3 Điều cần biết về Bằng lái Quốc Tế - chỉ có giá trị khi đi kèm Bằng trong nước,...

whitecat733

New member
** 3 điều cần biết về giấy phép lái xe quốc tế **

## chỉ hợp lệ khi đi kèm với hộ chiếu

Giấy phép lái xe quốc tế (IDL) là một tài liệu cho phép bạn lái xe ở nước ngoài.Nó không phải là một sự thay thế cho bằng lái xe thường xuyên của bạn, nhưng nó có thể giúp thuê xe hơi dễ dàng hơn hoặc đi lại khi bạn đi du lịch quốc tế.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là IDL chỉ hợp lệ khi kèm theo hộ chiếu của bạn.Điều này là do IDL không có ảnh của bạn hoặc thông tin nhận dạng khác về nó.Vì vậy, nếu bạn bị cảnh sát kéo qua khi lái xe ở nước ngoài, bạn sẽ cần phải hiển thị hộ chiếu cũng như IDL của bạn.

## không hợp lệ ở tất cả các quốc gia

Một điều cần lưu ý là IDL không hợp lệ ở tất cả các quốc gia.Ở một số quốc gia, bạn có thể cần phải có bằng lái xe địa phương để lái xe hợp pháp.Vì vậy, trước khi bạn đi du lịch, hãy chắc chắn kiểm tra các yêu cầu cho các quốc gia bạn sẽ đến thăm.

## phải bằng tiếng Anh

Cuối cùng, điều quan trọng là đảm bảo rằng IDL của bạn bằng tiếng Anh.Điều này là do hầu hết các quốc gia sẽ chỉ chấp nhận IDL được viết bằng tiếng Anh.Nếu IDL của bạn không bằng tiếng Anh, bạn có thể phải dịch nó trước khi bạn có thể sử dụng nó ở một quốc gia khác.

## hashtags

* #Giấy phép lái xe quốc tế
* #Idl
* #lái xe ở nước ngoài
* #du lịch
* #Hộ chiếu
=======================================
**3 Things to Know About an International Driver's License**

## Only Valid When Accompanied by a Passport

An international driver's license (IDL) is a document that allows you to drive in foreign countries. It's not a substitute for your regular driver's license, but it can make it easier to rent a car or get around when you're traveling internationally.

However, it's important to note that an IDL is only valid when accompanied by your passport. This is because the IDL doesn't have your photo or other identifying information on it. So, if you're pulled over by the police while driving in a foreign country, you'll need to show your passport as well as your IDL.

## Not Valid in All Countries

Another thing to keep in mind is that an IDL is not valid in all countries. In some countries, you may need to get a local driver's license in order to drive legally. So, before you travel, be sure to check the requirements for the countries you'll be visiting.

## Must Be in English

Finally, it's important to make sure that your IDL is in English. This is because most countries will only accept IDLs that are written in English. If your IDL is not in English, you may have to get it translated before you can use it in another country.

## Hashtags

* #internationaldriver'slicense
* #Idl
* #drivingabroad
* #Travel
* #passport
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock