3 parts of blockchain

quocquanlyngoc

New member
** 3 phần của blockchain **

#BlockChain #technology #Decentralization #security

Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán được sử dụng để duy trì danh sách các hồ sơ phát triển liên tục, được gọi là các khối.Mỗi khối chứa một hàm băm mật mã của khối trước, dấu thời gian và dữ liệu giao dịch.Blockchains thường được quản lý bởi một mạng ngang hàng để tuân thủ một giao thức để giao tiếp giữa các nút và xác thực các khối mới.Sau khi được ghi lại, dữ liệu trong bất kỳ khối nào cũng không thể thay đổi hồi tố mà không thay đổi tất cả các khối tiếp theo, đòi hỏi sự thông đồng của đa số mạng.

### ba phần của blockchain

Có ba phần chính cho một blockchain:

*** Sổ cái: ** Sổ cái là cơ sở dữ liệu phân tán lưu trữ tất cả các giao dịch đã từng được thực hiện trên blockchain.Đây là một danh sách các bản ghi liên tục phát triển, với mỗi khối mới được thêm vào cuối chuỗi.
*** Các nút: ** Các nút là các máy tính tham gia vào mạng blockchain.Họ lưu trữ sổ cái và xử lý các giao dịch mới.
*** Cơ chế đồng thuận: ** Cơ chế đồng thuận là quá trình mà các khối mới được thêm vào sổ cái.Nó đảm bảo rằng tất cả các nút trong mạng đồng ý về thứ tự của các giao dịch và không ai có thể can thiệp vào dữ liệu.

### Blockchain hoạt động như thế nào?

Blockchains hoạt động bằng cách sử dụng cơ chế đồng thuận phân tán để đảm bảo rằng tất cả các nút trong mạng đồng ý về thứ tự của các giao dịch và không ai có thể can thiệp vào dữ liệu.Có một số cơ chế đồng thuận khác nhau, nhưng phổ biến nhất là bằng chứng làm việc (POW).

Trong POW, những người khai thác cạnh tranh để giải một câu đố khó tính toán.Công cụ khai thác đầu tiên để giải câu đố thêm khối tiếp theo vào chuỗi và được thưởng bằng tiền điện tử.Quá trình này đảm bảo rằng tất cả các nút trong mạng đang làm việc cùng nhau để duy trì blockchain và không ai có thể can thiệp vào dữ liệu mà không tốn một lượng sức mạnh tính toán đáng kể.

### Lợi ích của blockchain

Có một số lợi ích khi sử dụng công nghệ blockchain, bao gồm:

*** Phân cấp: ** Blockchain được phân cấp, có nghĩa là chúng không được kiểm soát bởi bất kỳ thực thể nào.Điều này làm cho họ an toàn hơn và chống lại cuộc tấn công.
*** Tính minh bạch: ** Tất cả các giao dịch trên blockchain đều được công khai và có thể được xem bởi bất kỳ ai.Điều này làm cho nó khó khăn hơn để gian lận xảy ra.
*** tính bất biến: ** Sau khi dữ liệu được thêm vào blockchain, nó không thể bị thay đổi hồi tố.Điều này làm cho nó một hồ sơ chống giả mạo của các giao dịch.
*** Khả năng mở rộng: ** Blockchain có thể được thu nhỏ để xử lý một số lượng lớn các giao dịch.Điều này làm cho chúng phù hợp để sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

### Ứng dụng của blockchain

Công nghệ blockchain vẫn đang trong giai đoạn đầu, nhưng nó đã được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm:

*** Dịch vụ tài chính: ** Blockchain đang được sử dụng để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ tài chính mới, chẳng hạn như tiền điện tử, hợp đồng thông minh và trao đổi phi tập trung.
*** Quản lý chuỗi cung ứng: ** Blockchain đang được sử dụng để theo dõi chuyển động của hàng hóa từ sản xuất sang tiêu dùng.Điều này có thể giúp cải thiện hiệu quả và giảm gian lận.
*** Chính phủ: ** Blockchain đang được sử dụng để tạo ra các hệ thống bỏ phiếu an toàn và minh bạch hơn.Nó cũng đang được sử dụng để lưu trữ hồ sơ chính phủ.
*** IoT: ** Blockchain đang được sử dụng để kết nối các thiết bị trên Internet of Things (IoT).Điều này có thể giúp cải thiện an ninh và hiệu quả.

### Phần kết luận

Blockchain là một công nghệ mới mạnh mẽ với một loạt các ứng dụng tiềm năng.Nó vẫn còn trong giai đoạn đầu, nhưng nó đã tạo ra một tác động đáng kể đến thế giới.
=======================================
**3 Parts of Blockchain**

#BlockChain #technology #Decentralization #security

Blockchain is a distributed database that is used to maintain a continuously growing list of records, called blocks. Each block contains a cryptographic hash of the previous block, a timestamp, and transaction data. Blockchains are typically managed by a peer-to-peer network collectively adhering to a protocol for inter-node communication and validating new blocks. Once recorded, the data in any given block cannot be altered retroactively without the alteration of all subsequent blocks, which requires collusion of the network majority.

### The three parts of blockchain

There are three main parts to a blockchain:

* **The ledger:** The ledger is a distributed database that stores all of the transactions that have ever been made on the blockchain. It is a constantly growing list of records, with each new block added to the end of the chain.
* **The nodes:** The nodes are the computers that participate in the blockchain network. They store the ledger and process new transactions.
* **The consensus mechanism:** The consensus mechanism is the process by which new blocks are added to the ledger. It ensures that all of the nodes in the network agree on the order of the transactions and that no one can tamper with the data.

### How does blockchain work?

Blockchains work by using a distributed consensus mechanism to ensure that all of the nodes in the network agree on the order of the transactions and that no one can tamper with the data. There are a number of different consensus mechanisms, but the most common is proof-of-work (PoW).

In PoW, miners compete to solve a computationally difficult puzzle. The first miner to solve the puzzle adds the next block to the chain and is rewarded with cryptocurrency. This process ensures that all of the nodes in the network are working together to maintain the blockchain and that no one can tamper with the data without expending a significant amount of computing power.

### Benefits of blockchain

There are a number of benefits to using blockchain technology, including:

* **Decentralization:** Blockchains are decentralized, meaning that they are not controlled by any single entity. This makes them more secure and resistant to attack.
* **Transparency:** All of the transactions on a blockchain are public and can be viewed by anyone. This makes it more difficult for fraud to occur.
* **Immutability:** Once data is added to a blockchain, it cannot be altered retroactively. This makes it a tamper-proof record of transactions.
* **Scalability:** Blockchains can be scaled to handle a large number of transactions. This makes them suitable for use in a variety of applications.

### Applications of blockchain

Blockchain technology is still in its early stages, but it is already being used in a variety of applications, including:

* **Financial services:** Blockchain is being used to create new financial products and services, such as cryptocurrencies, smart contracts, and decentralized exchanges.
* **Supply chain management:** Blockchain is being used to track the movement of goods from production to consumption. This can help to improve efficiency and reduce fraud.
* **Government:** Blockchain is being used to create more secure and transparent voting systems. It is also being used to store government records.
* **IoT:** Blockchain is being used to connect devices in the Internet of Things (IoT). This can help to improve security and efficiency.

### Conclusion

Blockchain is a powerful new technology with a wide range of potential applications. It is still in its early stages, but it is already making a significant impact on the world.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock