4 QUY LUẬT NGƯỜI THÔNG MINH THƯỜNG XUYÊN ÁP DỤNG

lienchi590

New member
## 4 Quy tắc của những người thông minh thường áp dụng

#IntelLigentPeople #lifetips #success #productivity #happiness

** 1.Họ không sống trong quá khứ. **

Những người thông minh biết rằng không có điểm nào trong quá khứ.Những gì được thực hiện đã được thực hiện, và họ không thể làm gì để thay đổi nó.Thay vào đó, họ tập trung vào hiện tại và tương lai.Họ học hỏi từ những sai lầm của họ, nhưng họ không để họ giữ họ lại.

** 2.Họ không so sánh mình với người khác. **

Những người thông minh biết rằng mọi người đều khác nhau, và họ không so sánh bản thân với người khác.Họ tập trung vào mục tiêu của riêng họ và hành trình của riêng họ.Họ biết rằng họ là duy nhất, và họ tôn vinh những điểm mạnh và điểm yếu cá nhân của riêng họ.

** 3.Họ mở cho những trải nghiệm mới. **

Những người thông minh luôn sẵn sàng thử những điều mới.Họ biết rằng cách tốt nhất để học hỏi và phát triển là bước ra ngoài vùng thoải mái của họ.Họ mở ra những ý tưởng mới và những trải nghiệm mới, và họ không ngại phạm sai lầm.

**4.Họ không ngại yêu cầu giúp đỡ. **

Những người thông minh biết rằng họ không biết tất cả mọi thứ, và họ không ngại yêu cầu giúp đỡ khi họ cần.Họ biết rằng không có gì xấu hổ khi yêu cầu giúp đỡ, và họ biết ơn sự hỗ trợ của người khác.

** Những người thông minh sống theo bốn quy tắc này, và họ là lý do tại sao họ rất thành công và hạnh phúc.Nếu bạn muốn giống họ hơn, hãy bắt đầu bằng cách tuân theo các quy tắc này trong cuộc sống của chính bạn. **
=======================================
## 4 rules of intelligent people often apply

#IntelLigentPeople #lifetips #success #productivity #happiness

**1. They don't dwell on the past.**

Intelligent people know that there's no point in dwelling on the past. What's done is done, and there's nothing they can do to change it. Instead, they focus on the present and the future. They learn from their mistakes, but they don't let them hold them back.

**2. They don't compare themselves to others.**

Intelligent people know that everyone is different, and they don't compare themselves to others. They focus on their own goals and their own journey. They know that they're unique, and they celebrate their own individual strengths and weaknesses.

**3. They're open to new experiences.**

Intelligent people are always willing to try new things. They know that the best way to learn and grow is to step outside of their comfort zones. They're open to new ideas and new experiences, and they're not afraid to make mistakes.

**4. They're not afraid to ask for help.**

Intelligent people know that they don't know everything, and they're not afraid to ask for help when they need it. They know that there's no shame in asking for help, and they're grateful for the support of others.

**Intelligent people live by these four rules, and they're the reason why they're so successful and happy. If you want to be more like them, start by following these rules in your own life.**
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock