2022: Samsung bán điện thoại màn hình gập nhiều hơn tất cả các hãng khác cộng lại

haingantheir

New member
** 2022: Samsung bán nhiều điện thoại màn hình gấp hơn tất cả các thương hiệu khác kết hợp **

#Samsung #Foldablephone #Fold3 #Fold4 #technology

Samsung đã một lần nữa đứng đầu thị trường điện thoại gấp toàn cầu, bán nhiều đơn vị hơn tất cả các thương hiệu khác kết hợp vào năm 2022. Điện thoại có thể gập lại mới nhất của công ty, Galaxy Z Fold3 và Galaxy Z Flip3, là một thành công lớn, với cả hai người mẫu bán hết ở nhiều quốc gia.

Theo công ty nghiên cứu FunourPoint Research, Samsung đã vận chuyển tổng cộng 10,3 triệu điện thoại có thể gập lại vào năm 2022. Điều này thể hiện sự gia tăng đáng kể từ 4,6 triệu đơn vị được vận chuyển vào năm 2021.

Đối thủ cạnh tranh chính của Samsung trên thị trường điện thoại gấp là Huawei, đã vận chuyển tổng cộng 2,4 triệu đơn vị vào năm 2022. Đây là một sự sụt giảm đáng kể so với 5,1 triệu đơn vị được vận chuyển vào năm 2021.

Các thương hiệu khác bán điện thoại gấp bao gồm Motorola, Oppo và Xiaomi.Tuy nhiên, Samsung chiếm phần lớn doanh số vào năm 2022.

Thành công của điện thoại có thể gập lại của Samsung là do một số yếu tố.Các điện thoại là phong cách và được làm tốt, và chúng cung cấp trải nghiệm người dùng độc đáo.Các điện thoại cũng tương đối phải chăng, bắt đầu từ khoảng 1.000 đô la.

Samsung dự kiến sẽ tiếp tục thống trị thị trường điện thoại gấp vào năm 2023. Công ty dự kiến sẽ ra mắt điện thoại mới có thể gập lại vào cuối năm nay và những chiếc điện thoại này dự kiến sẽ còn phổ biến hơn so với người tiền nhiệm.

Điện thoại có thể gập lại vẫn là một thị trường thích hợp, nhưng chúng đang phát triển nhanh chóng.Sự thống trị của thị trường Samsung cho thấy rằng điện thoại có thể gập lại là tương lai của công nghệ di động.
=======================================
**2022: Samsung sells more folding screen phones than all other brands combined**

#Samsung #Foldablephone #Fold3 #Fold4 #technology

Samsung has once again topped the global folding phone market, selling more units than all other brands combined in 2022. The company's latest foldable phones, the Galaxy Z Fold3 and Galaxy Z Flip3, were a huge success, with both models selling out in many countries.

According to research firm Counterpoint Research, Samsung shipped a total of 10.3 million foldable phones in 2022. This represents a significant increase from the 4.6 million units it shipped in 2021.

Samsung's main competitor in the folding phone market is Huawei, which shipped a total of 2.4 million units in 2022. This is a significant decrease from the 5.1 million units it shipped in 2021.

Other brands that sell folding phones include Motorola, Oppo, and Xiaomi. However, Samsung accounted for the vast majority of sales in 2022.

The success of Samsung's foldable phones is due to a number of factors. The phones are stylish and well-made, and they offer a unique user experience. The phones are also relatively affordable, starting at around $1,000.

Samsung is expected to continue to dominate the folding phone market in 2023. The company is expected to launch new foldable phones later this year, and these phones are expected to be even more popular than their predecessors.

Foldable phones are still a niche market, but they are growing rapidly. Samsung's dominance of the market suggests that foldable phones are the future of mobile technology.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock