38% xe ô tô được sản xuất trong năm 2020 được sơn màu trắng

kimlienvu

New member
** 38% xe được sản xuất vào năm 2020 **

#ELECLEVEHICLES #GreenEnteger #SeltainableTransportation #climatechange #AutoIndustrytry

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang trải qua một sự chuyển đổi lớn, với số lượng nhà sản xuất ô tô ngày càng tăng tập trung vào xe điện (EVS).Vào năm 2020, 38% tất cả những chiếc xe mới được bán trên thế giới là EVS, tăng từ chỉ 2% vào năm 2019. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục trong những năm tới, vì các chính phủ trên thế giới đưa ra các quy định mới để giảm lượng khí thải nhà kính.

Việc chuyển sang EV đang được thúc đẩy bởi một số yếu tố, bao gồm các mối quan tâm về biến đổi khí hậu, giá nhiên liệu tăng và ưu đãi của chính phủ.EV thân thiện với môi trường hơn so với các phương tiện chạy bằng xăng truyền thống và họ cũng có thể tiết kiệm tiền tài xế cho chi phí nhiên liệu.Ngoài ra, nhiều chính phủ đang cung cấp các ưu đãi tài chính để khuyến khích mọi người mua EV.

Sự phát triển của thị trường EV đang tạo ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô.Ví dụ, các nhà sản xuất ô tô đang đầu tư rất nhiều vào các mô hình EV mới và các công ty cơ sở hạ tầng đang sạc đang xây dựng các mạng của các trạm sạc EV.Ngoài ra, một số công ty khởi nghiệp đang phát triển các công nghệ mới liên quan đến EV, chẳng hạn như pin, động cơ và hệ thống lái xe tự trị.

Việc chuyển sang EV là một cơ hội chính để ngành công nghiệp ô tô toàn cầu tiến tới một tương lai bền vững hơn.Đến năm 2040, ước tính EV sẽ chiếm hơn 50% tất cả các doanh số bán xe mới trên toàn thế giới.Quá trình chuyển đổi này sẽ giúp giảm lượng khí thải nhà kính và cải thiện chất lượng không khí, và nó cũng sẽ tạo ra việc làm và doanh nghiệp mới.

**Người giới thiệu**

* [Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA)] (https://www.iea.org/)
* [Hiệp hội xe điện (EVA)] (https://www.electricvehicles.org/)
* [Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)] (https://www.who.int/)
=======================================
**38% of cars were produced in 2020**

#electricvehicles #greenenergy #sustainabletransportation #climatechange #autoindustry

The global automotive industry is undergoing a major transformation, with a growing number of automakers shifting their focus to electric vehicles (EVs). In 2020, 38% of all new cars sold in the world were EVs, up from just 2% in 2019. This trend is expected to continue in the years to come, as governments around the world introduce new regulations to reduce greenhouse gas emissions.

The shift to EVs is being driven by a number of factors, including concerns about climate change, rising fuel prices, and government incentives. EVs are more environmentally friendly than traditional gasoline-powered vehicles, and they can also save drivers money on fuel costs. In addition, many governments are offering financial incentives to encourage people to buy EVs.

The growth of the EV market is creating new opportunities for businesses of all sizes. For example, automakers are investing heavily in new EV models, and charging infrastructure companies are building out networks of EV charging stations. In addition, a number of startups are developing new technologies related to EVs, such as batteries, motors, and autonomous driving systems.

The shift to EVs is a major opportunity for the global automotive industry to move towards a more sustainable future. By 2040, it is estimated that EVs will account for more than 50% of all new car sales worldwide. This transition will help to reduce greenhouse gas emissions and improve air quality, and it will also create new jobs and businesses.

**References**

* [International Energy Agency (IEA)](https://www.iea.org/)
* [Electric Vehicle Association (EVA)](https://www.electricvehicles.org/)
* [World Health Organization (WHO)](https://www.who.int/)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top