3 python开发环境的建立过程

haimyphamdiep

New member
#Python #开发 #环境 #Python 开发 #Python 环境 ## 3 bước để tạo môi trường phát triển Python

1. ** Cài đặt Python **

Bước đầu tiên là cài đặt Python trên máy tính của bạn.Bạn có thể tải xuống phiên bản Python mới nhất từ trang web chính thức.Khi bạn đã cài đặt Python, bạn có thể xác minh rằng nó được cài đặt bằng cách chạy lệnh sau trong cửa sổ đầu cuối:

`` `
Python --Version
`` `

2. ** Tạo môi trường ảo **

Một môi trường ảo là một cách để cô lập các dự án trăn của bạn với nhau.Điều này rất hữu ích nếu bạn đang làm việc trên nhiều dự án sử dụng các phiên bản khác nhau của Python hoặc các phụ thuộc khác nhau.Để tạo môi trường ảo, hãy sử dụng lệnh sau:

`` `
Python -M Venv Venv
`` `

Điều này sẽ tạo ra một thư mục mới gọi là `venv` trong thư mục làm việc hiện tại của bạn.Bạn có thể kích hoạt môi trường ảo bằng cách chạy lệnh sau:

`` `
Nguồn venv/bin/kích hoạt
`` `

Khi môi trường ảo được kích hoạt, bạn sẽ thấy tên của môi trường ảo trong dấu nhắc thiết bị đầu cuối của bạn.

3. ** Cài đặt phụ thuộc **

Khi bạn đã tạo một môi trường ảo, bạn có thể cài đặt các phụ thuộc cho dự án của mình.Bạn có thể làm điều này bằng cách chạy lệnh sau:

`` `
pip install -r Yêu cầu.txt
`` `

Điều này sẽ cài đặt tất cả các phụ thuộc được liệt kê trong tệp `urments.txt`.

Bây giờ bạn có một môi trường phát triển Python mà bạn có thể sử dụng để tạo các dự án Python của mình.

## Tài nguyên bổ sung

* [Tài liệu Python chính thức] (https://docs.python.org/3/)
* [Tài liệu VirtualEnv] (https://virtualenv.pypa.io/en/latest/)
* [Tài liệu PIP] (https://pip.pypa.io/en/stable/)
=======================================
#Python #开发环境 #环境搭建 #python开发 #python环境 ## 3 steps to create a Python development environment

1. **Install Python**

The first step is to install Python on your computer. You can download the latest version of Python from the official website. Once you have installed Python, you can verify that it is installed by running the following command in a terminal window:

```
python --version
```

2. **Create a virtual environment**

A virtual environment is a way to isolate your Python projects from each other. This is useful if you are working on multiple projects that use different versions of Python or different dependencies. To create a virtual environment, use the following command:

```
python -m venv venv
```

This will create a new directory called `venv` in your current working directory. You can activate the virtual environment by running the following command:

```
source venv/bin/activate
```

Once the virtual environment is activated, you will see the name of the virtual environment in your terminal prompt.

3. **Install dependencies**

Once you have created a virtual environment, you can install the dependencies for your project. You can do this by running the following command:

```
pip install -r requirements.txt
```

This will install all of the dependencies listed in the `requirements.txt` file.

Now you have a Python development environment that you can use to create your Python projects.

## Additional resources

* [Official Python documentation](https://docs.python.org/3/)
* [Virtualenv documentation](https://virtualenv.pypa.io/en/latest/)
* [pip documentation](https://pip.pypa.io/en/stable/)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top