3 pillars of blockchain

** 3 trụ cột của blockchain **

Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán được sử dụng để duy trì danh sách các hồ sơ phát triển liên tục, được gọi là các khối.Mỗi khối chứa một hàm băm mật mã của khối trước, dấu thời gian và dữ liệu giao dịch.Blockchain được bảo đảm bằng mật mã và chống lại việc sửa đổi dữ liệu.

Có ba trụ cột chính của công nghệ blockchain:

*** Phân cấp: ** Blockchain được phân cấp, có nghĩa là chúng không được kiểm soát bởi một thực thể duy nhất.Điều này làm cho họ an toàn hơn và chống lại cuộc tấn công.
*** tính bất biến: ** Blockchain là bất biến, có nghĩa là một khi dữ liệu được thêm vào blockchain, nó không thể thay đổi.Điều này làm cho chúng một cách đáng tin cậy để lưu trữ dữ liệu.
*** Tính minh bạch: ** Blockchain trong suốt, có nghĩa là tất cả các giao dịch được ghi lại trên blockchain và có thể nhìn thấy cho mọi người.Điều này làm cho họ một cách có trách nhiệm hơn để tiến hành kinh doanh.

Ba trụ cột này làm cho blockchain trở thành một công nghệ mạnh mẽ với một loạt các ứng dụng.Blockchain được sử dụng trong một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm tài chính, chăm sóc sức khỏe và quản lý chuỗi cung ứng.

** Hashtags: **

* #BlockChain
* #Decentralization
* #IMMUTABLE
* #transparency
* #công nghệ
=======================================
**3 Pillars of Blockchain**

Blockchain is a distributed database that is used to maintain a continuously growing list of records, called blocks. Each block contains a cryptographic hash of the previous block, a timestamp, and transaction data. Blockchains are secured by cryptography and are resistant to modification of the data.

There are three main pillars of blockchain technology:

* **Decentralization:** Blockchains are decentralized, meaning that they are not controlled by a single entity. This makes them more secure and resistant to attack.
* **Immutability:** Blockchains are immutable, meaning that once data is added to the blockchain, it cannot be changed. This makes them a reliable way to store data.
* **Transparency:** Blockchains are transparent, meaning that all transactions are recorded on the blockchain and are visible to everyone. This makes them a more accountable way to conduct business.

These three pillars make blockchain a powerful technology with a wide range of applications. Blockchain is used in a variety of industries, including finance, healthcare, and supply chain management.

**Hashtags:**

* #BlockChain
* #Decentralization
* #immutability
* #transparency
* #technology
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top