30 BÀI HỌC CỦA NGƯỜI DO THÁI GIÚP BẠN KHÔN NGOAN HƠN

hamylethanh

New member
### 30 Bài học của người Do Thái để giúp bạn khôn ngoan hơn

#Jewish #Wisdom #Life #learning #growth

1. ** Hãy tử tế với chính mình. ** Talmud nói, "Ai là người khôn ngoan? Một người học hỏi từ mọi người."Điều này có nghĩa là chúng ta nên cởi mở để học hỏi từ mọi người, ngay cả những người khác với chúng ta.Chúng ta cũng nên tử tế với chính mình khi chúng ta phạm sai lầm.Mọi người đều phạm sai lầm, và đó là cách chúng ta học hỏi từ họ quan trọng.
2. ** Hãy biết ơn những gì bạn có. ** Torah nói, "Nếu bạn biết ơn những gì bạn có, bạn sẽ nhận được nhiều hơn."Điều này có nghĩa là khi chúng ta đánh giá cao những điều tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta mở ra để nhận được nhiều hơn nữa.Vì vậy, hãy tạo thói quen biết ơn những người trong cuộc sống, sức khỏe và nhà của bạn.
3. ** Hãy trung thực với chính mình và những người khác. ** Talmud nói, "Sự thật là nền tảng của thế giới."Điều này có nghĩa là sự trung thực là điều cần thiết cho một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn.Khi chúng ta thành thật với chính mình và những người khác, chúng ta có thể xây dựng các mối quan hệ và sự tin tưởng mạnh mẽ.
4. ** Hãy kiên nhẫn. ** Torah nói, "Người bệnh nhân sẽ nhận được những gì anh ta đã yêu cầu."Điều này có nghĩa là khi chúng ta kiên nhẫn, cuối cùng chúng ta sẽ đạt được mục tiêu của mình.Vì vậy, đừng từ bỏ ước mơ của bạn, bất kể họ dường như khó khăn như thế nào.Chỉ cần tiếp tục làm việc chăm chỉ và kiên nhẫn, và cuối cùng bạn sẽ đến đích.
5. ** Hãy tử tế với người khác. ** Talmud nói, "Thế giới đứng trên ba điều: Trên Torah, về sự thờ phượng và về những hành động tử tế."Điều này có nghĩa là lòng tốt là điều cần thiết cho một thế giới công bằng và yên bình.Vì vậy, hãy tạo thói quen tử tế với người khác, ngay cả khi nó khó khăn.Bạn không bao giờ biết lòng tốt của bạn có thể có ý nghĩa như thế nào với người khác.
6. ** Học hỏi từ những sai lầm của bạn. ** Torah nói, "người không học hỏi từ những sai lầm của mình là cam chịu để lặp lại chúng."Điều này có nghĩa là chúng ta nên học hỏi từ những sai lầm của mình để chúng ta không tạo ra chúng nữa.Khi chúng ta phạm sai lầm, chúng ta nên dành thời gian để suy ngẫm về những gì chúng ta đã làm sai và làm thế nào chúng ta có thể làm tốt hơn vào lần tới.
7. ** Hãy tích cực. ** Talmud nói, "Một người nhìn thấy những điều tốt đẹp trong mọi thứ, nhìn thấy Chúa ở khắp mọi nơi."Điều này có nghĩa là khi chúng ta tập trung vào các khía cạnh tích cực của cuộc sống, chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc và sự thỏa mãn.Vì vậy, hãy tạo thói quen tìm kiếm những điều tốt đẹp trong mọi tình huống.Ngay cả khi mọi thứ là khó khăn, hãy cố gắng tìm một cái gì đó để biết ơn.
8. ** Hãy biết ơn những sai lầm của bạn. ** Talmud nói, "Nếu không phải vì sự xui xẻo của tôi, tôi sẽ không gặp may mắn nào cả."Điều này có nghĩa là những sai lầm của chúng tôi thực sự có thể dạy chúng tôi những bài học quý giá.Vì vậy, đừng ngại phạm sai lầm.Chỉ cần học hỏi từ họ và tiếp tục.
9. ** Hãy khiêm tốn. ** Talmud nói, "Một người càng biết, anh ta càng nên hạ mình xuống."Điều này có nghĩa là chúng ta không bao giờ nên nghĩ rằng chúng ta biết tất cả mọi thứ.Luôn luôn có một cái gì đó mới để học, và chúng ta nên luôn luôn cởi mở với những ý tưởng mới.
10. ** Hãy tử tế với kẻ thù của bạn. ** Talmud nói, "Nếu bạn ghét kẻ thù của mình, bạn sẽ cho anh ta sức mạnh cho bạn."Điều này có nghĩa là khi chúng ta ghét ai đó, chúng ta đang cho họ kiểm soát cảm xúc của mình.Vì vậy, thay vì ghét kẻ thù của chúng ta, chúng ta nên cố gắng hiểu chúng.Chúng tôi có thể không đồng ý với họ, nhưng chúng tôi vẫn có thể cho họ thấy lòng tốt.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều bài học Do Thái có thể giúp bạn trở nên khôn ngoan hơn.Bằng cách tuân theo các nguyên tắc này, bạn có thể sống một cuộc sống đầy đủ và có ý nghĩa hơn.
=======================================
### 30 Jewish Lessons to Help You Be Wiser

#Jewish #Wisdom #Life #learning #growth

1. **Be kind to yourself.** The Talmud says, "Who is wise? One who learns from everyone." This means that we should be open to learning from everyone, even those who are different from us. We should also be kind to ourselves when we make mistakes. Everyone makes mistakes, and it's how we learn from them that matters.
2. **Be grateful for what you have.** The Torah says, "If you are grateful for what you have, you will receive more." This means that when we appreciate the good things in our lives, we open ourselves up to receiving even more. So make a habit of being grateful for the people in your life, your health, and your home.
3. **Be honest with yourself and others.** The Talmud says, "The truth is the foundation of the world." This means that honesty is essential for a happy and fulfilling life. When we are honest with ourselves and others, we can build strong relationships and trust.
4. **Be patient.** The Torah says, "The patient person will receive what he has asked for." This means that when we are patient, we will eventually achieve our goals. So don't give up on your dreams, no matter how difficult they seem. Just keep working hard and being patient, and you will eventually reach your destination.
5. **Be kind to others.** The Talmud says, "The world stands on three things: on Torah, on worship, and on acts of kindness." This means that kindness is essential for a just and peaceful world. So make a habit of being kind to others, even when it's difficult. You never know how much your kindness could mean to someone else.
6. **Learn from your mistakes.** The Torah says, "He who does not learn from his mistakes is doomed to repeat them." This means that we should learn from our mistakes so that we don't make them again. When we make a mistake, we should take the time to reflect on what we did wrong and how we can do better next time.
7. **Be positive.** The Talmud says, "A person who sees the good in everything, sees God everywhere." This means that when we focus on the positive aspects of life, we can find happiness and fulfillment. So make a habit of looking for the good in every situation. Even when things are tough, try to find something to be grateful for.
8. **Be grateful for your mistakes.** The Talmud says, "If not for my bad luck, I would have no luck at all." This means that our mistakes can actually teach us valuable lessons. So don't be afraid to make mistakes. Just learn from them and move on.
9. **Be humble.** The Talmud says, "The more a person knows, the more he should humble himself." This means that we should never think that we know everything. There is always something new to learn, and we should always be open to new ideas.
10. **Be kind to your enemies.** The Talmud says, "If you hate your enemy, you give him power over you." This means that when we hate someone, we are giving them control over our emotions. So instead of hating our enemies, we should try to understand them. We may not agree with them, but we can still show them kindness.

These are just a few of the many Jewish lessons that can help you become wiser. By following these principles, you can live a more fulfilling and meaningful life.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top