4 components of blockchain

blueostrich590

New member
#BlockChain #BlockChainComponents #BlockCockchaidechnology #DLT #DistributedleDger Technology ** 4 thành phần của blockchain **

Blockchain là một công nghệ sổ cái phân tán có tiềm năng cách mạng hóa nhiều ngành công nghiệp.Đó là một cách ghi lại các giao dịch ghi lại an toàn, minh bạch và giả mạo.

Có bốn thành phần chính của blockchain:

*** Sổ cái phân tán: ** Một blockchain là một sổ cái phân tán, có nghĩa là nó không được lưu trữ ở một vị trí duy nhất.Thay vào đó, nó được trải rộng trên nhiều máy tính, khiến bất kỳ một người hoặc thực thể nào không thể kiểm soát được nó.
*** Cryptography: ** Blockchain sử dụng mật mã để bảo mật dữ liệu của nó.Điều này có nghĩa là rất khó để người dùng trái phép truy cập hoặc thay đổi dữ liệu trên blockchain.
*** Cơ chế đồng thuận: ** Một blockchain sử dụng cơ chế đồng thuận để đảm bảo rằng tất cả các nút trên mạng đều đồng ý về trạng thái của sổ cái.Điều này là cần thiết để ngăn chặn gian lận và đảm bảo rằng blockchain chống giả mạo.
*** Hợp đồng thông minh: ** Hợp đồng thông minh là các hợp đồng tự thực hiện được lưu trữ trên blockchain.Chúng có thể được sử dụng để tự động hóa các giao dịch và giảm nhu cầu cho các trung gian của bên thứ ba.

Bốn thành phần này rất cần thiết cho hoạt động của công nghệ blockchain.Họ làm việc cùng nhau để tạo ra một cách ghi lại giao dịch an toàn, minh bạch và giả mạo.

** Hashtags: **

* #BlockChain
* #BlockChainComponents
* #BlockChaintechnology
* #DLT
* #Distributedledgerchnology
=======================================
#BlockChain #BlockChainComponents #BlockChaintechnology #DLT #DistributedleDger Technology **4 Components of Blockchain**

Blockchain is a distributed ledger technology that has the potential to revolutionize many industries. It is a secure, transparent, and tamper-proof way of recording transactions.

There are four main components of blockchain:

* **Distributed ledger:** A blockchain is a distributed ledger, meaning that it is not stored in a single location. Instead, it is spread across multiple computers, making it impossible for any one person or entity to control it.
* **Cryptography:** Blockchain uses cryptography to secure its data. This means that it is very difficult for unauthorized users to access or change the data on the blockchain.
* **Consensus mechanism:** A blockchain uses a consensus mechanism to ensure that all of the nodes on the network agree on the state of the ledger. This is necessary to prevent fraud and ensure that the blockchain is tamper-proof.
* **Smart contracts:** Smart contracts are self-executing contracts that are stored on the blockchain. They can be used to automate transactions and reduce the need for third-party intermediaries.

These four components are essential to the operation of blockchain technology. They work together to create a secure, transparent, and tamper-proof way of recording transactions.

**Hashtags:**

* #BlockChain
* #BlockChainComponents
* #BlockChaintechnology
* #DLT
* #DistributedLedgerTechnology
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock