3 màu mới của Google Pixel 7a đây rồi

smallsnake725

New member
là 3 màu mới của Google Pixel 7A

#Googlepixel7a #NewColors #googlepixel #pixel7a

Google đã công bố ba màu mới cho Pixel 7a: Sage, Snow và Clay.Màu Sage có màu xanh nhạt, màu tuyết có màu xanh nhạt và màu đất sét có màu nâu nhạt.Các màu mới ngoài các màu đen và xám ban đầu đã được công bố tại buổi ra mắt của Pixel 7A.

Pixel 7A là một điện thoại thông minh tầm trung được phát hành vào tháng 7 năm 2022. Nó có màn hình 6,7 inch, bộ xử lý Snapdragon 778G và camera chính 12,2MP.Điện thoại bắt đầu từ $ 449.

Màu sắc mới của Pixel 7A hiện có sẵn từ trang web của Google và từ các nhà bán lẻ được chọn.

Dưới đây là một số hình ảnh về màu sắc mới của Pixel 7A:

[Hình ảnh của Pixel 7A trong màu Sage]

[Hình ảnh của pixel 7a trong màu tuyết]

[Hình ảnh của pixel 7a với màu đất sét]

Màu sắc mới của Pixel 7A là một bổ sung đáng hoan nghênh cho đội hình.Họ cung cấp cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn khi tìm một chiếc điện thoại phù hợp với phong cách của họ.
=======================================
are 3 new colors of google pixel 7a

#Googlepixel7a #NewColors #googlepixel #pixel7a

Google has announced three new colors for the Pixel 7a: sage, snow, and clay. The sage color is a light green, the snow color is a light blue, and the clay color is a light brown. The new colors are in addition to the original black and gray colors that were announced at the Pixel 7a's launch.

The Pixel 7a is a mid-range smartphone that was released in July 2022. It features a 6.7-inch display, a Snapdragon 778G processor, and a 12.2MP main camera. The phone starts at $449.

The new colors of the Pixel 7a are available now from Google's website and from select retailers.

Here are some images of the new colors of the Pixel 7a:

[Image of the Pixel 7a in sage color]

[Image of the Pixel 7a in snow color]

[Image of the Pixel 7a in clay color]

The new colors of the Pixel 7a are a welcome addition to the lineup. They offer consumers more choices when it comes to finding a phone that fits their style.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock