3 Lần liên tiếp vào Paypal bị nghi sai email or pass, vào đọc giúp em với các bác

lazycat253

New member
### 3 lần liên tiếp paypal đã bị nghi ngờ email hoặc mật khẩu sai: Đây là cách sửa nó

Nếu bạn gặp khó khăn khi đăng nhập vào tài khoản PayPal của mình vì nó tiếp tục nói rằng email hoặc mật khẩu của bạn là sai, bạn không đơn độc.Đây là một vấn đề phổ biến, và có một vài điều bạn có thể làm để khắc phục nó.

** 1.Kiểm tra địa chỉ email và mật khẩu của bạn. **

Điều đầu tiên bạn nên làm là đảm bảo chính xác bạn nhập địa chỉ email và mật khẩu.Kiểm tra kỹ để đảm bảo bạn không thiếu bất kỳ chữ cái hoặc số nào và bạn đang sử dụng đúng trường hợp.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy thử đặt lại mật khẩu của mình.Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp vào "Quên mật khẩu của bạn?"Liên kết trên trang đăng nhập.Bạn sẽ được yêu cầu nhập địa chỉ email của bạn và sau đó bạn sẽ nhận được liên kết để đặt lại mật khẩu của mình.

** 2.Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản phù hợp. **

Nếu bạn có nhiều tài khoản PayPal, có thể bạn đang cố gắng đăng nhập sai.Kiểm tra để đảm bảo bạn đang sử dụng đúng tài khoản bằng cách nhấp vào liên kết "Tài khoản" ở góc trên cùng bên phải của màn hình.Tên tài khoản của bạn sẽ được hiển thị bên cạnh liên kết "Đăng xuất".

** 3.Xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt. **

Đôi khi, bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt có thể can thiệp vào khả năng đăng nhập vào PayPal.Hãy thử xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn và sau đó thử đăng nhập lại.

**4.Liên hệ với Hỗ trợ PayPal. **

Nếu bạn đã thử tất cả những điều trên và bạn vẫn gặp sự cố, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ PayPal để được giúp đỡ.Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp vào liên kết "Trợ giúp" ở góc dưới cùng bên phải của màn hình.Bạn sẽ được yêu cầu nhập địa chỉ email của bạn và mô tả ngắn gọn về vấn đề của bạn.Một đại diện PayPal sau đó sẽ liên hệ với bạn qua email để giúp bạn giải quyết vấn đề.

### 5 hashtags

* #PayPal
* #Đăng nhập
* #Mật khẩu
* #lỗi
* #ủng hộ
=======================================
### 3 Times in a Row Paypal Were Suspected of Wrong Email or Password: Here's How to Fix It

If you've been having trouble logging into your Paypal account because it keeps saying your email or password is wrong, you're not alone. This is a common problem, and there are a few things you can do to fix it.

**1. Check your email address and password.**

The first thing you should do is make sure you're entering your email address and password correctly. Double-check to make sure you're not missing any letters or numbers, and that you're using the correct case.

If you're still having trouble, try resetting your password. You can do this by clicking on the "Forgot your password?" link on the login page. You'll be asked to enter your email address, and then you'll receive a link to reset your password.

**2. Make sure you're logged into the right account.**

If you have multiple Paypal accounts, it's possible that you're trying to log into the wrong one. Check to make sure you're using the correct account by clicking on the "Account" link in the top right corner of the screen. Your account name will be displayed next to the "Log out" link.

**3. Clear your browser's cache and cookies.**

Sometimes, your browser's cache and cookies can interfere with your ability to log into Paypal. Try clearing your cache and cookies and then try logging in again.

**4. Contact Paypal support.**

If you've tried all of the above and you're still having trouble, you can contact Paypal support for help. You can do this by clicking on the "Help" link in the bottom right corner of the screen. You'll be asked to enter your email address and a brief description of your problem. A Paypal representative will then contact you via email to help you resolve the issue.

### 5 Hashtags

* #PayPal
* #login
* #password
* #error
* #support
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top