35 NĂM RA MẮT

phamcatdong.dao

New member
của tàu con thoi không gian ** 35 năm ra mắt tàu con thoi **

#SpacesTuss #

Vào ngày 12 tháng 4 năm 1981, tàu con thoi Columbia đã được ra mắt từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida.Đó là lần đầu tiên một tàu vũ trụ có thể tái sử dụng đã được sử dụng để đưa con người vào không gian.Chương trình tàu con thoi là một thành công lớn, và nó đã giúp cách mạng hóa việc thăm dò không gian.

Tàu con thoi được thiết kế để có thể tái sử dụng, điều đó có nghĩa là nó có thể được ra mắt nhiều lần.Điều này đã tiết kiệm tiền và tài nguyên, và nó cũng có thể phóng các vệ tinh và tải trọng khác vào không gian thường xuyên hơn.Tàu con thoi cũng có một khoang tải trọng lớn, cho phép nó mang các vật thể lớn hơn vào không gian so với tàu vũ trụ trước đó.

Chương trình tàu con thoi là một thành công lớn, và nó đã giúp mở đường cho các nhiệm vụ thăm dò không gian trong tương lai.Chương trình tàu con thoi kết thúc vào năm 2011, nhưng di sản của nó sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ phi hành gia và kỹ sư tương lai.

** Dưới đây là một số cột mốc quan trọng của chương trình tàu con thoi: **

* Ngày 12 tháng 4 năm 1981: Tàu con thoi Columbia được ra mắt trên chuyến đi đầu tiên của nó.
* 1983: Challenger tàu con thoi được ra mắt trong nhiệm vụ đầu tiên của nó.
* 1984: Discovery Shuttle Discovery được ra mắt trong nhiệm vụ đầu tiên của nó.
* 1985: Tàu con thoi Atlantis được ra mắt trong nhiệm vụ đầu tiên.
* 1990: Endeavour tàu con thoi được ra mắt trong nhiệm vụ đầu tiên.
* 1992: Tàu con thoi Columbia Docks với Trạm vũ trụ Nga Mir.
* 1998: Discovery Shuttle Discovery cung cấp Kính viễn vọng Không gian Hubble đến quỹ đạo.
* 2003: Tàu con thoi Columbia bị phá hủy trong khi nhập lại, giết chết tất cả bảy phi hành gia trên tàu.
* 2011: Tàu con thoi Atlantis được ra mắt trong nhiệm vụ cuối cùng của nó.

Chương trình tàu con thoi là một thành công lớn, và nó đã giúp cách mạng hóa việc thăm dò không gian.Chương trình tàu con thoi kết thúc vào năm 2011, nhưng di sản của nó sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ phi hành gia và kỹ sư tương lai.
=======================================
of the space shuttle **35 years of the space shuttle launch**

#SpaceShuttle #SpaceExploration #NASA #History #InNOVATION

On April 12, 1981, the space shuttle Columbia was launched from the Kennedy Space Center in Florida. It was the first time that a reusable spacecraft had been used to carry humans into space. The space shuttle program was a major success, and it helped to revolutionize space exploration.

The space shuttle was designed to be reusable, which meant that it could be launched multiple times. This saved money and resources, and it also made it possible to launch satellites and other payloads into space more frequently. The space shuttle also had a large payload bay, which allowed it to carry larger objects into space than previous spacecraft.

The space shuttle program was a major success, and it helped to pave the way for future space exploration missions. The space shuttle program ended in 2011, but its legacy will continue to inspire future generations of astronauts and engineers.

**Here are some of the key milestones of the space shuttle program:**

* April 12, 1981: The space shuttle Columbia is launched on its maiden voyage.
* 1983: The space shuttle Challenger is launched on its first mission.
* 1984: The space shuttle Discovery is launched on its first mission.
* 1985: The space shuttle Atlantis is launched on its first mission.
* 1990: The space shuttle Endeavour is launched on its first mission.
* 1992: The space shuttle Columbia docks with the Russian space station Mir.
* 1998: The space shuttle Discovery delivers the Hubble Space Telescope to orbit.
* 2003: The space shuttle Columbia is destroyed during re-entry, killing all seven astronauts on board.
* 2011: The space shuttle Atlantis is launched on its final mission.

The space shuttle program was a major success, and it helped to revolutionize space exploration. The space shuttle program ended in 2011, but its legacy will continue to inspire future generations of astronauts and engineers.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top