4 python libraries focussed on data science

hailyreynolds

New member
## 4 Thư viện Python tập trung vào khoa học dữ liệu

Khoa học dữ liệu là một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng về mức độ phổ biến.Với lượng dữ liệu ngày càng tăng có sẵn, cần có các công cụ và kỹ thuật có thể giúp chúng ta hiểu được tất cả.Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến cho khoa học dữ liệu và có một số thư viện có sẵn có thể giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ như làm sạch dữ liệu, phân tích dữ liệu và học máy.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét bốn thư viện Python được thiết kế đặc biệt cho khoa học dữ liệu.Những thư viện này là:

*** Numpy ** là một thư viện cho điện toán khoa học.Nó cung cấp một số công cụ để làm việc với các mảng, bao gồm các hoạt động toán học, chức năng thống kê và đại số tuyến tính.
*** Pandas ** là một thư viện để phân tích dữ liệu.Nó cung cấp một số công cụ để tải, làm sạch và thao tác các khung dữ liệu.
*** Scikit-Learn ** là một thư viện cho việc học máy.Nó cung cấp một số thuật toán cho việc học có giám sát và không giám sát.
*** TensorFlow ** là một thư viện để học sâu.Nó cung cấp một số công cụ để xây dựng và đào tạo mạng lưới thần kinh.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều thư viện Python có sẵn cho khoa học dữ liệu.Bằng cách sử dụng các thư viện này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học dữ liệu.

### hashtags

* #Python
* #khoa học dữ liệu
* #Machinelearning
* #Học kĩ càng
* #L Librars
=======================================
## 4 Python Libraries Focussed on Data Science

Data science is a field that is rapidly growing in popularity. With the increasing amount of data available, there is a need for tools and techniques that can help us make sense of it all. Python is a popular programming language for data science, and there are a number of libraries available that can help you with tasks such as data cleaning, data analysis, and machine learning.

In this article, we will take a look at four Python libraries that are specifically designed for data science. These libraries are:

* **NumPy** is a library for scientific computing. It provides a number of tools for working with arrays, including mathematical operations, statistical functions, and linear algebra.
* **Pandas** is a library for data analysis. It provides a number of tools for loading, cleaning, and manipulating dataframes.
* **Scikit-learn** is a library for machine learning. It provides a number of algorithms for supervised and unsupervised learning.
* **TensorFlow** is a library for deep learning. It provides a number of tools for building and training neural networks.

These are just a few of the many Python libraries that are available for data science. By using these libraries, you can quickly and easily perform a variety of data science tasks.

### Hashtags

* #Python
* #datascience
* #Machinelearning
* #DeePlearning
* #libraries
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock