3 Điểm trên Camry 2019 làm mình bất ngờ: Treo sau tay đòn kép, Tầm quan sát rất tốt,...

bachtuyet4545

New member
Credits
193
## 3 điểm trên Camry 2019 làm tôi ngạc nhiên: treo sau cánh tay đôi, quan sát rất tốt, ...

### 1. Hệ thống treo phía sau với xương đòn đôi

Camry 2019 là chiếc Camry đầu tiên có hệ thống treo sau với xương đôi.Đây là một sự cải thiện đáng kể so với Camry trước đó, sử dụng hệ thống treo phía sau chùm xoắn.Wishbones đôi cung cấp xử lý tốt hơn và chất lượng đi xe, và họ cũng giúp cải thiện tiết kiệm nhiên liệu.

### 2. Tầm nhìn tuyệt vời

Camry 2019 có tầm nhìn tuyệt vời, nhờ các cửa sổ lớn và mui xe thấp.Điều này giúp bạn dễ dàng nhìn ra khỏi xe, đó là một lợi thế an toàn lớn.Camry cũng có một camera chiếu hậu tiêu chuẩn, giúp làm cho việc sao lưu dễ dàng và an toàn hơn.

### 3. Nội thất rộng rãi

Camry 2019 có một nội thất rộng rãi có thể thoải mái ngồi năm người lớn.Có rất nhiều khoảng trống, chỗ để chân và phòng vai cho tất cả mọi người.Camry cũng có một thân cây lớn, hoàn hảo để vận chuyển hàng hóa.

** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này: **

* #Camry2019
* #toyota Camry
* #CarreView
* #Automotive
* #Vehicletechnology
=======================================
## 3 points on the Camry 2019 surprised me: hanging behind the double arm, very good observation, ...

### 1. The rear suspension with double wishbones

The Camry 2019 is the first Camry to feature a rear suspension with double wishbones. This is a significant improvement over the previous Camry, which used a torsion beam rear suspension. Double wishbones provide better handling and ride quality, and they also help to improve fuel economy.

### 2. The excellent visibility

The Camry 2019 has excellent visibility, thanks to its large windows and low hood. This makes it easy to see out of the car, which is a major safety advantage. The Camry also has a standard rearview camera, which helps to make backing up easier and safer.

### 3. The spacious interior

The Camry 2019 has a spacious interior that can comfortably seat five adults. There is plenty of headroom, legroom, and shoulder room for everyone. The Camry also has a large trunk, which is perfect for hauling cargo.

**Here are 5 hashtags that you can use for this article:**

* #Camry2019
* #ToyotaCamry
* #CarreView
* #Automotive
* #Vehicletechnology
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top