồng lớn các nhà phát triển hỗ trợ nó.Với việc phát hành Java 18 vào tháng 3 năm 2022, có một số tính năng và cải tiến mới mà các nhà phát triển nên biết.

Dưới đây là một số điểm nổi bật của Java 18:

*** JEP 396: Ví dụ, khớp mẫu **.Tính năng mới này cho phép bạn sử dụng khớp mẫu với toán tử InstanceOf.Điều này có thể làm cho mã của bạn ngắn gọn và dễ đọc hơn.
*** JEP 406: Khối văn bản **.Tính năng mới này cho phép bạn viết các chuỗi nhiều dòng theo cách dễ đọc hơn.
*** JEP 412: API vector **.API mới này cung cấp một cách hiệu quả hơn để làm việc với các vectơ.
*** JEP 417: Các lớp niêm phong **.Tính năng mới này cho phép bạn hạn chế các lớp con của một lớp.Điều này có thể giúp cải thiện khả năng bảo mật và khả năng bảo trì của mã của bạn.
*** JEP 420: Biểu thức chuyển đổi **.Tính năng mới này cho phép bạn sử dụng các biểu thức trong các câu lệnh chuyển đổi.Điều này có thể làm cho mã của bạn ngắn gọn và dễ đọc hơn.

Đây chỉ là một vài trong số các tính năng mới trong Java 18. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem [Ghi chú phát hành Java 18] (https://openjdk.java.net/jeps/396).

## Những gì mong đợi trong Java 19

Bản phát hành Java 19 được lên kế hoạch vào tháng 9 năm 2023. Tại thời điểm này, không có chi tiết chính thức nào về những gì sẽ được đưa vào bản phát hành.Tuy nhiên, dựa trên lịch phát hành cho các phiên bản trước của Java, chúng ta có thể mong đợi thấy một số tính năng và cải tiến mới.

Một số tính năng có thể có có thể được bao gồm trong Java 19 bao gồm:

*** JEP 421: Truy quyết loại biến cục bộ **.Tính năng mới này sẽ cho phép bạn bỏ qua loại biến cục bộ khi nó có thể được suy ra từ biểu thức khởi tạo.
*** JEP 422: Kết hợp mẫu cho lambdas **.Tính năng mới này sẽ cho phép bạn sử dụng khớp mẫu với các biểu thức Lambda.
*** JEP 423: Giao diện kín **.Tính năng mới này sẽ cho phép bạn hạn chế việc triển khai giao diện.
*** JEP 424: Các mẫu chuyển đổi **.Tính năng mới này sẽ cho phép bạn sử dụng các mẫu trong các câu lệnh chuyển đổi.
*** JEP 425: Javadoc ** nâng cao.Tính năng mới này sẽ cho phép bạn viết nhiều nhận xét Javadoc thông tin hơn.

Đây chỉ là một vài trong số các tính năng có thể có trong Java 19. Để biết thêm thông tin, vui lòng theo dõi [Lộ trình phát triển Java SE] (https://openjdk.java.net/projects/jdk/oRoDmap/).

## Phần kết luận

Java là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và linh hoạt không ngừng phát triển.Với các tính năng và cải tiến mới được thêm vào với mỗi bản phát hành, Java là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà phát triển ở tất cả các cấp.Nếu bạn đang tìm kiếm một ngôn ngữ có thể xử lý một loạt các tác vụ, Java là một lựa chọn tuyệt vời.

## hashtags

* #Java
* #Java2022
* #Programming
* #phát triển
* #công nghệ
=======================================
#Java #Java2022 #Programming #development #technology ## 2022 Java: What's New and What to Expect

Java is one of the most popular programming languages in the world, and for good reason. It's versatile, powerful, and has a large community of developers supporting it. With the release of Java 18 in March 2022, there are a number of new features and improvements that developers should be aware of.

Here are some of the highlights of Java 18:

* **JEP 396: Pattern Matching for instanceof**. This new feature allows you to use pattern matching with the instanceof operator. This can make your code more concise and readable.
* **JEP 406: Text Blocks**. This new feature allows you to write multi-line strings in a more readable way.
* **JEP 412: Vector API**. This new API provides a more efficient way to work with vectors.
* **JEP 417: Sealed Classes**. This new feature allows you to restrict the subclasses of a class. This can help to improve the security and maintainability of your code.
* **JEP 420: Switch Expressions**. This new feature allows you to use expressions in switch statements. This can make your code more concise and readable.

These are just a few of the new features in Java 18. For more information, please see the [Java 18 release notes](https://openjdk.java.net/jeps/396).

## What to Expect in Java 19

The Java 19 release is scheduled for September 2023. At this point, there are no official details about what will be included in the release. However, based on the release schedule for previous versions of Java, we can expect to see a number of new features and improvements.

Some of the possible features that could be included in Java 19 include:

* **JEP 421: Local Variable Type Inference**. This new feature would allow you to omit the type of a local variable when it can be inferred from the initializer expression.
* **JEP 422: Pattern Matching for Lambdas**. This new feature would allow you to use pattern matching with lambda expressions.
* **JEP 423: Sealed Interfaces**. This new feature would allow you to restrict the implementations of an interface.
* **JEP 424: Switch Patterns**. This new feature would allow you to use patterns in switch statements.
* **JEP 425: Enhanced Javadoc**. This new feature would allow you to write more informative Javadoc comments.

These are just a few of the possible features that could be included in Java 19. For more information, please stay tuned to the [Java SE Development Roadmap](https://openjdk.java.net/projects/jdk/roadmap/).

## Conclusion

Java is a powerful and versatile programming language that is constantly evolving. With new features and improvements being added with each release, Java is a great choice for developers of all levels. If you're looking for a language that can handle a wide range of tasks, Java is a great option.

## Hashtags

* #Java
* #Java2022
* #Programming
* #development
* #technology
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock