2d list in java

ngoctu225

New member
## Danh sách 2D trong Java

Danh sách 2D trong Java là cấu trúc dữ liệu lưu trữ dữ liệu trong một mảng hai chiều.Mỗi phần tử trong danh sách được biểu thị bằng một hàng và một cột, và mỗi hàng và cột có thể có một số phần tử khác nhau.

Danh sách 2D rất hữu ích cho việc lưu trữ dữ liệu có cấu trúc hai chiều tự nhiên, chẳng hạn như bảng dữ liệu hoặc bản đồ trò chơi.Chúng cũng có thể được sử dụng để lưu trữ hình ảnh hoặc các loại dữ liệu khác được biểu thị bằng một lưới các pixel.

Để tạo danh sách 2D trong Java, bạn có thể sử dụng phương thức `mảng.aslist ()`.Phương thức này lấy một mảng các mảng làm đối số của nó và nó trả về một danh sách 2D chứa các phần tử của mảng mảng.

Ví dụ: mã sau tạo danh sách 2D của các số nguyên:

`` `java
int [] [] data = new int [] [] {
{1, 2, 3},
{4, 5, 6},
{7, 8, 9}
};

Danh sách <Danh sách <Integer >> list = mảng.asList (dữ liệu);
`` `

Biến `Danh sách` hiện chứa danh sách 2D của các số nguyên.Yếu tố đầu tiên của danh sách là danh sách ba số nguyên, phần tử thứ hai là danh sách ba số nguyên và phần tử thứ ba là danh sách ba số nguyên.

Bạn có thể truy cập các phần tử của danh sách 2D bằng phương thức `get ()`.Phương thức `get ()` có hai đối số: chỉ mục hàng và chỉ mục cột.

Ví dụ: mã sau có phần tử ở hàng đầu tiên và cột thứ hai của danh sách:

`` `java
int value = list.get (0) .get (1);
`` `

Mã này sẽ trả về số nguyên 2.

Danh sách 2D là một cấu trúc dữ liệu mạnh mẽ có thể được sử dụng để lưu trữ nhiều loại dữ liệu khác nhau.Chúng rất dễ tạo và sử dụng, và chúng có thể cung cấp các cải tiến hiệu suất đáng kể so với các cấu trúc dữ liệu khác.

### hashtags

* Danh sách 2D
* #Java
* #cấu trúc dữ liệu
* #mảng
* #hiệu suất
=======================================
## 2D List in Java

A 2D list in Java is a data structure that stores data in a two-dimensional array. Each element in the list is represented by a row and a column, and each row and column can have a different number of elements.

2D lists are useful for storing data that has a natural two-dimensional structure, such as a table of data or a game map. They can also be used to store images or other types of data that are represented by a grid of pixels.

To create a 2D list in Java, you can use the `Arrays.asList()` method. This method takes an array of arrays as its argument, and it returns a 2D list that contains the elements of the array of arrays.

For example, the following code creates a 2D list of integers:

```java
int[][] data = new int[][] {
{1, 2, 3},
{4, 5, 6},
{7, 8, 9}
};

List<List<Integer>> list = Arrays.asList(data);
```

The `list` variable now contains a 2D list of integers. The first element of the list is a list of three integers, the second element is a list of three integers, and the third element is a list of three integers.

You can access the elements of a 2D list using the `get()` method. The `get()` method takes two arguments: the row index and the column index.

For example, the following code gets the element at the first row and second column of the list:

```java
int value = list.get(0).get(1);
```

This code will return the integer 2.

2D lists are a powerful data structure that can be used to store a variety of different types of data. They are easy to create and use, and they can provide significant performance improvements over other data structures.

### Hashtags

* #2D list
* #Java
* #data structure
* #array
* #performance
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock